Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="story_teaser clearfix" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 700; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>B&agrave;i viết của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng &quot;Một số vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam&quot; đ&atilde; khẳng định những gi&aacute; trị ch&acirc;n l&yacute; kh&ocirc;ng thay đổi của chủ nghĩa x&atilde; hội, cung cấp thế giới quan đ&uacute;ng đắn, truyền lửa, hiệu triệu v&agrave; cổ vũ h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam giữ vững niềm tin, cống hiến dựng x&acirc;y đất nước gi&agrave;u mạnh h&ugrave;ng cường như t&acirc;m niệm, tr&ocirc;ng đợi của biết bao thế hệ cha anh đi trước.</p> </div> <div class="story_avatar_b" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; text-align: center; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"><img src="https://tuyengiao.vn/Uploads/2021/8/18/29/co-vu-khoi-day-khat-vong-cong-hien-dung-xay-xa-hoi-chu-nghia-va-dat-nuoc-hung-cuong-trong-thanh-nien.jpg" style="background:transparent; border:0px; display:block; height:398px; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /><em>Ảnh minh hoạ</em></div> <div class="story_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 1.5; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>Năm 1945, Việt Nam c&oacute; hơn hai triệu người chết đ&oacute;i, số người chết la liệt trở th&agrave;nh nỗi tủi nhục v&agrave; đau thương kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n của d&acirc;n tộc. Một d&acirc;n tộc trước đ&oacute; trong lịch sử đ&atilde; từng cường thịnh, đ&aacute;nh tan những đạo qu&acirc;n x&acirc;m lược t&agrave;n &aacute;c, thiện chiến bậc nhất thế giới như M&ocirc;ng Nguy&ecirc;n, Đại Minh, M&atilde;n Thanh&hellip; đ&atilde; bị chia th&agrave;nh c&aacute;c xứ Bắc, Trung, Nam Kỳ để dễ bề cai trị; hơn 20 triệu d&acirc;n sống lầm than dưới &aacute;ch thống trị của đế quốc Ph&aacute;p, ph&aacute;t x&iacute;t Nhật, bị đối xử v&agrave; thống trị như những kẻ n&ocirc; lệ, hạ đẳng.</p> <p>C&aacute;c tầng lớp sĩ phu y&ecirc;u nước, những lớp thanh ni&ecirc;n trẻ h&ugrave;ng t&acirc;m tr&aacute;ng tr&iacute; đ&atilde; tốn kh&ocirc;ng biết bao trăn trở, t&acirc;m tư, m&aacute;u v&agrave; nước mắt cống hiến cho kh&aacute;t vọng về một đất nước tự do, trả lại vị thế v&agrave; tầm v&oacute;c vốn c&oacute; của n&oacute;, nhưng cơ bản l&agrave; bất lực trong việc t&igrave;m ra con đường đ&uacute;ng. Nh&agrave; y&ecirc;u nước Nguyễn Th&aacute;i Học bị đưa l&ecirc;n đ&agrave;i xử tử, cụ Phan Ch&acirc;u Trinh bị giam cầm đập đ&aacute; ở đảo C&ocirc;n L&ocirc;n, cụ Phan Bội Ch&acirc;u kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc đưa thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng du t&igrave;m &aacute;nh s&aacute;ng đồng chủng đồng văn, m&aacute;u đỏ da v&agrave;ng&hellip; Chỉ đến khi người thanh ni&ecirc;n trẻ Nguyễn Tất Th&agrave;nh, hội tụ kh&aacute;t khao của lớp lớp những người trẻ Việt Nam, rời bến Nh&agrave; Rồng, vượt tr&ugrave;ng dương ra đi t&igrave;m đường cứu nước, gặp được &aacute;nh s&aacute;ng ch&acirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin. Khi cầm bản Luận cương về vấn đề d&acirc;n tộc v&agrave; thuộc địa của L&ecirc; nin, Người đ&atilde; n&oacute;i to l&ecirc;n như đang n&oacute;i trước quần ch&uacute;ng đ&ocirc;ng đảo: &ldquo;Hỡi đồng b&agrave;o bị đọa đ&agrave;y đau khổ! Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;i cần thiết cho ch&uacute;ng ta, đ&acirc;y l&agrave; con đường giải ph&oacute;ng ch&uacute;ng ta!&rdquo;. Sự gặp gỡ của Nguyễn &Aacute;i Quốc với chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin như l&agrave; số phận v&agrave; định mệnh, cũng l&agrave; sự gắn kết, khai th&ocirc;ng cho những bế tắc, bất lực của rất nhiều thế hệ trẻ Việt Nam tr&ecirc;n con đường đi t&igrave;m lại t&ocirc;n nghi&ecirc;m cho d&acirc;n tộc, cơm &aacute;o cho nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; mưu cầu h&ograve;a b&igrave;nh, thịnh vượng cho đất nước.</p> <p>Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ 1954 v&agrave; Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975 thu non s&ocirc;ng về một mối đ&atilde; khẳng định ch&acirc;n l&yacute; đ&uacute;ng đắn của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng, cội nguồn những thắng lợi của d&acirc;n tộc Việt Nam. C&ocirc;ng cuộc đổi mới sau hơn 35 năm đ&atilde; mang lại diện mạo mới, cơ đồ, vị thế ph&aacute;t triển chưa từng c&oacute; cho đất nước, nhưng, trong trong d&ograve;ng chảy của kinh tế thị trường, của những mưu cầu kinh tế s&ocirc;i động, c&oacute; những nơi, những l&uacute;c đ&atilde; xuất hiện hiện tượng &ldquo;nhạt Đảng, kh&ocirc; Đo&agrave;n&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n, những gi&aacute; trị ch&acirc;n l&yacute; v&agrave; kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội bị một bộ phận thanh ni&ecirc;n tạm thời xem nhẹ, l&atilde;ng qu&ecirc;n.&nbsp;</p> <p>Trong bối cảnh đ&oacute;, b&agrave;i viết của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng &quot;Một số vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam&quot; l&agrave; một sự xuất hiện đ&uacute;ng l&uacute;c, kịp thời, khẳng định những gi&aacute; trị ch&acirc;n l&yacute; kh&ocirc;ng thay đổi của chủ nghĩa x&atilde; hội, cung cấp thế giới quan đ&uacute;ng đắn, truyền lửa, hiệu triệu v&agrave; cổ vũ h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam giữ vững niềm tin, cống hiến dựng x&acirc;y đất nước gi&agrave;u mạnh h&ugrave;ng cường như t&acirc;m niệm, tr&ocirc;ng đợi của biết bao thế hệ cha anh đi trước.</p> <p><em>Thứ nhất, gi&uacute;p cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n thấu đ&aacute;o, to&agrave;n diện về sự lựa chọn x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; tư bản chủ nghĩa, khẳng định con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; ch&acirc;n l&yacute; kh&ocirc;ng thể thay đổi của d&acirc;n tộc v&agrave; nh&acirc;n loại.</em></p> <p>B&agrave;i viết đ&atilde; kh&aacute;i qu&aacute;t h&oacute;a, chỉ ra những bước thay đổi to lớn lịch sử nh&acirc;n loại trong giai đoạn mấy chục năm vừa qua, chỉ ra nguồn gốc v&agrave; xu hướng ph&aacute;t triển của chủ nghĩa x&atilde; hội, sự tan r&atilde; của hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa Li&ecirc;n X&ocirc; chỉ l&agrave; bước khủng hoảng theo chu kỳ đặt nền m&oacute;ng cho c&aacute;c giai đoạn ph&aacute;t triển tiếp theo, ph&ecirc; ph&aacute;n những quan điểm sai lầm, sự mất niềm tin, phương hướng v&agrave;o con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội. B&agrave;i viết cũng ph&acirc;n t&iacute;ch l&agrave;m r&otilde; sự ph&aacute;t triển v&agrave; những ưu thế gần đ&acirc;y của chủ nghĩa tư bản như đạt được nhiều th&agrave;nh tựu trong lĩnh vực giải ph&oacute;ng v&agrave; ph&aacute;t triển sức sản xuất, khoa học - c&ocirc;ng nghệ; tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c điều kiện kinh tế cao v&agrave; do kết quả đấu tranh của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lao động, đ&atilde; c&oacute; những biện ph&aacute;p điều chỉnh, h&igrave;nh th&agrave;nh được kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;c chế độ ph&uacute;c lợi x&atilde; hội tiến bộ hơn so với trước.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n b&agrave;i viết cũng cho thấy hiện thực sự đổ vỡ v&agrave; bất lực của chủ nghĩa tư bản trước nhiều vấn đề n&oacute;ng bỏng của nh&acirc;n loại v&agrave; to&agrave;n cầu, minh chứng qua cuộc khủng hoảng kinh tế t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2008 - 2009; c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội như&nbsp;đời sống của đa số d&acirc;n cư lao động bị giảm s&uacute;t nghi&ecirc;m trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u - ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, sự trầm trọng hơn trong những m&acirc;u thuẫn, xung đột giữa c&aacute;c sắc tộc&hellip;Một bộ phận rất nhỏ, thậm ch&iacute; chỉ l&agrave; 1% d&acirc;n số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm so&aacute;t tới 3/4 nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh, tri thức v&agrave; c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng chủ yếu v&agrave; do đ&oacute; chi phối to&agrave;n x&atilde; hội. Thực tế đ&oacute; đ&atilde; g&acirc;y ra nhiều bất b&igrave;nh v&agrave; cuộc sống bế tắc, nổi loạn trong kh&ocirc;ng &iacute;t thanh ni&ecirc;n ở c&aacute;c nước tư bản. Chỉ ra sự bế tắc của chủ nghĩa tư bản, nh&agrave; nh&acirc;n học v&agrave; x&atilde; hội học Paul Jorion trong cuốn &ldquo;Chủ nghĩa tư bản gi&atilde;y chết&rdquo; đ&atilde; viết: &ldquo;Tiền sinh ra tiền, người gi&agrave;u ng&agrave;y c&agrave;ng cho vay nhiều v&agrave; lấy tiền thừa th&atilde;i chủ yếu d&ugrave;ng v&agrave;o việc đầu cơ, c&ograve;n c&aacute;c hộ ti&ecirc;u d&ugrave;ng th&igrave; rơi v&agrave;o v&ograve;ng xo&aacute;y nợ nần. Một khi kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ số người tham dự th&igrave; tr&ograve; chơi ấy sẽ chấm dứt&rdquo; (1). Thực tiễn cũng cho thấy, trong c&aacute;c nước tư bản ph&aacute;t triển ở đỉnh cao đ&atilde; xuất hiện rất nhiều nh&acirc;n tố của chủ nghĩa cộng sản.</p> <p><em>Thứ hai, gi&uacute;p cho thanh ni&ecirc;n c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n diện về qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn, t&agrave;i t&igrave;nh của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</em></p> <p>B&agrave;i viết cho rằng ngay khi mới ra đời v&agrave; trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh c&aacute;ch mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam lu&ocirc;n lu&ocirc;n khẳng định: chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam; đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch quan, l&agrave; con đường tất yếu của c&aacute;ch mạng Việt Nam. Độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; đường lối cơ bản, xuy&ecirc;n suốt của c&aacute;ch mạng Việt Nam v&agrave; cũng l&agrave; điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Qua h&agrave;nh tr&igrave;nh gian nan t&igrave;m đường cứu nước, bằng kinh nghiệm thực tiễn phong ph&uacute; l&atilde;nh đạo Đảng, đưa d&acirc;n tộc đến đ&agrave;i vinh quang của độc lập tự do v&agrave; giải ph&oacute;ng đất nước, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kết luận s&acirc;u sắc rằng, chỉ c&oacute; chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; chủ nghĩa cộng sản mới c&oacute; thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho d&acirc;n tộc, mới c&oacute; thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no v&agrave; hạnh ph&uacute;c thực sự cho tất cả mọi người, cho c&aacute;c d&acirc;n tộc. Trong những năm chiến tranh gi&agrave;nh lại độc lập v&agrave; giải ph&oacute;ng đất nước, c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh động lực thổi b&ugrave;ng l&ecirc;n sức mạnh sức mạnh to&agrave;n d&acirc;n l&agrave;m n&ecirc;n những chiến thắng thần kỳ, l&agrave;m chấn động lương tri nh&acirc;n loại. Vượt qua những kh&oacute; khăn sau chiến tranh, trong bối cảnh quốc tế chứa đựng đầy rẫy những nguy cơ th&aacute;ch thức, sự ki&ecirc;n định giữ vững niềm tin với Đảng, với định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa ch&iacute;nh l&agrave; nền tảng đưa con thuyền Việt Nam vượt qua những th&aacute;c ghềnh lịch sử, từ một nước đ&oacute;i ngh&egrave;o đ&atilde; trở th&agrave;nh một cường quốc xuất khẩu gạo, đời sống nh&acirc;n d&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng khấm kh&aacute;, thu nhập đầu người v&agrave; nội lực quốc gia ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng, ghi những dấu ấn đậm n&eacute;t về ngoại giao, đối ngoại với bạn b&egrave; quốc tế. Thực tiễn đ&oacute; cho thấy,&nbsp;chỉ c&oacute; chủ nghĩa x&atilde; hội mới l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a giải quyết triệt để những vấn đề từ qu&aacute; khứ lịch sử, hiện tại v&agrave; tương lai c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng đất nước gi&agrave;u mạnh, đem lại cuộc sống tự do, ấm no v&agrave; hạnh ph&uacute;c thực sự cho tất cả nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p><em>Thứ ba, chỉ ra những gi&aacute; trị tốt đẹp của chủ nghĩa x&atilde; hội, cũng l&agrave; sự tr&ugrave;ng hợp, hội tụ với l&yacute; tưởng v&agrave; gi&aacute; trị sống của thanh ni&ecirc;n v&agrave; d&acirc;n tộc Việt Nam.&nbsp;</em></p> <p>B&agrave;i viết cho rằng chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; sự ph&aacute;t triển thực sự v&igrave; con người, kinh tế đi đ&ocirc;i với tiến bộ v&agrave; c&ocirc;ng bằng x&atilde; hội, x&atilde; hội nh&acirc;n &aacute;i, đo&agrave;n kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới c&aacute;c gi&aacute; trị tiến bộ, nh&acirc;n văn, chứ kh&ocirc;ng phải cạnh tranh bất c&ocirc;ng, &quot;c&aacute; lớn nuốt c&aacute; b&eacute;&quot;. Chủ nghĩa x&atilde; hội&nbsp;cần sự ph&aacute;t triển bền vững, h&agrave;i ho&agrave; với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n để bảo đảm m&ocirc;i trường sống trong l&agrave;nh cho c&aacute;c thế hệ hiện tại v&agrave; tương lai, chứ kh&ocirc;ng phải để khai th&aacute;c, chiếm đoạt t&agrave;i nguy&ecirc;n, ti&ecirc;u d&ugrave;ng vật chất v&ocirc; hạn độ v&agrave; huỷ hoại m&ocirc;i trường. X&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; x&atilde; hội hướng tới c&aacute;c gi&aacute; trị tiến bộ, nh&acirc;n văn, dựa tr&ecirc;n nền tảng lợi &iacute;ch chung của to&agrave;n x&atilde; hội h&agrave;i ho&agrave; với lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của con người. Mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội tr&ugrave;ng hợp, ch&iacute;nh l&agrave; sự kết tinh c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n đạo, nghĩa t&igrave;nh, y&ecirc;u thương đ&ugrave;m bọc, lấy đạo nghĩa thắng hung t&agrave;n, lấy ch&iacute; nh&acirc;n thay cường bạo, mu&ocirc;n sự v&igrave; d&acirc;n, do d&acirc;n được kết tinh qua h&agrave;ng ng&agrave;n năm lịch sử chiến đấu với kẻ th&ugrave; hung bạo, với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n khắc nghiệt của d&acirc;n tộc Việt Nam.&nbsp;</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <table align="center" style="background:rgb(198, 217, 240); height:115px; margin:0px auto 1em; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:middle; width:501px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:middle"> <p><span style="color:rgb(0, 112, 192)">Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đang c&oacute; những thế mạnh v&agrave;&nbsp;nguồn năng lượng lớn, c&oacute; kh&aacute;t vọng cống hiến, mong muốn được l&agrave;m việc, khởi nghiệp, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học c&ocirc;ng nghệ, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u, cống hiến cho qu&ecirc; hương, đất nước. Kh&aacute;t vọng v&agrave; nỗ lực của thanh ni&ecirc;n trong học tập, lao động ch&iacute;nh l&agrave; những vi&ecirc;n gạch dựng x&acirc;y n&ecirc;n t&ograve;a nh&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội đ&agrave;ng ho&agrave;ng to đẹp; đất nước gi&agrave;u mạnh, h&ugrave;ng cường v&agrave;o năm 2045.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Trong những kh&oacute; khăn của thi&ecirc;n tai b&atilde;o lũ, trong cơn b&atilde;o tố của đại dịch COVID-19 hiện đang ho&agrave;nh h&agrave;nh, ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n thấy sự&nbsp;ngời s&aacute;ng của t&igrave;nh đồng b&agrave;o - đồng ch&iacute; - đồng đội nghĩa t&igrave;nh, thắm thiết, nh&acirc;n văn, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa, của truyền thống văn h&oacute;a Việt Nam. Y b&aacute;c sỹ, c&ocirc;ng an qu&acirc;n đội, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;, tuy&ecirc;n truyền hướng dẫn c&aacute;ch ph&ograve;ng chống, ti&ecirc;m vắc xin,&nbsp;khẩn trương hỗ trợ người d&acirc;n&nbsp;c&aacute;ch ly&nbsp;bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men&hellip; đối ph&oacute; những th&aacute;ch thức khắc nghiệt của đại dịch. Những c&acirc;y ATM gạo, oxy, những tấm l&ograve;ng v&agrave;ng đ&oacute;ng g&oacute;p cho Quỹ Vaccine l&agrave; minh chứng ngời s&aacute;ng cho những gi&aacute; trị tốt đẹp của d&acirc;n tộc h&ograve;a quyện trong l&yacute; tưởng x&atilde; hội chủ nghĩa. Tr&ecirc;n những mặt trận kh&oacute; khăn, n&oacute;ng bỏng, in đậm nghĩa t&igrave;nh đ&oacute; lu&ocirc;n xuất hiện h&igrave;nh ảnh m&agrave;u &aacute;o xanh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n, hiện th&acirc;n cho kh&aacute;t khao đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến v&igrave; cộng đồng v&agrave; hạnh ph&uacute;c nh&acirc;n d&acirc;n của những người trẻ Việt Nam.</p> <p><em>Thứ tư, chỉ ra cho thanh ni&ecirc;n thấy những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức của con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam v&agrave; gợi ra &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; h&agrave;nh động của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</em></p> <p>B&ecirc;n cạnh những th&agrave;nh tựu qua hơn 35 năm đổi mới, việc x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam hiện c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức như về kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh c&ograve;n thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ. Về x&atilde; hội, khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o gia tăng; chất lượng gi&aacute;o dục, chăm s&oacute;c y tế v&agrave; nhiều dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch kh&aacute;c c&ograve;n kh&ocirc;ng &iacute;t hạn chế; văn ho&aacute;, đạo đức x&atilde; hội c&oacute; mặt xuống cấp; tội phạm v&agrave; c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội diễn biến phức tạp. Điều n&agrave;y cũng được&nbsp;Văn kiện Đại hội&nbsp;Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII&nbsp;chỉ ra như&nbsp;tham nhũng vẫn l&agrave; nguy cơ đối với sự tồn vong chế độ; một bộ phận đảng vi&ecirc;n phai nhạt l&yacute; tưởng, t&iacute;nh tiền phong, gương mẫu giảm s&uacute;t. Thể chế kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội c&ograve;n nhiều vướng mắc, bất cập. Luật ph&aacute;p, cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, chiến lược, quy hoạch ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực c&ograve;n chồng ch&eacute;o. M&ocirc;i trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế c&ograve;n thấp. Tăng trưởng xuất khẩu v&agrave; xuất si&ecirc;u chủ yếu ở nh&oacute;m h&agrave;ng của doanh nghiệp c&oacute; vốn đầu tư nước ngo&agrave;i&hellip;R&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n con đường x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội, Việt Nam gặp v&ocirc; số những r&agrave;o cản v&agrave; nhiều th&aacute;ch thức c&ograve;n đang chờ đợi ở ph&iacute;a trước. X&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ nghĩa x&atilde; hội,&nbsp;trở th&agrave;nh một quốc gia trỗi dậy, một cường quốc tầm trung, chứ kh&ocirc;ng phải chỉ l&agrave; một &ldquo;con hổ giấy&rdquo; như nhiều ph&acirc;n t&iacute;ch quốc tế n&ecirc;u ra, đ&ograve;i hỏi sự bền gan vững ch&iacute;, quyết t&acirc;m lớn với nhiều giải ph&aacute;p quyết liệt, đồng bộ m&agrave; đột ph&aacute; l&agrave; sự cộng hưởng &yacute; Đảng l&ograve;ng D&acirc;n, ph&aacute;t huy cao độ nh&acirc;n tố con người, thu h&uacute;t c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực cao. Tinh thần đ&oacute; phụ thuộc nhiều v&agrave;o th&aacute;i độ, t&acirc;m cảm v&agrave; h&agrave;nh vi của thanh ni&ecirc;n, c&oacute; &ldquo;đau&rdquo; với nỗi đau mất nước của c&aacute;c thế hệ trước; c&oacute; &ldquo;cảm&rdquo; với những kh&oacute; khăn, gian nan của d&acirc;n tộc; c&oacute; &ldquo;xấu hổ&rdquo; với sự tụt hậu, đi sau của đất nước; c&oacute; sẵn s&agrave;ng tinh thần &ldquo;Đừng hỏi Tổ quốc đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho ta m&agrave; cần hỏi ta đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; cho đất nước h&ocirc;m nay&rdquo; mới ph&aacute;t huy được hết tiềm năng, thế mạnh, bằng t&acirc;m sức, tr&iacute; tuệ đ&oacute;ng g&oacute;p to&agrave;n diện cho sự ph&aacute;t triển, đi l&ecirc;n của Tổ quốc.</p> <p><em>Thứ năm, đ&aacute;nh thức những kh&aacute;t vọng cống hiến&nbsp;</em><em>dựng x&acirc;y x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; đất nước h&ugrave;ng cường trong thanh ni&ecirc;n.</em></p> <p>Trong một ph&aacute;t biểu, Chủ tịch Nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c khi c&ograve;n l&agrave; Thủ tướng cho rằng&nbsp;th&aacute;ch thức lớn nhất của Việt Nam kh&ocirc;ng phải l&agrave; tho&aacute;t bẫy thu nhập trung b&igrave;nh hay tụt hậu về kinh tế, m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; thiếu &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n v&agrave; thiếu quyết t&acirc;m h&agrave;nh động. B&agrave;i viết của Tổng B&iacute; thư tuy mang đậm t&iacute;nh l&yacute; luận, h&agrave;n l&acirc;m, tổng kết rất cao nhưng cũng l&agrave; những gợi &yacute; hết sức gần gũi, thiết thực v&agrave; đặt ra y&ecirc;u cầu, đ&aacute;nh thức kh&aacute;t vọng, khơi dậy &yacute; ch&iacute; v&agrave; quyết t&acirc;m h&agrave;nh động trong mỗi thanh ni&ecirc;n. Văn kiện &ETH;ại hội &ETH;ảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII đề ra mục ti&ecirc;u đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập &ETH;ảng, Việt Nam phấn đấu trở th&agrave;nh nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, thu nhập trung b&igrave;nh cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập nước, phấn đấu trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, thu nhập cao. Từ quan điểm thanh ni&ecirc;n l&agrave; tầng lớp kế cận, l&agrave; rường cột v&agrave; tương lai của nước nh&agrave;, sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội tất yếu cần bắt nguồn từ nhận thức, tư tưởng, t&igrave;nh cảm của thanh ni&ecirc;n v&agrave; do c&aacute;c lực lượng thanh ni&ecirc;n đi đầu thực hiện. Thanh ni&ecirc;n Việt Nam h&ocirc;m nay&nbsp;từ th&agrave;nh thị đến n&ocirc;ng th&ocirc;n, ở trong nước v&agrave; ở ngo&agrave;i nước,&nbsp;đang c&oacute; những thế mạnh v&agrave;&nbsp;nguồn năng lượng lớn, c&oacute; kh&aacute;t vọng cống hiến, mong muốn được l&agrave;m việc, khởi nghiệp, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học c&ocirc;ng nghệ, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u, cống hiến cho qu&ecirc; hương, đất nước. Kh&aacute;t vọng v&agrave; nỗ lực của thanh ni&ecirc;n trong học tập, lao động ch&iacute;nh l&agrave; những vi&ecirc;n gạch dựng x&acirc;y n&ecirc;n t&ograve;a nh&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội đ&agrave;ng ho&agrave;ng to đẹp; đất nước gi&agrave;u mạnh, h&ugrave;ng cường v&agrave;o năm 2045.&nbsp;</p> <table class="tbl-image" style="background:transparent; border-collapse:collapse; margin:0px auto 1em; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:middle"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center; vertical-align:middle"><img alt="" src="https://tuyengiao.vn/Uploads/2021/8/18/29/resized500-img_2020-08-01_1596241214.jpg" style="background:transparent; border:0px; display:block; height:374px; margin:0px auto; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nh&igrave;n ra b&ecirc;n ngo&agrave;i, thập ni&ecirc;n 50 của thế kỷ trước, Nhật Bản từ một quốc gia c&oacute; năng suất lao động thấp, thu nhập GDP đầu người mức 1.000 USD/năm, chỉ sau khoảng 6.000 ng&agrave;y &ldquo;thần kỳ&rdquo; từ 1955 đến 1973, với tăng trưởng GDP b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm khoảng 10%, đ&atilde; thay đổi ho&agrave;n to&agrave;n vị thế, trở th&agrave;nh một quốc gia ph&aacute;t triển, c&oacute; thu nhập cao. Tương tự l&agrave; H&agrave;n Quốc, qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển &ldquo;thần kỳ&rdquo; k&eacute;o d&agrave;i từ năm 1977 đến năm 1995 với tăng trưởng GDP b&igrave;nh qu&acirc;n h&agrave;ng năm đạt khoảng 9% (2). Trong những năm gần đ&acirc;y, Việt Nam đang c&oacute; sự chuyển dịch ph&aacute;t triển mạnh, th&ocirc;ng qua thu h&uacute;t đầu tư, tăng cường ph&aacute;t huy nội lực, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo thuận lợi cho m&ocirc;i trường kinh doanh, đang dần trở th&agrave;nh một trung t&acirc;m quan trọng của chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu, l&agrave; điểm đến của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư quốc tế. Chiến thắng đại dịch COVID &ndash; 19 trong năm 2021, chắc chắn sẽ trả lại dư địa rộng lớn để Việt Nam khơi th&ocirc;ng tiềm năng tăng trưởng, tạo ra bước ph&aacute;t triển đột ph&aacute;, kiến tạo l&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;thần kỳ&rdquo; mang m&agrave;u sắc v&agrave; bản lĩnh ri&ecirc;ng c&oacute; của con người v&agrave; tuổi trẻ Việt Nam.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, may mắn hơn c&aacute;c thế hệ sĩ phu, thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước đi trước, c&aacute;c lớp thanh ni&ecirc;n hiện nay c&oacute; điều kiện thuận lợi v&agrave; cần được x&acirc;y dựng, bồi dưỡng h&igrave;nh th&agrave;nh con đường v&agrave; những định hướng đ&uacute;ng. Đảng, Nh&agrave; nước cần c&oacute; sự quan t&acirc;m đầu tư nhiều hơn nữa, bồi đắp, vun trồng, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t huy sức trẻ thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Thanh ni&ecirc;n cần được tiếp cận, học tập&nbsp;&nbsp;tư tưởng v&agrave; thực h&agrave;nh chủ nghĩa x&atilde; hội th&ocirc;ng qua nhiều&nbsp;nhiều h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p, kết hợp giữa truyền thống v&agrave; hiện đại, giữa l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh, giữa lắng nghe chi&ecirc;m nghiệm v&agrave; l&agrave;m theo, giữa l&yacute; luận kết hợp với thực tiễn tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng.</p> <table align="center" style="background:rgb(198, 217, 240); height:112px; margin:0px auto 1em; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:middle; width:468px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:middle"><span style="color:rgb(0, 112, 192)">Thanh ni&ecirc;n cần được tiếp cận, học tập&nbsp;&nbsp;tư tưởng v&agrave; thực h&agrave;nh chủ nghĩa x&atilde; hội th&ocirc;ng qua nhiều</span><span style="color:rgb(0, 112, 192)">&nbsp;h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p, kết hợp giữa truyền thống v&agrave; hiện đại, giữa l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh, giữa lắng nghe chi&ecirc;m nghiệm v&agrave; l&agrave;m theo, giữa l&yacute; luận kết hợp với thực tiễn tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng.</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tư tưởng b&agrave;i viết của Tổng B&iacute; thư từ tầm cao l&yacute; luận, đ&aacute;p ứng nhu cầu v&agrave; nguyện vọng tha thiết của c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n cần được chuyển tải th&agrave;nh những b&agrave;i học cụ thể, dễ gần, dễ tiếp cận hơn đối với từng đối tượng, từng nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n như c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, tri thức, nh&agrave; khoa học, đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số hay thanh ni&ecirc;n đang học tập, lao động ở nước ngo&agrave;i&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh như c&aacute;c b&agrave;i giảng, chương tr&igrave;nh học tập trong nh&agrave; trường, sinh hoạt th&ocirc;ng qua hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n, Đội, sinh hoạt Đảng; th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i viết, m&ocirc; h&igrave;nh, số liệu minh họa của c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng, c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội để thanh ni&ecirc;n dễ d&agrave;ng thấu hiểu, học tập v&agrave; l&agrave;m theo.</p> <p><strong>TS. Nguyễn Ph&uacute; Trường</strong></p> <p><em>Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương</em></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <hr /> <div id="edn1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p>(1) http://nghiencuuquocte.org/2020/03/12/chu-nghia-tu-ban-dang-di-toi-sup-do</p> </div> <div id="edn2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p>(2) GS. Trần Văn Thọ, Đại học Waseda &ndash; Nhật Bản</p> <p><strong><em>Theo Tạp ch&iacute; Tuy&ecirc;n gi&aacute;o</em></strong></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;