Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang quý IV - năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 29/10/2021, tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Hội nghị giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, lực lượng vũ trang với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đại diện c&aacute;c Ban - Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, lực lượng vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34708/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, lực lượng vũ trang qu&yacute; IV - năm 2021 được tổ chức tại&nbsp;Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n qu&yacute; III - năm 2021, đồng thời, triển khai c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m trong qu&yacute; IV - năm 2021.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34708/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34708/3.jpg" style="height:510px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị tham dự v&agrave; ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức tập huấn chuy&ecirc;n đề &ldquo;C&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp lập nghiệp của thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, lực lượng vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y HIỀN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;