Nhiều hoạt động thiết thực trong ngày cao điểm “Hoa Phượng Đỏ toàn quốc” năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 15/8/2021, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;Hoa phượng đỏ&rdquo; đồng loạt hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Hoa phượng đỏ to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2021. Trong bối cảnh t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, c&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y cao điểm tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra chủ yếu&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">theo h&igrave;nh thức trực tuyến.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&ecirc;n trang cộng đồng&nbsp;&quot;Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ TP. HCM&quot;, Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức chương tr&igrave;nh trực tuyến khởi động ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Hoa phượng đỏ to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2021 v&agrave; chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động trực tuyến cấp th&agrave;nh như&nbsp;chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng tự học hiệu quả v&agrave; r&egrave;n luyện sức khỏe&rdquo;;&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; với chủ đề &ldquo;Cảm x&uacute;c nguyệt cầm&rdquo;; tọa đ&agrave;m trực tuyến &ldquo;Thế hệ Z trong kỷ nguy&ecirc;n chuyển đổi số - Bạn ở đ&acirc;u?&rdquo;...C&aacute;c&nbsp;hoạt động trực tuyến đ&atilde; thu h&uacute;t hơn&nbsp;2729 lượt tương t&aacute;c, 2171 lượt b&igrave;nh luận v&agrave; 2690 lượt chia sẻ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chặng hoạt động trực tuyến đặc biệt, c&aacute;c chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p học bổng &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng học sinh kh&oacute; khăn vượt qua đại dịch&rdquo; do Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ phối hợp với Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố triển khai tr&ecirc;n ứng dụng V&iacute; điện tử MOMO nhằm chăm lo v&agrave;o đầu năm học mới cho học sinh THPT, Trung t&acirc;m GDNN - GDTX kh&oacute; khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến sĩ Hoa phượng đỏ kh&ocirc;ng may mắc COVID-19. Đến nay, Ban Chỉ huy cấp Th&agrave;nh đ&atilde; ghi nhận&nbsp;607&nbsp;lượt quy&ecirc;n g&oacute;p với số tiền hơn 21&nbsp;triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2002.png" style="height:330px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh trực tuyến khởi động Ng&agrave;y cao điểm &quot;Hoa phượng đỏ to&agrave;n quốc&quot; năm 2021</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/1112111.jpg" style="height:600px; width:338px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ghi nhận của MOMO trong quỹ học bổng &quot;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng học sinh kh&oacute; khăn vượt qua đại dịch&quot; đến hiện nay</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng với Ban Chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ Quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave; đến&nbsp;thăm, tặng qu&agrave;, trao tặng g&oacute;c học tập cho cho 02&nbsp;chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn Huỳnh Thanh Ph&uacute;c Thịnh v&agrave;&nbsp;Huỳnh Thanh Ph&uacute;c Thạnh <em>(học sinh lớp 11A2, trường THPT Phước Kiển,&nbsp;Huyện Nh&agrave; B&egrave;), </em>đồng thời<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;trao tặng kinh ph&iacute; x&acirc;y dựng Nh&agrave; t&igrave;nh bạn với&nbsp;trị gi&aacute; 60.000.000 đồng.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2001.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; </em><em>Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021&nbsp;(ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n phải) trao tặng qu&agrave; cho hai bạn Huỳnh Thanh Ph&uacute;c Thịnh v&agrave; Huỳnh Thanh Ph&uacute;c Thạnh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng ng&agrave;y,&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tại phường An Kh&aacute;nh <em>(th&agrave;nh phố Thủ Đức</em>) đ&atilde; diễn ra Lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Thị Trang - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi Đo&agrave;n Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học An Kh&aacute;nh, chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ phường An Kh&aacute;nh, Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2005.jpg" style="height:381px; width:624px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện Ban Chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Thị Trang</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong ng&agrave;y hoạt động cao điểm, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ của Th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave;&nbsp;c&aacute;c&nbsp;Quận - Huyện Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trường Trung học thực h&agrave;nh Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đồng loạt triển khai nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Hoa Phượng Đỏ to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2021 như&nbsp;trao tặng 725 suất qu&agrave; bao gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, rau củ quả, 1850 quyển s&aacute;ch, 134 th&ugrave;ng sữa...với&nbsp;tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n đến hơn 100 triệu đồng; đồng thời t</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">riển khai c&aacute;c hoạt động trực tuyến như tổ chức tọa đ&agrave;m &ldquo;Quản l&yacute; bắt nạt qua mạng&rdquo;, &ldquo;H&atilde;y tranh luận, đừng tranh c&atilde;i&rdquo;, hướng dẫn kỹ năng tin học cho học sinh th&ocirc;ng qua video clip hướng dẫn lập tr&igrave;nh Scratch cho học sinh tiểu học...,c&ugrave;ng&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">c&aacute;c hoạt động tham gia hỗ trợ trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2004.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Quận 12 đ&atilde; ra qu&acirc;n hỗ trợ nhập liệu điểm ti&ecirc;m vaccine</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2006.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n trường THPT V&otilde; Thị S&aacute;u đ&atilde; trao tặng 920 m&oacute;c đeo khẩu trang đến Quận Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;lực lượng chống dịch tại c&aacute;c chốt kiểm so&aacute;t dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận B&igrave;nh Thạnh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34559/%E1%BA%A2nh%2007.jpg" style="height:436px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tặng nhu yếu phẩm cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, bạn&nbsp;Tỉa Phạm Mẫn Nghi -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT B&agrave; Điểm <em>(huyện H&oacute;c M&ocirc;n) </em>chia sẻ rằng: &ldquo;Ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; một ng&agrave;y hạnh ph&uacute;c&nbsp;v&igrave;&nbsp;c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ,&nbsp;lan tỏa y&ecirc;u thương đến cộng đồng bằng những hoạt động&nbsp;&yacute; nghĩa như hỗ trợ, chăm lo cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh, c&aacute;c bạn, c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong m&ugrave;a dịch, xem v&agrave; chia sẻ livestream Đ&ecirc;m nhạc trực tuyến g&acirc;y quỹ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch &ldquo;Cảm ơn những điều phi thường&rdquo; để đ&oacute;ng g&oacute;p 20.000 đồng v&agrave;o quỹ, d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; một việc l&agrave;m rất nhỏ nhưng&nbsp;đ&atilde;&nbsp;phần n&agrave;o đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o cuộc chiến chống dịch COVID-19. M&igrave;nh cảm nhận bản th&acirc;n&nbsp;trưởng th&agrave;nh hơn từng ng&agrave;y, biết y&ecirc;u thương v&agrave; sẻ chia nhiều hơn với những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.&rdquo;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Hoa phượng đỏ to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2021&nbsp;lần đầu ti&ecirc;n được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh triển khai tr&ecirc;n phạm vi cả nước, tại&nbsp;TP.Hồ Ch&iacute; Minh, ng&agrave;y hoạt động cao điểm đ&atilde; diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực, đảm bảo thực hiện theo đ&uacute;ng&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:16px">quy định, hướng dẫn ph&ograve;ng, chống dịch COVID - 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố,&nbsp;đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c đội h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH HIẾU -&nbsp;HỮU AN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;