Chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi TP. Hồ Chí Minh năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Th&iacute; sinh Nguyễn Trọng Nghĩa (Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) xuất sắc gi&agrave;nh giải Khuyến kh&iacute;ch Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy tổ chức ng&agrave;y 25/11.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34776/TraothuongBCV2021-2.jpg" style="height:291px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Th&iacute; sinh Nguyễn Trọng Nghĩa tr&igrave;nh b&agrave;y phần thi của m&igrave;nh</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với đề t&agrave;i &quot;G&oacute;p phần ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực từ giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao đời sống vật chất, văn ho&aacute; tinh thần d&agrave;nh cho trẻ em&quot;, th&iacute; sinh&nbsp;Nghĩa đ&atilde; đưa ra nhiều trăn trở, hiến kế&nbsp;trong c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bồi dưỡng, gi&aacute;o dục trẻ em, đặc biệt nhấn mạnh 03 &yacute;: đầu tư mạnh c&aacute;c thiết chế văn ho&aacute; ph&ugrave; hợp với trẻ em;&nbsp;tăng cường hoạt động tuy&ecirc;n truyền, triển khai hiệu quả Luật Trẻ em&nbsp;v&agrave; ph&aacute;t huy m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển cho t&agrave;i năng trẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng x&aacute;c định: &#39;Chăm lo bồi dưỡng, gi&aacute;o dục, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện v&agrave; bảo đảm quyền của trẻ em; d&agrave;nh những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đ&aacute;o nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước&rsquo;. Với tuổi trẻ tr&agrave;n đầy nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tin tưởng s&acirc;u sắc v&agrave;o sức mạnh của to&agrave;n Đảng. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn chủ đề n&agrave;y l&agrave;m giải ph&aacute;p đưa Nghị quyết Đại hội Đảng v&agrave;o hơi thở cuộc sống của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, đồng ch&iacute; Nghĩa chia sẻ trong phần thi của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34776/TraothuongBCV2021-3.jpg" style="height:292px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;">Th&iacute; sinh Nguyễn Trọng Nghĩa chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng đồng nghiệp</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết, 09 th&iacute; sinh xuất sắc nhất ở&nbsp;V&ograve;ng bảng sẽ thi t&agrave;i qua 3 phần thi: soạn đề cương thuyết tr&igrave;nh; thuyết tr&igrave;nh (tr&igrave;nh b&agrave;y trong thời gian 15 ph&uacute;t); trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi do Ban Gi&aacute;m khảo đặt ra (thời gian kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 ph&uacute;t). Cả 09 th&iacute; sinh đ&atilde; chắt lọc, tr&igrave;nh b&agrave;y tốt c&aacute;c nội dung xoay quanh 05 quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, kh&aacute;t vọng, sự d&acirc;n chủ, đổi mới, giữ vững m&ocirc;i trường ổn định để đất nước ph&aacute;t triển - những vấn đề cốt l&otilde;i trong đường lối của Đảng đ&atilde; được c&aacute;c th&iacute; sinh tập trung khai th&aacute;c tốt, khơi gợi nhiều vấn đề.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34776/TraothuongBCV2021-1.png" style="height:364px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px">Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho 09 th&iacute; sinh xuất sắc tại v&ograve;ng chung kết</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết quả, giải Nhất đ&atilde; thuộc về&nbsp;th&iacute; sinh L&ecirc; Hảo (Đảng bộ Qu&acirc;n sự TP.); giải Nh&igrave; thuộc về c&aacute;c th&iacute; sinh Phan Văn Hải Nam (Đảng bộ huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) v&agrave; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu (Đảng bộ Đại học Quốc gia TP); giải Ba 03 th&iacute; sinh: Đặng Văn Khoa (Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TP), Nguyễn Thị Tường Minh (Đảng bộ quận Ph&uacute; Nhuận), Nguyễn Thị Xu&acirc;n Hương (Đảng bộ Quận 1), c&ugrave;ng giải Khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh Nguyễn Thị Th&ugrave;y Ng&acirc;n (Đảng bộ Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP), Tham Vị H&agrave;o (Đảng bộ Quận 5) v&agrave; Nguyễn Trọng Nghĩa (Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hai th&iacute; sinh L&ecirc; Hảo v&agrave; Phan Văn Hải Nam cũng được chọn tham dự Hội thi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi cấp khu vực do Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương tổ chức v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2021.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lấy chủ đề &ldquo;Son sắt niềm tin - Vững v&agrave;ng l&yacute; tưởng&rdquo;, Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 được tổ chức từ ng&agrave;y 10 đến 25/11/2021, thu h&uacute;t sự tham gia của 53 th&iacute; sinh thuộc nhiều độ tuổi, đơn vị kh&aacute;c nhau<em> l&agrave; một trong những hoạt động s&ocirc;i nổi, cổ vũ phong tr&agrave;o thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của địa phương, đơn vị v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đảng c&aacute;c cấp.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;