“Mệnh lệnh từ trái tim - Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&quot;Mệnh lệnh tr&aacute;i tim&quot;&nbsp;l&agrave; t&ecirc;n cuộc thi viết kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) do Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức từ ng&agrave;y 25/7/2021 đến ng&agrave;y 31/7/2021.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc thi l&agrave; dịp để Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng b&agrave;y tỏ suy nghĩ của thế hệ trẻ về tr&aacute;ch nhiệm của người trẻ tiếp nối truyền thống cha &ocirc;ng trong c&ocirc;ng cuộc bảo vệ v&agrave; dựng x&acirc;y đất nước, đặc biệt trong bối cảnh đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố đang ki&ecirc;n cường chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c t&aacute;c phẩm dự thi l&agrave; những t&aacute;c phẩm do ch&iacute;nh t&aacute;c giả thực hiện, chưa được gửi tham dự bất kỳ cuộc thi n&agrave;o hoặc đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng n&agrave;o; phải ghi r&otilde; Họ t&ecirc;n - SĐT - Đơn vị/ Chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện đang tham gia k&egrave;m theo ti&ecirc;u đề b&agrave;i viết<em>, </em>giới hạn từ 1.000 đến 2.000 từ, được tr&igrave;nh b&agrave;y dưới dạng 01 b&agrave;i văn biểu cảm hoặc 01 l&aacute; thư&nbsp;v&agrave; thể hiện th&ocirc;ng qua 03 c&aacute;ch sau: Đ&aacute;nh m&aacute;y vi t&iacute;nh (khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); Sản phẩm thiết kế th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&ocirc;ng cụ photoshop, AI, Corel <em>(tr&igrave;nh b&agrave;y nội dung b&agrave;i viết tr&ecirc;n khổ A4)</em><em>; </em>Viết tay. Khuyết kh&iacute;ch t&aacute;c phẩm c&oacute; sử dụng h&igrave;nh ảnh minh họa được sưu tầm, h&igrave;nh ảnh do ch&iacute;nh t&aacute;c giả chụp hoặc vẽ v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức trang tr&iacute; kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c t&aacute;c phẩm dự thi gửi về hộp thư điện tử của Ban Tổ chức cuộc thi tại địa chỉ: <a href="mailto:tuhaohocsinhthanhphoBac@gmail.com">menhlenhtutraitim@gmail.com</a>, Tr&ecirc;n ti&ecirc;u đề thư gửi ghi r&otilde;: HỌ T&Ecirc;N - SỐ ĐIỆN THOẠI - ĐƠN VỊ HỌC TẬP/C&Ocirc;NG T&Aacute;C. Ban Tổ chức cuộc thi nhận t&aacute;c phẩm dự thi từ ng&agrave;y 25/7/2021 đến hết ng&agrave;y 27/7/2021, c&ocirc;ng bố kết quả v&agrave;o ng&agrave;y 31/7/2021, c&aacute;c t&aacute;c phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn đăng tải tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c trang cộng đồng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave;o ng&agrave;y 27/7/2021.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34521/1.jpg" style="height:600px; width:424px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34521/2.jpg" style="height:600px; width:424px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34521/3.jpg" style="height:600px; width:424px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;