Khai mạc Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 30/10, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với Sở Nội vụ Th&agrave;nh phố tổ chức Chương tr&igrave;nh khai mạc Hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu, tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hiến kế cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo; lần 3 - năm 2021 với chủ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố vững kiến thức, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, s&aacute;ng tạo giải ph&aacute;p g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị, cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư v&agrave; từng bước phục hồi, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34710/D3S_6119.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức khai mạc Hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay được chia th&agrave;nh 2 bảng, bảng A gồm đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c cơ quan ch&iacute;nh quyền, cơ quan đảng, đo&agrave;n thể v&agrave; bảng B d&agrave;nh cho bạn đọc B&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi xoay quanh c&aacute;c nội dung về Bộ luật Lao động ng&agrave;y 20/11/2019, Luật C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức ng&agrave;y 13/11/2008, Luật Vi&ecirc;n chức ng&agrave;y 15/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức v&agrave; Luật Vi&ecirc;n chức ng&agrave;y 25/11/2019 v&agrave; c&aacute;c văn bản hướng dẫn thi h&agrave;nh; 04 chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố được th&ocirc;ng qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 08-CTrHĐ/TU ng&agrave;y 06/7/2021 của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XI về c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận. Kế hoạch số 1297/KH-UBND ng&agrave;y 27/4/2021 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về triển khai thực hiện tổ chức ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; những nội dung li&ecirc;n quan đến chỉ số hiệu quả quản trị v&agrave; h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh (PAR), chỉ số h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&agrave; nước (SIPAS) v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng loại Hội thi diễn ra từ ng&agrave;y 30/10 đến ng&agrave;y 27/11 v&agrave; chia th&agrave;nh 04 đợt theo h&igrave;nh thức trắc nghiệm trực tuyến.&nbsp; Sau 04 đợt thi của V&ograve;ng loại, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 100 th&iacute; sinh của mỗi bảng thi tham gia V&ograve;ng Chung kết. Sau v&ograve;ng chung kết của bảng A v&agrave; bảng B, 20 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất của mỗi bảng sẽ tham gia V&ograve;ng Chung kết xếp hạng của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y HIỀN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;