Ông Ba Vũ và ân tình với đất nước chùa tháp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay (15-11), gia đ&igrave;nh v&agrave; đồng đội tiễn &ocirc;ng Trương Minh Nhựt về với đất mẹ sau h&agrave;nh tr&igrave;nh 70 năm cuộc đời với huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/11/34753/H1.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto; font-size:12px">&Ocirc;ng Trương Minh Nhựt, chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, trao huy hiệu &ldquo;V&igrave; nghĩa vụ quốc tế&rdquo; do Thủ tướng tặng c&aacute;c c&aacute;n bộ, chuy&ecirc;n gia đ&atilde; g&oacute;p phần gi&uacute;p c&aacute;ch mạng Campuchia từ năm 1979 - 1989 (ảnh chụp th&aacute;ng 2-2014) - Ảnh: THANH ĐẠM</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">&Ocirc;ng từng giữ nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, từ trong kh&aacute;ng chiến đến sau n&agrave;y, n&ecirc;n khi gọi &ocirc;ng, nếu kể hết c&aacute;c chức danh sẽ kh&aacute; d&agrave;i. Vậy n&ecirc;n gia đ&igrave;nh v&agrave; những người quen biết vẫn hay gọi &ocirc;ng bằng b&iacute; danh &quot;Ba Vũ&quot; th&acirc;n quen.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong k&yacute; ức gia đ&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Như lật lại từng trang k&yacute; ức đời m&igrave;nh, b&agrave; Trương Mỹ Lệ (Tư Li&ecirc;m) - chị hai của &ocirc;ng Trương Minh Nhựt - nhớ l&uacute;c Ba Vũ ch&agrave;o đời, cha b&agrave; đi l&agrave;m c&aacute;ch mạng, một m&igrave;nh m&aacute; S&aacute;u H&ograve;a ở nh&agrave; lo cho đ&agrave;n con nhỏ. &quot;Ba Vũ sinh thiếu th&aacute;ng, từ nhỏ đ&atilde; hơi yếu nhưng lại l&agrave; đứa c&oacute; nhiều năng khiếu trong nh&agrave;, th&iacute;ch thơ văn&quot; - b&agrave; Tư Li&ecirc;m kể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cha l&agrave; con một, lại tham gia c&aacute;ch mạng đi biền biệt, Ba Vũ được m&aacute; gửi v&agrave;o ở c&ugrave;ng b&agrave; nội để c&oacute; người hủ hỉ sớm tối. C&ograve;n m&aacute; S&aacute;u H&ograve;a, danh nghĩa l&agrave;m nghề bu&ocirc;n b&aacute;n vải, may đo quần &aacute;o nhưng thực ra l&agrave; cơ sở hoạt động b&iacute; mật của c&aacute;ch mạng khi ấy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; lẽ được sinh từ &quot;c&aacute;i n&ocirc;i&quot; gia đ&igrave;nh c&aacute;ch mạng n&ecirc;n từ b&eacute;, ngo&agrave;i nhiệm vụ đi học, cậu học tr&ograve; Trương Minh Nhựt c&ograve;n l&agrave;m nhiệm vụ qu&acirc;n b&aacute;o. B&agrave; Tư Li&ecirc;m n&oacute;i sau n&agrave;y khi &quot;m&oacute;c&quot; em trai l&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n hoạt động trong Tổng đo&agrave;n học sinh m&agrave; m&atilde;i một thời gian sau mới biết &quot;thằng năm trong nh&agrave; đ&atilde; l&agrave;m được kh&aacute; nhiều việc&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Vừa đi học, vừa t&igrave;m hiểu rồi về m&ocirc; tả lại sơ đồ vậy m&agrave; đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c anh, c&aacute;c ch&uacute; biết v&agrave; đ&aacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave;o nhiều mục ti&ecirc;u của địch khi ấy tại G&ograve; C&ocirc;ng&quot; - b&agrave; Tư Li&ecirc;m nhắc lại lời kể của đ&agrave;n anh hoạt động c&aacute;ch mạng tại G&ograve; C&ocirc;ng năm xưa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động ở S&agrave;i G&ograve;n, &ocirc;ng Ba Vũ đ&atilde; hai lần bị bắt. Lần đầu năm 1971, nhưng l&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng khai th&aacute;c được g&igrave; n&ecirc;n thả nhanh. Tuy nhi&ecirc;n lần thứ hai bị bắt v&agrave;o năm 1975, địch khẳng định chắc chắn &quot;thằng n&agrave;y theo c&aacute;ch mạng&quot; n&ecirc;n &ocirc;ng bị tra tấn rất nhiều. Ng&agrave;y 29-4-1975 được thả khỏi Nha cảnh s&aacute;t đ&ocirc; th&agrave;nh, &ocirc;ng vẫn phải nằm tr&ecirc;n băng ca.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mối th&acirc;m t&igrave;nh với Campuchia</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng c&oacute; một t&igrave;nh cảm đặc biệt với Campuchia. Khi đang l&agrave;m ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, &ocirc;ng được ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m chuy&ecirc;n gia qua gi&uacute;p nước bạn 3 năm. Sự gắn b&oacute; ấy đ&atilde; theo &ocirc;ng đi d&agrave;i tr&ecirc;n con đường c&ocirc;ng t&aacute;c. Để rồi sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ở huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, quận 4, Ban tư tưởng - văn h&oacute;a (nay l&agrave; Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o) Th&agrave;nh ủy, rồi HĐND TP.HCM, l&uacute;c nghỉ hưu, &ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đến nay sắp hết nhiệm kỳ thứ hai li&ecirc;n tiếp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n - ph&oacute; chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c tổ chức hữu nghị TP.HCM - n&oacute;i: &quot;Ch&uacute; l&agrave; lớp đi trước, li&ecirc;n hiệp cũng kh&ocirc;ng phải cấp tr&ecirc;n nhưng khi l&agrave;m việc, ch&uacute; lu&ocirc;n thể hiện sự t&ocirc;n trọng với ch&uacute;ng t&ocirc;i, lu&ocirc;n d&ugrave;ng từ b&aacute;o c&aacute;o mỗi khi nhắc đến c&ocirc;ng việc v&agrave; xin &yacute; kiến chỉ đạo&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Iacute;t h&ocirc;m trước ng&agrave;y mất, &ocirc;ng c&ograve;n gọi điện cho l&atilde;nh đạo li&ecirc;n hiệp n&oacute;i b&aacute;c sĩ kh&ocirc;ng cho l&agrave;m nữa, chắc lần n&agrave;y phải nhờ li&ecirc;n hiệp t&igrave;m người thay. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mới chuẩn bị quy tr&igrave;nh để b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh phố v&agrave; c&oacute; &yacute; định mời ch&uacute; sẽ tiếp tục l&agrave;m cố vấn v&igrave; uy t&iacute;n của ch&uacute; lớn lắm, nhưng kh&ocirc;ng kịp nữa rồi...&quot; - b&agrave; Kh&aacute;nh V&acirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương n&oacute;i ch&uacute; Ba Vũ g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy việc chăm lo cho sinh vi&ecirc;n Campuchia đang học tập tại TP.HCM tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong tập thơ Somsokha hạnh ph&uacute;c với b&uacute;t danh Trương Ch&iacute;nh T&acirc;m m&agrave; &ocirc;ng Ba Vũ vừa kịp ho&agrave;n th&agrave;nh trước ng&agrave;y đi xa, Tổng l&atilde;nh sự Campuchia tại TP.HCM Sok Dareth viết: &quot;Tập thơ đ&atilde; l&agrave;m bật l&ecirc;n t&igrave;nh đo&agrave;n kết v&agrave; quan hệ hữu nghị giữa nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia - Việt Nam, đặc biệt giữa thủ đ&ocirc; Phnom Penh v&agrave; TP.HCM&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>THEO QUỐC LINH - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</strong></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(217, 234, 211); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người viết sử phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n TP.HCM</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Ba Vũ từng l&agrave; ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>, lại l&agrave; tiến sĩ khoa học lịch sử n&ecirc;n rất quan t&acirc;m v&agrave; tự đặt cho m&igrave;nh nhiệm vụ tập hợp tư liệu, l&agrave;m s&aacute;ch lịch sử về truyền thống của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - TP.HCM. C&oacute; thể kể đến một v&agrave;i đầu s&aacute;ch &ocirc;ng g&oacute;p c&ocirc;ng bi&ecirc;n soạn như:&nbsp;<em>Lịch sử Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; v&ugrave;ng ven S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975, Th&agrave;nh đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh...</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o v&igrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n c&oacute; hệ thống tư liệu, s&aacute;ch lịch sử, truyền thống dồi d&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng kể đến c&ocirc;ng của ch&uacute; Ba Vũ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện vẫn học c&aacute;ch n&agrave;y, l&agrave;m g&igrave; cũng ghi ch&eacute;p, lưu giữ lại tư liệu cho thế hệ sau&quot; - b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương n&oacute;i.</span></span></p> </div> <p class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 10px 0px; padding: 10px 0px; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 586px; overflow: hidden; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;