Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 18/6, tại Hội trường Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1), Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh.&nbsp;Tham&nbsp;dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -</strong></span><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại diện Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0205.JPG" style="height:436px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi nhận Nghị quyết kết nạp Đảng vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 1 đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi. Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực cống hiến, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh của đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi v&agrave; khẳng định rằng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi được kết nạp Đảng l&agrave; niềm vinh dự, sự tự h&agrave;o kh&ocirc;ng chỉ của Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh m&agrave; c&ograve;n của Đảng bộ Quận 1. Đồng thời, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga cũng hy vọng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi thực hiện tốt c&aacute;c quyền v&agrave; nghĩa vụ của người Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện để đủ điều kiện chuyển th&agrave;nh Đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức&nbsp;v&agrave; đặc biệt l&agrave; tiếp tục r&egrave;n luyện để trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi sẽ tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường Đại học m&agrave; em mong muốn để kh&ocirc;ng phụ niềm tin, sự kỳ vọng của gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0225.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga -&nbsp;B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 1 ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong dịp n&agrave;y, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố, Quận ủy Quận 1, Đảng bộ - Ban Gi&aacute;m hiệu Nh&agrave; trường v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh cũng đ&atilde; tặng hoa v&agrave; những phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0238.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Đỗ Nam Long -&nbsp;B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 1, Chỉ&nbsp;huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ Quận 1 năm 2021 tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0232.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Cao Thị Thi&ecirc;n Ph&uacute;c - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị tư tưởng Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0248.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại diện Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><em>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện tại trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi đ&atilde; vượt qua được ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn để phấn đấu đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, hoạt động t&iacute;ch cực trong c&aacute;c phong tr&agrave;o của nh&agrave; trường v&agrave; địa phương xuy&ecirc;n suốt thời gian&nbsp;học tập tại trường THPT Lương Thế Vinh.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi từng đảm nhận vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2019 -&nbsp;2020, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2021, B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n khu phố 4 phường C&ocirc; Giang, Chủ nhiệm CLB Kỹ năng phường C&ocirc; Giang (Quận 1), v&agrave; hiện nay đang l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Quận 1 năm 2021.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện của bản th&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi đ&atilde; được trao tặng Giấy khen &quot;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận 1 năm 2020, Giấy khen &quot;Học sinh ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;Th&agrave;nh phố; Giấy khen &quot;C&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong hoạt động, phong tr&agrave;o của Khối D&acirc;n vận năm 2020&quot; của Đảng bộ Phường C&ocirc; Giang; Danh hiệu &quot;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&quot; Quận 1 năm; Danh hiệu &quot; Thanh ni&ecirc;n sống đẹp&quot; Quận 1 năm 2020 do Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 01 c&ocirc;ng nhận, Giấy khen &quot;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Quận 1, khu vực trường học năm 2019-2020&quot; do UBND Quận 1 khen tặng v&agrave; nhiều Giấy khen, Bằng khen kh&aacute;c từ cấp Trường, cấp Quận đến cấp Th&agrave;nh phố.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;