Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm, động viên sinh viên Lào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 15/8/2021, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến thăm, tặng qu&agrave; v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang học tập v&agrave; lưu tr&uacute; tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34554/co%20le%201.jpg" style="height:424px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (b&ecirc;n phải) v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao qu&agrave; động vi&ecirc;n K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang lưu tr&uacute;&nbsp;ở đ&acirc;y.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ đ&atilde; gửi lời thăm hỏi, động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tiếp tục giữ g&igrave;n sức khỏe, c&ugrave;ng TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện tốt Chỉ thị 16, để TP. Hồ Ch&iacute; Minh sớm trở lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới v&agrave; c&aacute;c em sớm được đến trường học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh Huỳnh Thanh Nh&atilde; cho biết hiện c&oacute; 131 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang ở tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute;. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Huỳnh Thanh Nh&atilde; gửi lời tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m của l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&atilde;nh đạo Quận 3 đ&atilde; động vi&ecirc;n, thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang ở tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34554/Tang%20a%20Nha.jpg" style="height:496px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n L&agrave;o</span></span></em></p> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: right;"><em><strong><span style="font-size:14px">Theo KTXSV L&agrave;o</span></strong></em></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;