Thanh niên SAMCO thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n - TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n (SAMCO) tổ chức Hội thi &ldquo;Tầm nh&igrave;n tương lai&rdquo; t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong to&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty - lần thứ VII năm 2021.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hội thi nhằm tiếp tục tăng cường v&agrave; đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục về ch&iacute;nh trị tư tưởng, đồng thời tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu Chuy&ecirc;n đề to&agrave;n kh&oacute;a nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về &yacute; thức tự lực, tự cường v&agrave; kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c&rdquo; v&agrave; Nghị quyết Đại hội&nbsp;XIII của Đảng;&nbsp;thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 131 năm Ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (02/7/1976 - 02/7/2021); ch&agrave;o mừng kỷ niệm 39 năm&nbsp;Ng&agrave;y&nbsp;truyền thống&nbsp;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2021).</p> <p style="text-align:justify">Nội dung Hội thi tập trung v&agrave;o: c&aacute;c kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa M&aacute;c- L&ecirc;nin; Chuy&ecirc;n đề to&agrave;n kh&oacute;a nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về &yacute; thức tự lực, tự cường v&agrave; kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c&rdquo;; Nghị quyết Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng; v&agrave; c&aacute;c nội dung kh&aacute;c như: cuộc đời v&agrave; sự nghiệp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ..<em>.</em></p> <p style="text-align:justify">Hội thi được tổ chức 02 v&ograve;ng, v&ograve;ng trực tuyến (từ 09g00 ng&agrave;y 15/10/2021 đến 17g00 ng&agrave;y 31/10/2021) v&agrave; v&ograve;ng chung kết (dự kiến tổ chức trong th&aacute;ng 11/2021 ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế). Tại v&ograve;ng trực tuyến, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia trả lời 30 c&acirc;u trắc nghiệm trong v&ograve;ng 10 ph&uacute;t (được dự thi tối đa l&agrave; 03 lần v&agrave; ghi nhận kết quả tốt nhất).</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng tin chi tiết về Hội thi v&agrave; c&aacute;ch thức tham gia, vui l&ograve;ng truy cập: <a href="http://tuoitresamco.vn/tracnghiem/">http://tuoitresamco.vn/tracnghiem/</a></p> <p style="text-align:right"><strong>Tuổi trẻ SAMCO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;