Tình nguyện viên chống dịch xin rau, cộng đồng mạng vẽ tranh vì... thương quá

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - Khi thấy nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngồi xem vườn rau nh&agrave; m&igrave;nh, người d&acirc;n nhiệt t&igrave;nh cắt rau tặng c&aacute;c bạn.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n xin rau g&acirc;y b&atilde;o mạng trong thời gian vừa qua - Ảnh: CHANG CHANG</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh 3 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n mặc đồ bảo hộ ngồi xin rau người d&acirc;n g&acirc;y b&atilde;o mạng trong thời gian vừa qua. Cư d&acirc;n mạng kh&ocirc;ng khỏi bật cười trước vẻ h&agrave;i hước của những th&agrave;nh vi&ecirc;n mặc bộ đồ &aacute;o xanh, v&agrave; khen ngợi c&ocirc; cho rau th&acirc;n thiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tsằn Thị Ngọc Danh (sinh năm 1998, nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Q.12, TP.HCM) cho biết nh&oacute;m bạn đang hỗ trợ điều phối lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại phường An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng (Q.12) th&igrave; thấy một c&ocirc; đang cắt rau ở vườn nh&agrave;. C&ocirc; l&agrave; người ngồi giữa trong tấm h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh ch&agrave;ng ngồi ngo&agrave;i c&ugrave;ng chạy qua, n&oacute;i: &quot;C&ocirc; ơi, cho tụi con xin &iacute;t rau được kh&ocirc;ng c&ocirc;?&quot;. Ngọc Danh v&agrave; bạn c&ograve;n lại cũng chạy lại v&agrave; tỉ t&ecirc;: &quot;C&ocirc; ơi, cho ba đứa lu&ocirc;n nha c&ocirc;. Giờ rau mắc lắm c&ocirc; ơi&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe ba t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&oacute;i thế, người phụ nữ đ&aacute;p lời: &quot;Đợi c&ocirc; x&iacute;u c&ocirc; cắt cho. Đem rễ về trồng lu&ocirc;n dễ lắm, n&oacute; lan nhanh nữa con&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ xin một &iacute;t nhưng c&ocirc; trồng rau khiến cả nh&oacute;m bất ngờ khi nhiệt t&igrave;nh cắt rất nhiều rau diếp c&aacute;, nha đam v&agrave; hỏi: &quot;Đ&atilde; đủ chưa để c&ocirc; cắt th&ecirc;m&quot;. Nếu kh&ocirc;ng cản kịp thời, chắc c&ocirc; cắt hết nguy&ecirc;n vườn rau cho ba bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;M&igrave;nh c&oacute; ba người, vừa đ&uacute;ng n&eacute;t đ&ocirc;i mươi&rdquo;, một d&acirc;n mạng tếu t&aacute;o b&igrave;nh luận - Ảnh: CHANG CHANG</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh chia sẻ: &quot;C&ocirc; c&ograve;n chỉ tụi m&igrave;nh c&aacute;ch trồng như thế n&agrave;o cho tốt. C&ocirc; cho th&ecirc;m cả đất trồng, trấu, than đỏ ủ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c c&ocirc; đưa rau ra, tụi m&igrave;nh bảo: &lsquo;C&ocirc; cứ quăng qua kh&ocirc;ng sao đ&acirc;u, tụi con chụp cho&rsquo;. Nhưng c&ocirc; cứ sợ rau rớt xuống đất, thương c&ocirc; lắm&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; g&aacute;i cho biết trước đ&oacute; c&ocirc; chưa từng gặp người phụ nữ trồng rau n&agrave;y, nhưng sự nhiệt t&igrave;nh, th&acirc;n thiện khiến c&ocirc; x&uacute;c động. Họ cảm ơn c&ocirc; cho rau v&agrave; ch&uacute;c c&ocirc; nhiều sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Khi đi chống dịch, tụi m&igrave;nh gặp được nhiều người rất nh&acirc;n hậu tại TP.HCM. Họ cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&agrave;o l&agrave; nước, b&aacute;nh ngọt, cơm&hellip; C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&ograve;n động vi&ecirc;n: &quot;Cố l&ecirc;n nha con&quot;, hay cho m&igrave;nh đồ ăn m&agrave; c&ograve;n n&oacute;i &quot;C&ocirc; ch&uacute; c&aacute;m ơn con nha&quot;. V&agrave;i lời động vi&ecirc;n, an ủi của người d&acirc;n khiến m&igrave;nh ấm l&ograve;ng lắm&quot;, Danh n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; g&aacute;i cho hay, v&igrave; số lượng rau diếp c&aacute; được cho nhiều n&ecirc;n một nửa c&ocirc; đem ăn với m&igrave; v&agrave; xay nước uống cho m&aacute;t. Một nửa c&ograve;n lại, Danh đem trồng với nha đam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, mẹ Danh kh&ocirc;ng cho con g&aacute;i đi chống dịch v&igrave; sợ nguy hiểm lẫn l&acirc;y nhiễm. Danh b&egrave;n n&oacute;i danh s&aacute;ch đ&atilde; chốt rồi, mẹ c&ocirc; đ&agrave;nh cho đi. C&ocirc; cũng lo lắng khi h&agrave;ng x&oacute;m n&oacute;i m&ugrave;a dịch m&agrave; hay đi nhiều.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;G&oacute;p một tay gi&uacute;p cơ quan chức năng chống dịch l&agrave; chuyện m&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n l&agrave;m. Tụi m&igrave;nh mong rằng người d&acirc;n sẽ hiểu cho nhiệm vụ của c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an, đội ngũ y b&aacute;c sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Nếu ch&uacute;ng ta đồng l&ograve;ng tu&acirc;n thủ theo quy tắc 5K của Nh&agrave; nước th&igrave; Việt Nam sẽ nhanh ch&oacute;ng hết dịch&quot;, Danh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%203.png" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ chuyến đi t&igrave;nh nguyện, Ngọc Danh quen được nhiều bạn mới</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%204.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc; g&aacute;i trẻ đ&atilde; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện từ th&aacute;ng 6 đến nay</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%205.jpg" style="height:685px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều họa sĩ thấy c&acirc;u chuyện dễ thương n&ecirc;n nhanh tay vẽ lại - Ảnh: MỘT CH&Uacute;T CUTE</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%206.jpg" style="height:679px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thăng Fly cho biết rất nhiều bạn trẻ đ&atilde; inbox cho anh c&acirc;u chuyện v&agrave; mong muốn anh t&aacute;i hiện lại tr&ecirc;n tranh - Ảnh: THĂNG FLY</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%207.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đều c&oacute; điểm chung l&agrave; muốn th&agrave;nh phố hết dịch</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%208.jpg" style="height:801px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&ugrave; kh&oacute; khăn, vất vả nhưng ai cũng rất vui</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%209.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&acirc;y sẽ l&agrave; những kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n trong l&ograve;ng c&ocirc; g&aacute;i trẻ</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HIỀN ANH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: tuoitre.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;