33.000 học sinh tham gia Ngày hội học sinh thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Hơn 33.000 học sinh tham gia Ng&agrave;y hội &ldquo;Học sinh th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; năm học 2021 - 2022 với Chủ đề &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh sống trọn đam m&ecirc;&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức ng&agrave;y 05/12.</strong></p> <p>Ng&agrave;y hội l&agrave; tổ hợp c&aacute;c hoạt động d&agrave;nh cho học sinh THPT nhằm tạo m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh, s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch cho học sinh THPT, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn b&egrave; c&ugrave;ng trang lứa; trải nghiệm c&aacute;c s&acirc;n chơi học thuật, kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n. Từ đ&oacute;, định hướng học sinh ph&aacute;t triển t&iacute;ch cực, to&agrave;n diện tr&ecirc;n c&aacute;c mặt: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34782/Khong%20gian%20trien%20lam%20Hoc%20sinh%203%20tot.PNG" style="height:370px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tuy&ecirc;n dương Học sinh 3 Tốt th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong triển l&atilde;m trực tuyến&nbsp;&ldquo;Học sinh 3 tốt Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em></span></p> <p>Tham gia ng&agrave;y hội, học sinh được trải nghiệm nhiều nội dung bổ &iacute;ch, ti&ecirc;u biểu như:&nbsp;Tham quan triển l&atilde;m trực tuyến &ldquo;Học sinh 3 tốt Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Giới thiệu phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 tốt&rdquo; v&agrave; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 tốt Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2021&hellip;</p> <p>Song song với triển l&atilde;m, nhiều hoạt động Trải nghiệm - Thử th&aacute;ch - S&aacute;ng tạo cũng diễn ra trực tuyến tr&ecirc;n c&aacute;c chuy&ecirc;n trang &ldquo;Học sinh Th&agrave;nh phố B&aacute;c - Học tập tốt&rdquo; v&agrave; &ldquo;Học sinh Th&agrave;nh phố B&aacute;c - Đạo đức tốt&rdquo;: m&ocirc; h&igrave;nh gi&aacute;o dục SUMATO &ldquo;Kh&ocirc;ng gian STEM, STEAM&rdquo;; kh&ocirc;ng gian &ldquo;Kết nối c&ocirc;ng nghệ - Trải nghiệm thực tế ảo&rdquo;qua ứng dụng; giao lưu trực tuyến &ldquo;Gen Z v&agrave; H&agrave;nh tr&igrave;nh định vị - Ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo;; kh&ocirc;ng gian hội họa trực tuyến &ldquo;C&acirc;u chuyện m&agrave;u sắc&rdquo;&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34782/Ngay%20hoi%20HS%20TP%20Bac%202021%20-%20Hanh%20trinh%20gen%20Z%201.PNG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">Giao lưu trực tuyến &ldquo;Gen Z v&agrave; H&agrave;nh tr&igrave;nh định vị - Ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo; trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội</span></p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ, Đội, Nh&oacute;m học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n cũng được tổ chức với nhiều nội dung hữu &iacute;ch: Trải nghiệm Kh&ocirc;ng gian &ldquo;Học l&iacute; thuyết - M&ecirc; thực h&agrave;nh - Chọn s&aacute;ng tạo&rdquo;, Tọa đ&agrave;m trực tuyến: &ldquo;N&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; ph&aacute;t triển hoạt động c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, Đội, Nh&oacute;m học sinh THPT, TT GDNN, TT GDTX&rdquo;, Cuộc thi &ldquo;Vũ điệu thanh xu&acirc;n&rdquo;&hellip;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;