Trao tặng gói bảo vệ sức khỏe cho tình nguyện viên chương trình “ATM Oxy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mới đ&acirc;y, c&ocirc;ng ty Cổ Phần v&agrave; Giải Ph&aacute;p C&ocirc;ng Nghệ GoTRUST đ&atilde; trao tặng g&oacute;i bảo vệ sức khỏe &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; cho to&agrave;n bộ c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo;&nbsp; do Trung ương Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức triển khai.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34593/1.jpg" style="height:750px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh F0 c&aacute;ch ly v&agrave; điều trị tại nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng theo khuyến c&aacute;o của Trung T&acirc;m Kiểm So&aacute;t Bệnh Tật Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo; đ&atilde; được tập huấn cấp tốc về những kiến thức nghiệp vụ cơ bản để c&oacute; thể theo d&otilde;i s&aacute;t sao t&igrave;nh trạng oxy trong m&aacute;u, trạng th&aacute;i h&ocirc; hấp v&agrave; mức huyết &aacute;p&hellip; của người bệnh nhằm kịp thời trao oxy nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng may nhiễm Covid-19 tiếp th&ecirc;m sự sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hoạt động n&agrave;y, rủi ro nhiễm bệnh cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n từ việc trao oxy đến từng hộ d&acirc;n c&oacute; F0, F1 l&agrave; điều kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi. Với mong muốn tiếp th&ecirc;m sức mạnh để c&aacute;c &ldquo;chiến binh&rdquo; t&igrave;nh nguyện quả cảm, gi&uacute;p c&aacute;c bạn an t&acirc;m hơn trong sứ mệnh cứu người của m&igrave;nh, C&ocirc;ng ty Cổ Phần v&agrave; Giải Ph&aacute;p C&ocirc;ng Nghệ GoTRUST gửi tặng g&oacute;i bảo vệ sức khỏe &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; đến to&agrave;n bộ c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh &ldquo;ATM Oxy&rdquo;. G&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; như một lời đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n tinh th&acirc;̀n c&acirc;̀n thi&ecirc;́t m&agrave; GoTRUST d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn ngay trong thời đi&ecirc;̉m kh&oacute; khăn này.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n khi nhận được g&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; sẽ sở hữu được c&aacute;c đặc quyền kh&aacute;m chữa bệnh, tư vấn hướng dẫn điều trị Covid-19 miễn ph&iacute; tốt nhất từ c&aacute;c b&aacute;c sĩ gi&agrave;u kinh nghiệm của Doctor Anywhere - dịch vụ y tế h&agrave;ng đầu tại Singapore.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, g&oacute;i bảo vệ c&ograve;n hỗ trợ chi ph&iacute;, giảm bớt g&aacute;nh nặng t&agrave;i ch&iacute;nh cho c&aacute;c &ldquo;chiến binh&quot; t&igrave;nh nguyện khi kh&ocirc;ng may sốc phản vệ sau khi ti&ecirc;m vắc-xin, nằm viện v&igrave; Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với g&oacute;i bảo vệ &ldquo;Vững T&acirc;m An&rdquo; GoTRUST mong muốn g&oacute;p th&ecirc;m ch&uacute;t tấm l&ograve;ng gửi đến c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh ATM Oxy đang ng&agrave;y đ&ecirc;m nối d&agrave;i sự sống cho người mắc bệnh. Qua đó th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n tinh th&acirc;̀n tương th&acirc;n tương ái của to&agrave;n d&acirc;n Việt Nam với kỳ vọng sớm kiểm so&aacute;t được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại b&igrave;nh thường mới.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;