Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><strong>Nếu chỉ n&oacute;i hai chữ &ldquo;k&iacute;nh mến&rdquo; th&igrave; ắt hẳn chưa đủ để mỗi đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể diễn tả hết t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh d&agrave;nh cho Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ph&uacute; Trọng. </strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34572/Bac%20Trong.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><span style="font-size:9px"><em>Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng tặng hoa c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2019 - Phan Thị Lan Anh) tại buổi gặp mặt &quot;Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; năm 2019. Ảnh: ĐĂNG KHOA (B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n)</em></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Với t&ocirc;i, Tổng B&iacute; thư kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một vị l&atilde;nh đạo t&agrave;i ba, một người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một h&igrave;nh mẫu cho phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo giản dị, gần d&acirc;n, s&aacute;t d&acirc;n, lu&ocirc;n v&igrave; lợi &iacute;ch của Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&oacute; một tr&aacute;i tim v&ocirc; c&ugrave;ng nh&acirc;n hậu. Được sinh ra trong một gia đ&igrave;nh bần n&ocirc;ng, nhưng với &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n, học hỏi kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, Tổng B&iacute; thư đ&atilde; trở th&agrave;nh một vị Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Ch&iacute;nh trị học mang khả năng l&yacute; luận s&acirc;u sắc v&agrave; nguồn tri thức vốn c&oacute; của m&igrave;nh phục vụ cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n hết m&igrave;nh d&ugrave; Tổng B&iacute; thư đ&atilde; ở tuổi 77.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">T&ocirc;i may mắn được sinh ra trong một gia đ&igrave;nh với nhiều thế hệ phục vụ c&aacute;ch mạng, tham gia l&agrave;m ch&iacute;nh trị n&ecirc;n từ nhỏ t&ocirc;i đ&atilde; thừa hưởng được sự y&ecirc;u th&iacute;ch t&igrave;m hiểu về nền ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo Việt Nam qua c&aacute;c thời kỳ. T&ocirc;i c&ograve;n nhớ m&igrave;nh đ&atilde; từng đọc một b&agrave;i b&aacute;o c&oacute; nội dung &ldquo;<em>giọt nước mắt rơi v&agrave;o lịch sử</em>&rdquo; của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng khi ph&aacute;t biểu nhận lỗi trước to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n về &ldquo;một số khuyết điểm lớn&rdquo; của tổ chức Đảng cả hiện tại lẫn c&aacute;c nhiệm kỳ trước tại Hội nghị Trung ương 6, Kh&oacute;a XI.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">L&uacute;c ấy, t&ocirc;i nghĩ Tổng B&iacute; thư thật sự đau x&oacute;t với những khuyết điểm đang tồn tại v&agrave; nỗi trăn trở, nghẹn ng&agrave;o của một người đứng đầu tổ chức Đảng. Trong phong c&aacute;ch ăn mặc, t&ocirc;i được biết đến Tổng B&iacute; thư l&agrave; một người v&ocirc; c&ugrave;ng giản dị khi chứng kiến bộ vest m&agrave; Tổng B&iacute; thư mặc để tuy&ecirc;n thệ nhậm chức Chủ tịch nước v&agrave;o năm 2018 cũng ch&iacute;nh l&agrave; bộ vest m&agrave; 12 năm trước Tổng B&iacute; thư đ&atilde; mặc khi c&ograve;n l&agrave; người đứng đầu Quốc hội.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Một vị Đại biểu Quốc hội từng nhận x&eacute;t về trang phục của Tổng B&iacute; thư rằng &ldquo;<em>Ngo&agrave;i những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, c&ograve;n lại &ocirc;ng thường mặc những bộ quần &aacute;o giản dị, c&oacute; những chiếc &aacute;o cũ đến sờn vai</em>&rdquo;. Chỉ bấy nhi&ecirc;u đ&oacute; cũng đủ để cho thấy một phong c&aacute;ch ăn mặc giản dị, một tấm gương s&aacute;ng về thực h&agrave;nh tiết kiệm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại. Kh&ocirc;ng những thế c&ograve;n c&oacute; một sự thật l&agrave; việc người đứng đầu Đảng v&agrave; gia đ&igrave;nh vẫn đang sinh sống tại một căn nh&agrave; c&ocirc;ng vụ nằm tr&ecirc;n một con phố nhỏ thuộc quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội - một t&agrave;i sản của Đảng cấp từ thời Tổng B&iacute; thư c&ograve;n l&agrave;m l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">T&ocirc;i thật sự x&uacute;c động với h&igrave;nh ảnh Tổng B&iacute; thư nghẹn ng&agrave;o mỗi khi ph&aacute;t biểu v&agrave; nhắc rất nhiều về những lời dạy của B&aacute;c Hồ tại c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của quốc gia, d&acirc;n tộc. Những ng&agrave;y lễ kỷ niệm về Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, về Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c Hồ cho thấy một t&igrave;nh cảm v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u kh&ocirc;ng chỉ của Tổng b&iacute; thư m&agrave; c&ograve;n l&agrave; của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n d&agrave;nh cho vị l&atilde;nh tụ k&iacute;nh y&ecirc;u của ch&uacute;ng ta. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cho d&ugrave; ở bất k&igrave; vị tr&iacute; n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh ra sao Tổng B&iacute; thư&nbsp;c&ograve;n l&agrave; một người học tr&ograve; lễ ph&eacute;p, phải đạo khi Tổng B&iacute; thư thường xuy&ecirc;n về thăm những ng&ocirc;i trường cũ, những người thầy, c&ocirc; gi&aacute;o năm xưa đ&atilde; dạy dỗ m&igrave;nh. Đ&acirc;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một điều m&agrave; bản th&acirc;n t&ocirc;i v&agrave; thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần phải học hỏi thật nhiều ở Tổng B&iacute; thư v&igrave; ch&uacute;ng ta đ&ocirc;i khi l&atilde;ng qu&ecirc;n đi những điều giản đơn ấy.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Sự giản dị của Tổng B&iacute; thư c&ograve;n được thể hiện qua những lời n&oacute;i đầy cứng rắn nhưng cũng v&ocirc; c&ugrave;ng khi&ecirc;m tốn, trong đ&oacute; c&oacute; thể nhắc đến những lời ph&aacute;t biểu trước Quốc hội khi nhậm chức Chủ tịch nước, Tổng B&iacute; thưđ&atilde; nhắc nhớ về cảm gi&aacute;c khi được bầu l&agrave;m Chủ tịch Quốc hội với hai c&acirc;u thơ:&nbsp;<em>&ldquo;Nghĩ m&igrave;nh phận mỏng c&aacute;nh chuồn/ Khu&ocirc;n xanh biết c&oacute; vu&ocirc;ng tr&ograve;n m&agrave; hay.&rdquo;</em>&nbsp;Chỉ với hai c&acirc;u thơ cũng đủ cho thấy Tổng B&iacute; thư lu&ocirc;n khi&ecirc;m tốn trước khả năng của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng d&aacute;m nghĩ những điều qu&aacute; lớn lao, chỉ mong ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute; như lời Tổng B&iacute; thư&nbsp;tuy&ecirc;n thệ. Hay khi tiếp tục được bầu l&agrave;m Tổng B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII, với sự t&iacute;n nhiệm gần như tuyệt đối,&nbsp;Tổng B&iacute; thư đ&atilde; chia sẻ &ldquo;<em>B&acirc;y giờ t&ocirc;i kh&ocirc;ng được khỏe lắm, tuổi cũng đ&atilde; cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu phải l&agrave;m, Đảng vi&ecirc;n th&igrave; phải chấp h&agrave;nh</em>&rdquo;, r&otilde; r&agrave;ng Tổng B&iacute; thư vừa cho thấy l&ograve;ng tự trọng của một người l&atilde;nh đạo, nhưng cũng vẫn phải l&agrave;m tr&ograve;n tr&aacute;ch nhiệm của một người Đảng vi&ecirc;n được Đảng ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Đặc biệt trong suốt hai nhiệm kỳ gần đ&acirc;y l&agrave; Kh&oacute;a XII v&agrave; XIII của Đảng, Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng thật sự đ&atilde; trở th&agrave;nh hạt nh&acirc;n trung t&acirc;m của sự đo&agrave;n kết v&agrave; quyết liệt trong c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, đấu tranh ph&ograve;ng chống tham nhũng gắn với ph&ograve;ng chống ti&ecirc;u cực. Trong suốt thời gian qua đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng loạt c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh cao cấp của Đảng, của Nh&agrave; nước, c&aacute;c cơ quan, tổ chức Đảng phải kiểm điểm, kỷ luật, thậm ch&iacute; l&agrave; đưa ra x&eacute;t xử v&agrave; thu hồi t&agrave;i sản sai phạm với số tiền rất lớn m&agrave; quan điểm được đưa ra l&agrave; &ldquo;<em>Chống tham nhũng, kh&ocirc;ng c&oacute; v&ugrave;ng cấm, kh&ocirc;ng c&oacute; ngoại lệ, bất kể người đ&oacute; l&agrave; ai</em>&rdquo;, hay những lời nhấn mạnh đanh th&eacute;p của Tổng B&iacute; thư tại c&aacute;c phi&ecirc;n họp &ldquo;<em>L&ograve; n&oacute;ng l&ecirc;n rồi, củi tươi v&agrave;o cũng phải ch&aacute;y&rdquo;</em>, &ldquo;Phải ph&ograve;ng, chống tham nhũng trước hết ngay trong c&aacute;c cơ quan l&agrave;m về ph&ograve;ng, chống tham nhũng&rdquo;. D&ugrave; vậy, Tổng B&iacute; thư cũng thể hiện sự đau x&oacute;t khi xử l&yacute; sai phạm ngay ch&iacute;nh những người đồng ch&iacute; của m&igrave;nh &ldquo;<em>Điều đ&oacute; thật đau l&ograve;ng nhưng v&igrave; sự nghi&ecirc;m minh của kỷ luật Đảng, sự thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, sự trong sạch vững mạnh v&agrave; uy t&iacute;n của Đảng v&agrave; &yacute; nguyện của Nh&acirc;n d&acirc;n, ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m v&agrave; tiếp tục l&agrave;m trong thời gian tới</em>&rdquo;. Thật sự c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh ph&ograve;ng, chống tham nhũng đ&atilde; thật sự &nbsp;tiếp tục đi v&agrave;o khu&ocirc;n khổ v&agrave; nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tuyệt đối của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n cả nước với mong muốn c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; mạnh mẽ hơn nữa.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify">Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, người đứng đầu Đảng ta cũng lu&ocirc;n quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n kịp thời v&agrave; l&agrave; trung t&acirc;m k&ecirc;u gọi, tập hợp khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc c&ugrave;ng nhau chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh. Với những g&igrave; Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; l&agrave;m, đ&atilde; nỗ lực, đ&atilde; cống hiến cho đất nước, cho d&acirc;n, hơn ai hết bản th&acirc;n t&ocirc;i l&agrave; một người đảng vi&ecirc;n trẻ, một đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n cũng như to&agrave;n thể thế hệ trẻ ch&uacute;ng ta sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n biết ơn, qu&yacute; trọng v&agrave; ra sức học tập, r&egrave;n luyện theo tấm gương hết sức trong s&aacute;ng v&agrave; giản dị của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng g&oacute;p một phần v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; hội nhập đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng v&agrave; mạnh mẽ hơn nữa.</p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:right"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NGUYỄN HO&Agrave;NG DUY</strong></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;