Chương trình Truyền hình Thanh niên kỳ 744 - “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh xung kích, đồng hành cùng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y qua, khi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch theo Chỉ thị 15 v&agrave; Chỉ thị 16 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ để ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19, tất cả c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n -&nbsp;Hội của Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng huy động mọi nguồn lực, vận dụng sức trẻ, tinh thần xung k&iacute;ch để kịp thời hỗ trợ c&aacute;c Y, B&aacute;c sĩ, ng&agrave;nh chức năng địa phương trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&eacute;t nghiệm, tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hậu cần.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mời c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi c&ugrave;ng theo d&otilde;i những ghi nhận của Ban bi&ecirc;n tập Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n trong tuần vừa qua.</span></span></p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zu1AYTy-YSM" title="YouTube video player" width="560"></iframe></p> <p style="text-align:right"><strong>BAN BI&Ecirc;N TẬP CHƯƠNG TR&Igrave;NH TRUYỀN H&Igrave;NH THANH NI&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;