Giá trị bài báo “Dân vận” cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;D&acirc;n vận kh&eacute;o th&igrave; việc g&igrave; cũng th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. </strong><strong>Thực h&agrave;nh lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>, xin h&atilde;y khắc ghi từ điểm cốt l&otilde;i n&agrave;y</strong><strong>. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/DV1.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về cơ sở để hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y tham gia lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i c&agrave;ng th&ecirc;m thấu hiểu những lời căn dặn của B&aacute;c trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo; v&agrave; vận dụng cho qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những người cộng sản trẻ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thế hệ trẻ&nbsp;Việt Nam n&oacute;i chung học B&aacute;c ở đối tượng, phương thức&nbsp;d&acirc;n vận: &ldquo;<em>D&acirc;n vận l&agrave; vận động tất cả lực lượng của&nbsp;mỗi một người d&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o, g&oacute;p th&agrave;nh lực lượng to&agrave;n d&acirc;n, để thực h&agrave;nh những c&ocirc;ng việc n&ecirc;n l&agrave;m, những c&ocirc;ng việc Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n thể đ&atilde; giao cho. D&acirc;n vận kh&ocirc;ng thể chỉ d&ugrave;ng b&aacute;o chương, s&aacute;ch vở, m&iacute;t tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị m&agrave; đủ</em>&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 vừa qua, những m&ocirc; h&igrave;nh d&acirc;n vận kh&eacute;o c&oacute; thể kể đến như&nbsp;chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp <em>&ldquo;D&acirc;n hỏi - Th&agrave;nh phố trả lời</em>&rdquo;, chương tr&igrave;nh trực tuyến &ldquo;<em>Th&agrave;nh phố 18h</em>&rdquo; - những chương tr&igrave;nh c&oacute; t&aacute;c dụng rất lớn th&ocirc;ng tin kịp thời đến người d&acirc;n về ch&iacute;nh s&aacute;ch khoanh v&ugrave;ng; ph&acirc;n bổ, cung cấp thực phẩm; c&aacute;ch gọi y tế, cứu trợ; số lượng t&uacute;i an sinh đ&atilde; ph&aacute;t; c&aacute;c trường hợp được di chuyển; c&aacute;c k&ecirc;nh hỗ trợ, tiếp nhận gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n bị ảnh hưởng ở dịch bệnh Covid-19. Mặt kh&aacute;c, qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gi&uacute;p t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i hệ thống được rất nhiều kiến thức để c&oacute; thể tham gia thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vận động người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/Nguyen%20Huu%20Hiep.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n tổ c&ocirc;ng t&aacute;c Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện H&oacute;c M&ocirc;n. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/DV-ADat.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận xuất qu&acirc;n về địa b&agrave;n Quận 4&nbsp;với phương ch&acirc;m tổ c&ocirc;ng t&aacute;c n&oacute;i d&acirc;n hiểu, l&agrave;m d&acirc;n tin, ở d&acirc;n thương, đi d&acirc;n nhớ v&agrave; phương thức 3 nắm, 3 biết, 3 l&agrave;m.&nbsp;Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i cảm nhận rất r&otilde; n&eacute;t, c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận của c&aacute;c cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c hội, đo&agrave;n thể từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở&nbsp;mạnh mẽ như hiện nay đ&uacute;ng như lời căn dặn của B&aacute;c &ldquo;<em>đi s&aacute;t với d&acirc;n</em>&rdquo;, &ldquo;<em>&oacute;c nghĩ, mắt tr&ocirc;ng, tai nghe, ch&acirc;n đi, miệng n&oacute;i, tay l&agrave;m</em>&rdquo;. C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh cấp th&agrave;nh phố đi xuống cơ sở theo phương thức &quot;3 nắm, 3 biết, 3 l&agrave;m&quot;&nbsp;<em>(3 nắm: nắm hộ d&acirc;n, nắm chủ nh&agrave; trọ, nắm F0. 3 biết: biết mệnh lệnh chỉ đạo, biết c&aacute;ch thức, biết lực lượng phối hợp. 3 l&agrave;m: l&agrave;m thực tế tại tổ tự quản, trung t&acirc;m an sinh, điểm thu dung F0, c&aacute;ch l&agrave;m hay, ph&aacute;t hiện nh&acirc;n tố gương s&aacute;ng &quot;D&acirc;n vận kh&eacute;o&quot; tại cơ sở, l&agrave;m tổng kết, tuy&ecirc;n truyền). </em>Đi cơ sở&nbsp;kh&ocirc;ng phải chỉ đạo, mệnh lệnh, &ldquo;cầm tay chỉ việc&rdquo; m&agrave; ở đ&acirc;y l&agrave; hỗ trợ, thấu hiểu kh&oacute; khăn của cơ sở, để tham gia trực tiếp c&ugrave;ng c&aacute;n bộ cơ sở, <em>&ldquo;thật th&agrave; nh&uacute;ng tay v&agrave;o việc&rdquo;.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Giải th&iacute;ch cho người d&acirc;n hiểu r&otilde; r&agrave;ng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận trong thời gian tới, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i nghĩ, cần vận dụng c&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute;, sản phẩm truyền th&ocirc;ng để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, động vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh b&igrave;nh tĩnh, c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/TP18h.png" style="height:307px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh &quot;Th&agrave;nh phố 18h&quot; tr&ecirc;n fanpage &quot;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c căn dặn: &ldquo;<em>Trước nhất l&agrave; phải t&igrave;m mọi c&aacute;ch&nbsp;giải th&iacute;ch&nbsp;cho&nbsp;mỗi một người d&acirc;n hiểu r&otilde; r&agrave;ng:&nbsp;Việc đ&oacute; l&agrave; lợi &iacute;ch cho họ v&agrave; nhiệm vụ của họ, họ phải hăng h&aacute;i l&agrave;m cho kỳ được</em>&rdquo;. C&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute;, sản phẩm truyền th&ocirc;ng sẽ c&oacute; sức t&aacute;c động mạnh mẽ đến nhận thức của người d&acirc;n. V&agrave; những sản phẩm đ&oacute; khi thực hiện cần được đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n chia sẻ, lan tỏa tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh, trong c&aacute;c nh&oacute;m của khu d&acirc;n cư, an ninh khu phố, ấp, chung cư, nh&oacute;m của lớp học, nh&oacute;m sở th&iacute;ch,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một v&iacute; dụ r&otilde; n&eacute;t nhất, những c&acirc;u chuyện cảm động về &ldquo;<em>T&igrave;nh người nơi tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch Covid-19</em>&rdquo; đăng tr&ecirc;n <em>Tuổi Trẻ Online&nbsp;</em>(một cuộc thi do Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy v&agrave; B&aacute;o Tuổi Trẻ&nbsp;tổ chức)&nbsp;l&agrave; những cảm x&uacute;c, h&igrave;nh ảnh rất cảm động m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i - những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ đ&atilde; thấy sự tương đồng ở mẫu số chung về phẩm chất &ldquo;nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, sự đo&agrave;n kết đồng l&ograve;ng nơi tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, để chia sẻ, lan tỏa với người d&acirc;n v&agrave; tạo được rất nhiều cảm x&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm bảo vệ th&agrave;nh phố</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; rất nhiều bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tuy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&ecirc; qu&aacute;n của m&igrave;nh, nhưng từ khi n&agrave;o mảnh đất nghĩa t&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i biết ơn v&agrave; tự nhủ sẽ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm để x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố bằng những việc l&agrave;m cụ thể nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y, nhiều bạn chọn kh&ocirc;ng về qu&ecirc; như những năm trước hay tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ở c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c m&agrave; chọn tiếp tục ở lại th&agrave;nh phố để tham gia lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hối tiếc v&igrave; sự lựa chọn n&agrave;y; đ&oacute; l&agrave; một dấu ấn tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ t&iacute;ch cực vận dụng những lời dạy của B&aacute;c trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo; để thực h&agrave;nh d&acirc;n vận kh&eacute;o. Đồng l&ograve;ng, đồng sức, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay &ldquo;<em>Phố đ&ecirc;m bao mối việc th&acirc;u</em>&rdquo; v&agrave; với sự nỗ lực của cả hệ thống ch&iacute;nh trị, Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố: &ldquo;<em>Dịch t&agrave;n, phố lại rực m&agrave;u như xưa</em>&rdquo; <em>(B&agrave;i thơ &ldquo;Mong&rdquo; - Ti&ecirc;u Dao).</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH HIẾU (*) &ndash; HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">---------</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>* C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong> Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, NXB.&nbsp;Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự Thật, 2011, tập 6, tr 232-234.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;