Hàng trăm phần quà gửi đến các em nhỏ khó khăn trong chương trình Trung Thu Mơ Ước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trung Thu Mơ Ước </strong><strong>l&agrave; chương tr&igrave;nh </strong><strong>do b&aacute;o <em>Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em> phối hợp với nh&oacute;m <em>Chia sẻ- Sharing</em> của b&agrave; Mai Thị Hạnh, phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức h&agrave;ng năm</strong><strong>.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/S.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Trung Thu l&agrave; Tết thiếu nhi, l&agrave; dịp c&aacute;c em mong chờ được ph&aacute; cỗ, xem m&uacute;a l&acirc;n, vui chơi c&ugrave;ng Chị Hằng, Ch&uacute; Cuội. Nhưng Trung Thu năm nay, h&agrave;ng chục ng&agrave;n trẻ em c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&oacute; những em mất đi người th&acirc;n do sự t&agrave;n ph&aacute; khủng khiếp của dịch Covid-19, trong số đ&oacute; c&oacute; nhiều em trở th&agrave;nh F0 v&agrave; đang chiến đấu ở bệnh viện thay v&igrave; được đ&oacute;n Trung Thu như mọi năm.</p> <p style="text-align:justify">TP.HCM vẫn thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; ph&ograve;ng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Ch&iacute;nh phủ. Trong bối cảnh n&agrave;y, chương tr&igrave;nh Trung Thu Mơ Ước do b&aacute;o <em>Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em> phối hợp với nh&oacute;m <em>Chia sẻ- Sharing</em> của b&agrave; Mai Thị Hạnh, phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức h&agrave;ng năm - vẫn diễn ra nhưng với h&igrave;nh thức đặc biệt: c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n mang qu&agrave; Trung Thu đến tận nh&agrave; trao cho c&aacute;c em thiếu nhi k&eacute;m may mắn trong 2 ng&agrave;y 18 -19/9/2021.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/O.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Chị Trần Gia Bảo (Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) trao qu&agrave; trung thu cho thiếu nhi.</em></p> <p style="text-align:justify">Đối tượng được chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c l&agrave; 1.000 bệnh nhi ung thư, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ c&ocirc;i, con c&aacute;c y b&aacute;c sĩ đang l&agrave;m nhiệm vụ tại tuyến đầu, con em c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&hellip;ở th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c quận, huyện trong TP.HCM</p> <p style="text-align:justify">Mỗi em được nhận một phần qu&agrave; gồm: b&aacute;nh trung thu, lồng đ&egrave;n, sữa, đồ chơi, ngũ cốc, x&uacute;c x&iacute;ch, b&aacute;nh&hellip;trị gi&aacute; 450.000 đồng/phần. Một số cơ sở nu&ocirc;i trẻ mồ c&ocirc;i v&agrave; L&agrave;ng H&ograve;a B&igrave;nh c&ograve;n được tặng th&ecirc;m nhu yếu phẩm, đồ d&ugrave;ng thiết yếu. Chương tr&igrave;nh c&ograve;n trao tặng x&agrave; ph&ograve;ng rửa tay cho 52 trường học ở thị x&atilde; Vĩnh Ch&acirc;u, S&oacute;c Trăng, nơi c&oacute; nhiều học sinh người Khơ me v&agrave; con em người m&ugrave; theo học.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/H.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi Quận 8.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/SO.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi TP.Thủ Đức.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/sf.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi quận 4.</em></p> <p style="text-align:justify">Với tổng kinh ph&iacute; thực hiện gần 1 tỷ đồng, những m&oacute;n qu&agrave; Trung Thu ấm &aacute;p, đầy t&igrave;nh thương hy vọng sẽ xoa dịu phần n&agrave;o nỗi mất m&aacute;t, kh&oacute; khăn của trẻ em k&eacute;m may mắn, động vi&ecirc;n c&aacute;c em cố gắng vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</p> <p style="text-align:justify">Trước đ&oacute;, Chi Đo&agrave;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ đ&atilde; phối hợp với CLB Tuổi Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện trao tặng 100 phần qu&agrave; Trung thu cho c&aacute;c bạn nhỏ đang ở khu c&aacute;ch ly, điều trị Covid-19 tại&nbsp;trường THCS B&igrave;nh Chiểu (TP.Thủ Đức).</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/ss.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thiếu nhi&nbsp;ở khu c&aacute;ch ly, điều trị Covid-19 tại&nbsp;trường THCS B&igrave;nh Chiểu (TP.Thủ Đức) nhận qu&agrave; từ Chi Đo&agrave;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;