Ra mắt Cổng thông tin kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y Truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ch&iacute;nh thức ra mắt Cổng th&ocirc;ng tin Kết nối t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34712/1%20(2).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n trao quyết định v&agrave; hoa cho Ban Điều h&agrave;nh Cổng th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gồm&nbsp;11 đồng ch&iacute;.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cổng th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được ra đời với mục đ&iacute;ch kết nối tất cả tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, người đam m&ecirc; hoạt động t&igrave;nh nguyện với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Kết nối t&igrave;nh nguyện - Lan toả y&ecirc;u thương - Chung tay v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố&rdquo; gồm&nbsp;07 chuy&ecirc;n mục.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chuy&ecirc;n mục &ldquo;T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n&rdquo;</strong> l&agrave; chuy&ecirc;n mục gi&uacute;p cung cấp danh s&aacute;ch t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Go Volunteer tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, cũng như hướng dẫn c&aacute;ch thức đăng k&yacute; để trở th&agrave;nh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, chiến dịch, hoạt động t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng thời, tại chuy&ecirc;n mục n&agrave;y, người xem c&oacute; thể tra cứu danh s&aacute;ch t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại <strong>chuy&ecirc;n mục &ldquo;Đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện</strong>&rdquo;, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể xem hệ thống danh s&aacute;ch, th&ocirc;ng tin, giới thiệu về c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m, hội, tổ chức t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin về tiến độ, hoạt động của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch, dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện đang được diễn ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được cập nhật tại <strong>chuy&ecirc;n mục &ldquo;Chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, chiến dịch t&igrave;nh nguyện&rdquo;</strong>, chuy&ecirc;n mục n&agrave;y cũng sẽ gi&uacute;p kết nối, tiếp nhận c&aacute;c nguồn lực ủng hộ cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, chiến dịch, hoạt động t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại <strong>chuy&ecirc;n mục &ldquo;Địa chỉ kết nối t&igrave;nh nguyện&rdquo;</strong>, người xem sẽ được cung cấp danh s&aacute;ch c&aacute;c địa chỉ t&igrave;nh nguyện - nơi thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&oacute; thể t&igrave;m đến để tham gia t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; nội dung tư vấn, giải đ&aacute;p thắc mắc về c&aacute;c hoạt động, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p l&yacute; trong lĩnh vực t&igrave;nh nguyện; trang bị c&aacute;c kh&oacute;a học, kỹ năng cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tại <strong>chuy&ecirc;n mục &ldquo;Kỹ năng t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng, c&aacute;ch l&agrave;m t&igrave;nh nguyện hay, hiệu quả tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố sẽ được chia sẻ tại chuy&ecirc;n mục &ldquo;<strong>&Yacute; tưởng t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chuy&ecirc;n mục &ldquo;Nhật k&yacute; t&igrave;nh nguyện&rdquo;</strong> sẽ l&agrave; nơi tổng hợp những th&ocirc;ng tin, kết quả tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34712/ctt.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Giao diện Cổng th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau khi ra mắt, Cổng th&ocirc;ng tin sẽ ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động v&agrave;&nbsp;trở th&agrave;nh 01 k&ecirc;nh kết nối t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n to&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y HIỀN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;