Triển khai đội hình tình nguyện phản ứng nhanh, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Sóc Trăng.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 25/10, tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ ra qu&acirc;n triển khai đội t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh, ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh S&oacute;c Trăng.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34681/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ ra qu&acirc;n triển khai đội t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh, ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh S&oacute;c Trăng.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh, ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 tại tỉnh S&oacute;c Trăng gồm 25 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Đội h&igrave;nh sẽ tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận, vận chuyển b&igrave;nh oxi tại c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến; hỗ trợ vận chuyển người nhiễm COVID-19 đến c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung cũng như hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, tầm so&aacute;t, truy vết người nhiễm COVID-19. Ngo&agrave;i ra, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;nViệt Nam Th&agrave;nh phố c&ograve;n điều động 02 xe cứu thương do đội SOS Hướng Nam quản l&yacute; để tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c vận chuyển người nhiễm COVID-19, đưa đến nơi c&aacute;ch ly tập trung tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh S&oacute;c Trăng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Văn Luận - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi&nbsp;những lời động vi&ecirc;n, dặn d&ograve;&nbsp;đến đội h&igrave;nh, mong muốn c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n ph&aacute;t huy tinh thần nhiệt huyết, đo&agrave;n kết gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, gi&uacute;p đỡ nh&acirc;n d&acirc;n địa phương tại tỉnh S&oacute;c Trăng, giữ g&igrave;n sức khỏe thật tốt để c&ugrave;ng nhau vượt qua giai đoạn kh&oacute; khăn, chiến thắng dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cũng trong Lễ ra qu&acirc;n, đại diện Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; th&ocirc;ng qua Quyết định th&agrave;nh lập Đội h&igrave;nh t&igrave;nhnguyện phản ứng nhanh ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ tỉnh S&oacute;c Trăng v&agrave; trao Quyết định cho Ban Điều h&agrave;nh đội h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34681/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, đội h&igrave;nh đ&atilde; sẵn s&agrave;ng&nbsp;để thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh S&oacute;c Trăng</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhiều vật tư y tế, trang thiết bị ph&ograve;ng, chống dịch được đội h&igrave;nh mang theo để hỗ trợ Tỉnh Đo&agrave;n S&oacute;c Trăng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 gồm: 2.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 1.000 khẩu trang N95, 10 th&ugrave;ng nước rửa tay s&aacute;t khẩu; 200 k&iacute;nh chắn giọt bắn; 500 đ&ocirc;i bao tay y tế; 100 b&igrave;nh Oxi 40 l&iacute;t, 100 b&igrave;nh Oxi 8 l&iacute;t, 200 van đồng hồ v&agrave; bộ chia; 1.000 t&uacute;i thuốc điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c trong tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh S&oacute;c Trăng, với mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n địa phương sớm kiểm so&aacute;t dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">TH&Uacute;Y HIỀN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;