Thanh niên Việt Nam: Yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển (1)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p>(Thanhuytphcm.vn) - Thanh ni&ecirc;n l&agrave; một bộ phận quan trọng của d&acirc;n tộc, rường cột của quốc gia. Thanh ni&ecirc;n c&oacute; mạnh th&igrave; d&acirc;n tộc mới mạnh; trong sức mạnh của d&acirc;n tộc c&oacute; sức mạnh của thanh ni&ecirc;n. Suốt chiều d&agrave;i lịch sử của đất nước, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n n&ecirc;u cao truyền thống y&ecirc;u nước, anh h&ugrave;ng, bất khuất, hăng h&aacute;i, ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mọi lĩnh vực, c&oacute; nhiều cống hiến to lớn v&agrave;o sự nghiệp dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc.</p> <p><img alt="600" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34654/BH.jpg" style="height:493px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&aacute;c Hồ tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc 1956 tại H&agrave; Nội. Ảnh: Tư liệu</span></em></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (1945), Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh y&ecirc;u cầu th&agrave;nh lập mặt trận thanh ni&ecirc;n rộng r&atilde;i v&agrave; thống nhất do Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cứu quốc l&agrave;m n&ograve;ng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n Việt Nam nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu đo&agrave;n kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam phục vụ sự nghiệp&nbsp;kh&aacute;ng chiến kiến quốc.</p> <p>Th&aacute;ng 6/1946, Tổng đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ra đời (sau đổi th&agrave;nh Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam). Đ&acirc;y l&agrave; tổ chức x&atilde; hội rộng r&atilde;i của thanh ni&ecirc;n Việt Nam y&ecirc;u nước, tự nguyện đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Li&ecirc;n đo&agrave;n do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc l&agrave;m n&ograve;ng cốt. Cuối năm 1946, Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ thế giới.</p> <p>Th&aacute;ng 2/1950, Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc. Đại hội th&ocirc;ng qua Nghị quyết, Điều lệ của Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Thanh được bầu l&agrave;m Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n với vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Từ mảnh đất thiêng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, phong trào “Ba sẵn sàng” nhanh chóng lan rộng ra cả nước và trở thành cao trào cách mạng của tuổi trẻ. Ảnh: Tư liệu" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/1410202152A52D26/H2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>Từ mảnh đất thi&ecirc;ng Thăng Long - Đ&ocirc;ng Đ&ocirc; - H&agrave; Nội, phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo; nhanh ch&oacute;ng lan rộng ra cả nước v&agrave; trở th&agrave;nh cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ. Ảnh: Tư liệu</em></div> <p>Trong kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p, Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; động vi&ecirc;n lớp lớp thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua t&ograve;ng qu&acirc;n giết giặc lập c&ocirc;ng, đẩy mạnh chiến tranh du k&iacute;ch, đấu tranh chống khủng bố, chống đ&agrave;n &aacute;p, chống bắt l&iacute;nh, đ&ograve;i tự do d&acirc;n chủ, h&ograve;a b&igrave;nh trong c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn như H&agrave; Nội, Huế, S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</p> <p>Từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 15/10/1956, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Li&ecirc;n đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại H&agrave; Nội. Đại hội thống nhất c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n Việt Nam với t&ecirc;n gọi chung l&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; b&aacute;c sĩ Phạm Ngọc Thạch được bầu l&agrave;m Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</p> <p>Ng&agrave;y 20/12/1960, Mặt trận D&acirc;n tộc giải ph&oacute;ng miền Nam Việt Nam ra đời. Tiếp sau đ&oacute;, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n giải ph&oacute;ng miền Nam được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở hợp nhất Hội Li&ecirc;n hiệp Sinh vi&ecirc;n giải ph&oacute;ng, Hội Học sinh giải ph&oacute;ng v&agrave; c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước kh&aacute;c do đồng ch&iacute; Trần Bạch Đằng l&agrave;m Chủ tịch.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, tháng 11 năm 2019" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/1410202152A52D26/H3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n trao bảng đồng của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP cho Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, th&aacute;ng 11 năm 2019</em></div> <p>Th&aacute;ng 12/1961, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ II, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh căn dặn:</p> <p>B&aacute;c y&ecirc;u mến thanh ni&ecirc;n</p> <p>V&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave; người tiếp sức c&aacute;ch mạng cho thế hệ thanh ni&ecirc;n gi&agrave;, đồng thời l&agrave; người phụ tr&aacute;ch d&igrave;u dắt thế hệ thanh ni&ecirc;n tương lai - tức l&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u nhi đồng.</p> <p>V&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave; người xung phong trong c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; văn ho&aacute;, trong sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội.</p> <p>V&igrave; thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng cơ bản trong bộ đội, c&ocirc;ng an v&agrave; d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ, đang hăng h&aacute;i giữ g&igrave;n trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc.</p> <p>V&igrave; trong mọi c&ocirc;ng việc, thanh ni&ecirc;n thi đua thực hiện khẩu hiệu &ldquo;Đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;; việc g&igrave; kh&oacute;, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m.</p> <p>Thực hiện Nghị quyết Đại hội, 80 vạn thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; phấn đấu theo tinh thần: &ldquo;Mỗi người l&agrave;m việc bằng hai &quot;&nbsp;v&igrave; miền Nam ruột thịt, 15 vạn thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gia nhập Đội thanh ni&ecirc;n xung phong chống Mỹ cứu nước. Hơn 5 triệu lượt thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&quot;,&nbsp;&ldquo;Năm xung phong&quot;&nbsp;v&agrave; gia nhập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n chiến đấu v&igrave; độc lập tự do, thống nhất đất nước v&agrave; quyết t&acirc;m sắt đ&aacute; &ldquo;Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước&rdquo;, xứng đ&aacute;ng với lời khen của B&aacute;c Hồ&nbsp;&ldquo;C&aacute;c ch&aacute;u l&agrave; thế hệ anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam anh h&ugrave;ng&rdquo;.</p> <p>Ng&agrave;y 20 v&agrave; 21/9/1976, tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đo&agrave;n đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đo&agrave;n đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n giải ph&oacute;ng miền Nam tổ chức Hội nghị thống nhất Mặt trận Thanh ni&ecirc;n trong cả nước, lấy t&ecirc;n l&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</p> <p>Ng&agrave;y nay, trong c&ocirc;ng cuộc đổi mới, đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; v&agrave; hội nhập quốc tế, tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; mặt trận tập hợp đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng được x&acirc;y dựng, củng cố, mở rộng. Tuổi trẻ cả nước tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của c&aacute;c thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, sẵn s&agrave;ng c&oacute; mặt ở mọi nơi kh&oacute; khăn, gian khổ v&agrave; sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận nhiệm vụ mới. Nhiều tấm gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong học tập, lao động sản xuất, l&agrave;m kinh tế; trong hoạt động văn ho&aacute; - x&atilde; hội, khoa học kỹ thuật; trong bảo vệ Tổ quốc, giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội...</p> <p>Trải qua 8 kỳ Đại hội, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy những truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc: Truyền thống y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, trung th&agrave;nh với l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, sẵn s&agrave;ng xả th&acirc;n v&igrave; Tổ quốc, kh&ocirc;ng quản ngại gian khổ, hy sinh. Truyền thống của đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, xung phong t&igrave;nh nguyện; năng động, s&aacute;ng tạo, gắn b&oacute;, đo&agrave;n kết, thương y&ecirc;u gi&uacute;p đỡ nhau trong học tập, lao động. Truyền thống hiếu học, cần c&ugrave;, say m&ecirc; s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ham hiểu biết, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o lớn để vươn tới những đỉnh cao tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, cống hiến cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng.</p> <p>Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII(<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">2)</span>&nbsp;đ&atilde; k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể thanh ni&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n khắp mọi miền Tổ quốc v&agrave; thanh ni&ecirc;n Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngo&agrave;i c&ugrave;ng đo&agrave;n kết, thi đua:</p> <p>- Y&ecirc;u nước bằng những h&agrave;nh động thiết thực, cụ thể, từ đ&oacute; x&aacute;c định r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n đối với gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội v&agrave; Tổ quốc, phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, trau dồi bản lĩnh ch&iacute;nh trị, t&iacute;ch cực học tập, lao động, cống hiến, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</p> <p>- S&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng trong mọi lĩnh vực, mọi c&ocirc;ng việc, ho&agrave;n cảnh; ph&aacute;t huy sức trẻ, tr&iacute; tuệ, tham gia giải quyết c&aacute;c vấn đề quan trọng trong sự ph&aacute;t triển của đất nước, gi&uacute;p nhau ph&aacute;t triển vươn l&ecirc;n l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại, n&ocirc;̃ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư v&agrave; tiến tr&igrave;nh hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng của đất nước.</p> <p>- T&igrave;nh nguyện đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; Tổ quốc cần; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, tr&aacute;ch nhiệm ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao; sẵn s&agrave;ng sẻ chia, cống hiến v&igrave; cộng đồng, v&igrave; x&atilde; hội.</p> <p>- L&agrave; lực lượng ti&ecirc;u biểu, xung k&iacute;ch trong c&ocirc;ng cuộc hội nhập quốc tế, chủ động đ&oacute;n nhận tinh hoa tri thức, văn h&oacute;a nh&acirc;n loại nhưng lu&ocirc;n biết tr&acirc;n trọng, giữ g&igrave;n bản sắc văn ho&aacute;, truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc; tự tin, khẳng định tr&iacute; tuệ, vị thế của thanh ni&ecirc;n Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế.</p> <p>- Ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Hội để trang bị, r&egrave;n luyện kỹ năng, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức của thanh ni&ecirc;n.</p> <p>Thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; người đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; đất nước v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh theo l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, thanh ni&ecirc;n Việt Nam y&ecirc;u nước, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện, hội nhập, ph&aacute;t triển quyết t&acirc;m cống hiến sức trẻ, xung k&iacute;ch h&agrave;nh động theo ngọn cờ dẫn đường của Đảng, cống hiến tất cả t&agrave;i năng, sức lực v&agrave; tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.&nbsp;</p> <p><strong>Ph&ograve;ng L&yacute; luận ch&iacute;nh trị - Lịch sử Đảng</strong></p> <p>Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM<br /> ------</p> <p>&nbsp;</p> <div style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">(1)</span>&nbsp;Khẩu hiệu h&agrave;nh động tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ VIII Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box;"> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">(2)</span>&nbsp;Đại hội diễn ra từ ng&agrave;y 10 đến 12/12/2019 tại H&agrave; Nội</span></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;