Ra quân Tiếp sức mùa thi TP. Hồ Chí Minh năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 27/6/2021, tại Nh&agrave; Văn ho&aacute; Thanh ni&ecirc;n, diễn ra Lễ ra mắt c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi 2021&rdquo; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chương tr&igrave;nh được tổ chức theo h&igrave;nh thức trực tuyến tại fanpage &quot;TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI - TP.HCM&quot;.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/BCH.jpg" style="height:460px; width:645px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ph&oacute; ban Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Ng&ocirc; Văn Luận (thứ 2 từ tr&aacute;i qua) v&agrave;&nbsp; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Phan Thị Thanh Phương trao hoa giao nhiệm vụ cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban tổ chức chương tr&igrave;nh năm nay - Theo Ng&ocirc; T&ugrave;ng (Tiền Phong)</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2021 l&agrave; kỉ niệm 25 năm chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997 &ndash; 2021) v&agrave; 20 năm chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; (2001 &ndash; 2021) được nh&acirc;n rộng to&agrave;n quốc v&agrave; l&agrave; năm thứ 6 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Th&agrave;nh phố. Chương tr&igrave;nh do Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;phối hợp với Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long tổ chức.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong tổng thể chương tr&igrave;nh, năm nay hơn 8.700 sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ tham gia 19 đội h&igrave;nh, thường trực hỗ trợ th&iacute; sinh tại 155 địa điểm thi. Năm nay, trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương tr&igrave;nh tổ chức với 3 giai đoạn:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/Cac%20doi%20hinh.jpg" style="height:391px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">&nbsp;Ra mắt c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2021: Ảnh: H&ugrave;ng Khoa (QĐND)</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">Giai đoạn 1 -&nbsp;&nbsp;C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho th&iacute; sinh trước kỳ thi: Hiện nay, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đang triển khai c&aacute;c th&ocirc;ng tin hỗ trợ th&iacute; sinh tại website tsmt.sac.vn v&agrave; fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI TP.HCM với c&aacute;c nội dung: Hỗ trợ &ocirc;n thi trực tuyến: hướng dẫn &ocirc;n tập c&aacute;c m&ocirc;n học phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tập hợp c&aacute;c b&agrave;i giảng chuy&ecirc;n đề th&ocirc;ng qua c&aacute;c video hướng dẫn &ocirc;n tập của c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n uy t&iacute;n. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/ontap; hướng dẫn th&iacute; sinh tham gia kỳ thi an to&agrave;n: cẩm nang sức khoẻ m&ugrave;a thi, dinh dưỡng m&ugrave;a thi, lưu &yacute; y tế, chăm s&oacute;c sức khoẻ trong m&ugrave;a dịch Covid-19, nhắc lại c&aacute;c mốc thời gian về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/camnang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, trao học bổng cho th&iacute; sinh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19: tiếp tục hỗ trợ c&aacute;c th&iacute; sinh hiếu học c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; th&iacute; sinh thuộc c&aacute;c gia đ&igrave;nh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Qua đ&oacute;, kịp thời hỗ trợ vật chất v&agrave; tinh thần để c&aacute;c em an t&acirc;m thi cử. Trong đợt n&agrave;y, chương tr&igrave;nh sẽ trao tặng 50 suất học bổng d&agrave;nh cho th&iacute; sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn n&ecirc;u tr&ecirc;n, mỗi suất học bổng bao gồm tiền mặt 2 triệu đồng v&agrave; qu&agrave; tặng l&agrave; Bộ sản phẩm bao gồm thước kẻ, b&uacute;t ch&igrave;, b&uacute;t viết với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Tự tin thi tốt&rdquo; gửi gắm đến th&iacute; sinh một tinh thần lạc quan trước giờ &ldquo;vượt vũ m&ocirc;n&rdquo;. Học bổng v&agrave; qu&agrave; tặng do Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long t&agrave;i trợ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh tiếp tục nhận hồ sơ dự x&eacute;t học bổng của th&iacute; sinh v&agrave; tiếp nhận t&agrave;i trợ, hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n nhằm đ&oacute;ng g&oacute;p học bổng hỗ trợ th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n năm học n&agrave;y. Th&ocirc;ng tin chi tiết, học sinh, sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể theo d&otilde;i tại tsmt.sac.vn/hocbong.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 2 - Tổ chức hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT:&nbsp;Triển khai 19 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ th&iacute; sinh: Đội h&igrave;nh điều phối giao th&ocirc;ng, đội h&igrave;nh hỗ trợ y tế, đội h&igrave;nh truyền th&ocirc;ng, đội h&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh tại c&aacute;c điểm thi trong 03 ng&agrave;y: 07, 08, 09/7/2021. Với c&aacute;c nội dung, phần việc cụ thể: tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ th&iacute; sinh về th&ocirc;ng tin tuyển sinh, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, kiểm so&aacute;t y tế, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại c&aacute;c điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ gần địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c n&uacute;t giao th&ocirc;ng trọng yếu, hỗ trợ tr&ocirc;ng giữ h&agrave;nh l&yacute;, ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm thiết yếu, cẩm nang th&ocirc;ng tin về kỳ thi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giai đoạn 3 -&nbsp;&nbsp;Hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, x&eacute;t tuyển ri&ecirc;ng tại c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng:&nbsp; Tại c&aacute;c trường c&oacute; tổ chức thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện phối hợp với ph&ograve;ng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đ&aacute;p thắc mắc của th&iacute; sinh, bố tr&iacute; chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho th&iacute; sinh c&oacute; nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, K&yacute; t&uacute;c x&aacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xuy&ecirc;n suốt trong 3 giai đoạn của chương tr&igrave;nh, th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; sẽ được ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm cần thiết bao gồm: c&aacute;c bữa s&aacute;ng dinh dưỡng từ b&aacute;nh ngũ cốc nguy&ecirc;n c&aacute;m Nestl&eacute;, b&aacute;nh m&igrave; tươi Kinh đ&ocirc; Mondele VN c&ugrave;ng với c&aacute;c Bộ sản phẩm Học T&agrave;i Thi Đậu thuộc URC Việt Nam, bao gồm c&aacute;c sản phẩm b&aacute;nh, kẹo v&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm đảm bảo c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, ngo&agrave;i việc triển khai đội h&igrave;nh hỗ trợ y tế bao gồm sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Y khoa ph&acirc;n bổ đều tại c&aacute;c điểm thi, chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi năm nay đ&atilde; vận động sản phẩm gel diệt khuẩn tay Total 10 v&agrave; t&uacute;i Nước rửa tay Lifebuoy nhằm trang bị tại cổng trường v&agrave; bồn rửa tay của c&aacute;c điểm thi đồng thời vận động, trang bị khẩu trang, găng tay y tế v&agrave; c&aacute;c sản phẩm ph&ograve;ng dịch kh&aacute;c cho 155 điểm thi phục vụ cho nhu cầu của th&iacute; sinh v&agrave; sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34483/Thien%20long.jpg" style="height:392px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đại diện Tập đo&agrave;n Thi&ecirc;n Long trao kinh ph&iacute; 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho chương tr&igrave;nh.</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay, chương tr&igrave;nh triển khai cuộc thi cảm nhận &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi &ndash; triệu c&aacute;nh tay tiếp sức sĩ tử&rdquo; d&agrave;nh cho những sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave;, những người đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi trong giai đoạn 25 năm qua c&oacute; cơ hội kết nối, chia sẻ cảm nhận, &ocirc;n lại kỷ niệm đẹp thời thanh xu&acirc;n gắn với dấu ấn t&igrave;nh nguyện. Với h&igrave;nh thức dự thi bằng h&igrave;nh ảnh hoặc b&agrave;i viết chia sẻ cảm nhận của bản th&acirc;n về gắn với t&igrave;nh cảm, kỷ niệm trong chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, người dự thi c&oacute; cơ hội nhận được giải thưởng với tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 20 triệu đồng. Chi tiết tại tsmt.sac.vn/camnhan.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh L&ecirc; Nguyễn Nam &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; ban Thường trực chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chia sẻ: &ldquo;Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngay thời điểm dịch Covid-19 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;diễn biến rất phức tạp. Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi sẽ triển khai c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m nhằm thực hiện tốt mục ti&ecirc;u vừa ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, vừa hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia tốt kỳ thi, cụ thể: N&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&ocirc;ng qua kỳ tuyển chọn v&agrave; tập huấn; Tăng cường phối hợp hỗ trợ học bổng đối với th&iacute; sinh kh&oacute; khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; Triển khai hiệu quả đội h&igrave;nh phản ứng nhanh v&agrave; hỗ trợ y tế; Đảm bảo an to&agrave;n cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia v&agrave; tuyệt đối đảm bảo an to&agrave;n cho th&iacute; sinh, người nh&agrave; tại địa điểm thi&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Theo BTC TSMT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;