Sinh viên Thành phố Bác "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 - năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 06 - 08/7/2021,<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp;sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia chương tr&igrave;nh</span>&nbsp;&quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2021 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ra qu&acirc;n hỗ trợ Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng đợt 1 - năm 2021 với<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp;19 đội h&igrave;nh v&agrave; tham gia&nbsp;hỗ trợ th&iacute; sinh tại 155 điểm thi&nbsp;tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng đợt 1 - năm 2021 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra từ chiều ng&agrave;y 06/7/2021 đến chiều ng&agrave;y 08/7/2021 với sự tham gia của&nbsp;khoảng 86.000 th&iacute; sinh.&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2021&nbsp;đ&atilde; hỗ trợ,<span style="color:rgb(38, 38, 38)">&nbsp;tư vấn, hướng dẫn th&iacute; sinh về th&ocirc;ng tin tuyển sinh, hướng dẫn ph&ograve;ng thi, kiểm so&aacute;t y tế, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại c&aacute;c điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ gần địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c n&uacute;t giao th&ocirc;ng trọng yếu, hỗ trợ tr&ocirc;ng giữ h&agrave;nh l&yacute;, ph&aacute;t tặng c&aacute;c vật phẩm thiết yếu, cẩm nang th&ocirc;ng tin về kỳ thi...</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi hướng dẫn cho th&iacute; sinh tại điểm thi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi đo nhiệt độ cho th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi chuẩn bị qu&agrave; tặng th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi tặng khẩu trang cho th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34504/Picture4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi tặng qu&agrave; cho th&iacute; sinh khi thi xong</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn&nbsp;Đỗ Th&agrave;nh Quy -&nbsp;Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn Hiến, tham gia đội h&igrave;nh&nbsp;t&igrave;nh nguyện &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;&nbsp;tại điểm trường THPT B&igrave;nh Ch&aacute;nh, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh&nbsp;chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n&nbsp;được tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;, bạn c&oacute; cảm x&uacute;c rất vui v&agrave;&nbsp;&yacute; nghĩa v&igrave;&nbsp;c&oacute; thể hỗ trợ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn th&iacute; sinh&nbsp;c&oacute; th&ecirc;m động lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt b&agrave;i thi của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong đội h&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM&nbsp;tại Th&agrave;nh phố Thủ Đức, bạn Nguyễn H&ograve;a Kim Th&aacute;i chia sẻ, lần tham gia n&agrave;y mang lại cho bạn cảm x&uacute;c&nbsp;&quot;vui v&agrave; lạ&quot;. &quot;Vui&quot; v&igrave; năm trước ch&iacute;nh m&igrave;nh cũng l&agrave; th&iacute; sinh, được anh chị tiếp sức v&agrave; tặng rất nhiều qu&agrave; tặng, năm nay bạn lại được hỗ trợ c&aacute;c sĩ tử&nbsp;trở n&ecirc;n tự tin hơn trước khi bước v&agrave;o k&igrave; thi quan trọng. C&ograve;n &quot;lạ&quot; v&igrave; tiếp sức trong t&igrave;nh h&igrave;nh đặc biệt, tất cả đội h&igrave;nh vừa đảm bảo nguy&ecirc;n tắc 5K v&agrave; an to&agrave;n cho th&iacute; sinh, cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cũng như l&agrave; phụ huynh học sinh, vừa sắp xếp l&agrave;m sao để thuận tiện nhất trong c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp sức m&agrave; vẫn chuyển tải được th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực v&agrave; động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c th&iacute; sinh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2021 l&agrave; kỉ niệm 25 năm chương tr&igrave;nh hỗ trợ th&iacute; sinh thi Đại học, Cao đẳng (1997 -&nbsp;2021) v&agrave; 20 năm chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; (2001 -&nbsp;2021) được nh&acirc;n rộng to&agrave;n quốc v&agrave; l&agrave; năm thứ 6 thay đổi c&aacute;ch thức tổ chức hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương tr&igrave;nh năm nay được tổ chức gồm&nbsp;3 giai đoạn: g<span style="font-family:pt sans,sans-serif">iai đoạn 1 với c&aacute;c hoạt động hỗ trợ trực tuyến cho th&iacute; sinh trước kỳ thi; giai đoạn 2 với c&aacute;c&nbsp;hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT v&agrave; giai đoạn 3 hỗ trợ th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, x&eacute;t tuyển ri&ecirc;ng tại c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HO&Agrave;NG LONG - HỮU AN -&nbsp;KIM PHỤNG -&nbsp;HỒNG PHONG </strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;