Giá trị bài báo “Dân vận” cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;D&acirc;n vận kh&eacute;o th&igrave; việc g&igrave; cũng th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. </strong><strong>Thực h&agrave;nh lời dạy của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>, xin h&atilde;y khắc ghi từ điểm cốt l&otilde;i n&agrave;y</strong><strong>. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/DV1.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về cơ sở để hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y tham gia lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i c&agrave;ng th&ecirc;m thấu hiểu những lời căn dặn của B&aacute;c trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo; v&agrave; vận dụng cho qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng việc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những người cộng sản trẻ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thế hệ trẻ&nbsp;Việt Nam n&oacute;i chung học B&aacute;c ở đối tượng, phương thức&nbsp;d&acirc;n vận: &ldquo;<em>D&acirc;n vận l&agrave; vận động tất cả lực lượng của&nbsp;mỗi một người d&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o, g&oacute;p th&agrave;nh lực lượng to&agrave;n d&acirc;n, để thực h&agrave;nh những c&ocirc;ng việc n&ecirc;n l&agrave;m, những c&ocirc;ng việc Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n thể đ&atilde; giao cho. D&acirc;n vận kh&ocirc;ng thể chỉ d&ugrave;ng b&aacute;o chương, s&aacute;ch vở, m&iacute;t tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị m&agrave; đủ</em>&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 vừa qua, những m&ocirc; h&igrave;nh d&acirc;n vận kh&eacute;o c&oacute; thể kể đến như&nbsp;chương tr&igrave;nh ph&aacute;t s&oacute;ng trực tiếp <em>&ldquo;D&acirc;n hỏi - Th&agrave;nh phố trả lời</em>&rdquo;, chương tr&igrave;nh trực tuyến &ldquo;<em>Th&agrave;nh phố 18h</em>&rdquo; - những chương tr&igrave;nh c&oacute; t&aacute;c dụng rất lớn th&ocirc;ng tin kịp thời đến người d&acirc;n về ch&iacute;nh s&aacute;ch khoanh v&ugrave;ng; ph&acirc;n bổ, cung cấp thực phẩm; c&aacute;ch gọi y tế, cứu trợ; số lượng t&uacute;i an sinh đ&atilde; ph&aacute;t; c&aacute;c trường hợp được di chuyển; c&aacute;c k&ecirc;nh hỗ trợ, tiếp nhận gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n bị ảnh hưởng ở dịch bệnh Covid-19. Mặt kh&aacute;c, qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh, gi&uacute;p t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i hệ thống được rất nhiều kiến thức để c&oacute; thể tham gia thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vận động người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/Nguyen%20Huu%20Hiep.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n tổ c&ocirc;ng t&aacute;c Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện H&oacute;c M&ocirc;n. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/DV-ADat.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận xuất qu&acirc;n về địa b&agrave;n Quận 4&nbsp;với phương ch&acirc;m tổ c&ocirc;ng t&aacute;c n&oacute;i d&acirc;n hiểu, l&agrave;m d&acirc;n tin, ở d&acirc;n thương, đi d&acirc;n nhớ v&agrave; phương thức 3 nắm, 3 biết, 3 l&agrave;m.&nbsp;Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i cảm nhận rất r&otilde; n&eacute;t, c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận của c&aacute;c cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c hội, đo&agrave;n thể từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở&nbsp;mạnh mẽ như hiện nay đ&uacute;ng như lời căn dặn của B&aacute;c &ldquo;<em>đi s&aacute;t với d&acirc;n</em>&rdquo;, &ldquo;<em>&oacute;c nghĩ, mắt tr&ocirc;ng, tai nghe, ch&acirc;n đi, miệng n&oacute;i, tay l&agrave;m</em>&rdquo;. C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh cấp th&agrave;nh phố đi xuống cơ sở theo phương thức &quot;3 nắm, 3 biết, 3 l&agrave;m&quot;&nbsp;<em>(3 nắm: nắm hộ d&acirc;n, nắm chủ nh&agrave; trọ, nắm F0. 3 biết: biết mệnh lệnh chỉ đạo, biết c&aacute;ch thức, biết lực lượng phối hợp. 3 l&agrave;m: l&agrave;m thực tế tại tổ tự quản, trung t&acirc;m an sinh, điểm thu dung F0, c&aacute;ch l&agrave;m hay, ph&aacute;t hiện nh&acirc;n tố gương s&aacute;ng &quot;D&acirc;n vận kh&eacute;o&quot; tại cơ sở, l&agrave;m tổng kết, tuy&ecirc;n truyền). </em>Đi cơ sở&nbsp;kh&ocirc;ng phải chỉ đạo, mệnh lệnh, &ldquo;cầm tay chỉ việc&rdquo; m&agrave; ở đ&acirc;y l&agrave; hỗ trợ, thấu hiểu kh&oacute; khăn của cơ sở, để tham gia trực tiếp c&ugrave;ng c&aacute;n bộ cơ sở, <em>&ldquo;thật th&agrave; nh&uacute;ng tay v&agrave;o việc&rdquo;.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Giải th&iacute;ch cho người d&acirc;n hiểu r&otilde; r&agrave;ng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận trong thời gian tới, ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i nghĩ, cần vận dụng c&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute;, sản phẩm truyền th&ocirc;ng để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, động vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh b&igrave;nh tĩnh, c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34573/TP18h.png" style="height:307px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh &quot;Th&agrave;nh phố 18h&quot; tr&ecirc;n fanpage &quot;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c căn dặn: &ldquo;<em>Trước nhất l&agrave; phải t&igrave;m mọi c&aacute;ch&nbsp;giải th&iacute;ch&nbsp;cho&nbsp;mỗi một người d&acirc;n hiểu r&otilde; r&agrave;ng:&nbsp;Việc đ&oacute; l&agrave; lợi &iacute;ch cho họ v&agrave; nhiệm vụ của họ, họ phải hăng h&aacute;i l&agrave;m cho kỳ được</em>&rdquo;. C&aacute;c sản phẩm b&aacute;o ch&iacute;, sản phẩm truyền th&ocirc;ng sẽ c&oacute; sức t&aacute;c động mạnh mẽ đến nhận thức của người d&acirc;n. V&agrave; những sản phẩm đ&oacute; khi thực hiện cần được đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n chia sẻ, lan tỏa tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh, trong c&aacute;c nh&oacute;m của khu d&acirc;n cư, an ninh khu phố, ấp, chung cư, nh&oacute;m của lớp học, nh&oacute;m sở th&iacute;ch,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một v&iacute; dụ r&otilde; n&eacute;t nhất, những c&acirc;u chuyện cảm động về &ldquo;<em>T&igrave;nh người nơi tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch Covid-19</em>&rdquo; đăng tr&ecirc;n <em>Tuổi Trẻ Online&nbsp;</em>(một cuộc thi do Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy v&agrave; B&aacute;o Tuổi Trẻ&nbsp;tổ chức)&nbsp;l&agrave; những cảm x&uacute;c, h&igrave;nh ảnh rất cảm động m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i - những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ đ&atilde; thấy sự tương đồng ở mẫu số chung về phẩm chất &ldquo;nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, sự đo&agrave;n kết đồng l&ograve;ng nơi tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, để chia sẻ, lan tỏa với người d&acirc;n v&agrave; tạo được rất nhiều cảm x&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm bảo vệ th&agrave;nh phố</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; rất nhiều bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tuy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&ecirc; qu&aacute;n của m&igrave;nh, nhưng từ khi n&agrave;o mảnh đất nghĩa t&igrave;nh n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i biết ơn v&agrave; tự nhủ sẽ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm để x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố bằng những việc l&agrave;m cụ thể nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y, nhiều bạn chọn kh&ocirc;ng về qu&ecirc; như những năm trước hay tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ở c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c m&agrave; chọn tiếp tục ở lại th&agrave;nh phố để tham gia lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hối tiếc v&igrave; sự lựa chọn n&agrave;y; đ&oacute; l&agrave; một dấu ấn tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ t&iacute;ch cực vận dụng những lời dạy của B&aacute;c trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo; để thực h&agrave;nh d&acirc;n vận kh&eacute;o. Đồng l&ograve;ng, đồng sức, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay &ldquo;<em>Phố đ&ecirc;m bao mối việc th&acirc;u</em>&rdquo; v&agrave; với sự nỗ lực của cả hệ thống ch&iacute;nh trị, Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố: &ldquo;<em>Dịch t&agrave;n, phố lại rực m&agrave;u như xưa</em>&rdquo; <em>(B&agrave;i thơ &ldquo;Mong&rdquo; - Ti&ecirc;u Dao).</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH HIẾU (*) &ndash; HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">---------</span></p> <p><span style="font-size:14px"><em>* C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong> Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, NXB.&nbsp;Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự Thật, 2011, tập 6, tr 232-234.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;