Sự quyết liệt, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Đợt dịch Covid-19 thứ 4 (từ ng&agrave;y 27/4/2021 đến nay) c&oacute; tốc độ l&acirc;y nhiễm cao gấp nhiều lần so với c&aacute;c biến chủng kh&aacute;c trước đ&oacute;, số ca mắc mới ghi nhận trong nước l&agrave; 934.583 ca, trong đ&oacute; c&oacute; 830.858 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh[2].Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đ&atilde; b&ugrave;ng ph&aacute;t tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n cầu l&agrave;m tr&ecirc;n 72 vạn người mắc, gần 3,5 vạn người tử vong ở tr&ecirc;n 200 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ v&agrave; chưa c&oacute; dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, hiện đ&atilde; c&oacute; 4 đợt dịch COVID-19. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 939.463 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu d&acirc;n, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ (b&igrave;nh qu&acirc;n cứ 1 triệu người c&oacute; 9.528 ca mắc)[1]. Đợt dịch thứ 4 (từ ng&agrave;y 27/4/2021 đến nay) với biến thể Delta đ&atilde; l&agrave;m dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh với tốc độ l&acirc;y nhiễm cao gấp nhiều lần so với c&aacute;c biến chủng kh&aacute;c trước đ&oacute;, số ca mắc mới ghi nhận trong nước l&agrave; 934.583 ca, trong đ&oacute; c&oacute; 830.858 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh[2].</p> <p style="text-align: justify;">Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n cả nước, Trung ương, Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 đ&atilde; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải ph&aacute;p đồng bộ trong ph&ograve;ng, chống dịch. Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam n&oacute;i chung hay từ khi dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t lần thứ 4 l&agrave; với biến chủng Delta cho tới nay n&oacute;i ri&ecirc;ng, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch ng&agrave;y c&agrave;ng chuyển biến t&iacute;ch cực, đạt hiệu quả cao hơn. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t y&ecirc;u cầu thực tiễn; vừa l&agrave;m vừa r&uacute;t kinh nghiệm, bổ sung từng bước ho&agrave;n thiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch ph&ugrave; hợp với biến chủng mới theo phương ch&acirc;m &ldquo;5K + vaccine + điều trị + c&ocirc;ng nghệ + &yacute; thức của Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, khẩn trương khắc phục t&igrave;nh trạng l&uacute;ng t&uacute;ng, bị động, bất ngờ trong giai đoạn đầu của đợt dịch. Đến thời điểm hiện nay, đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19 lần thứ 4 đ&atilde; cơ bản được kiểm so&aacute;t. C&aacute;c địa phương đang t&iacute;ch cực triển khai chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ chuyển hướng sang &ldquo;th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19&rdquo;, vừa ph&ograve;ng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội.<br /> Một trong c&aacute;c giải ph&aacute;p quan trọng trong trong ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 đ&atilde; được thực hiện ngay từ đầu l&agrave; ban h&agrave;nh hệ thống văn bản ph&aacute;p luật chặt chẽ, thống nhất về ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 để c&aacute;c cơ quan, đơn vị v&agrave; quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện nhằm kịp thời kiểm so&aacute;t t&igrave;nh trạng l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng, g&oacute;p phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh; đồng thời ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; kịp thời, nghi&ecirc;m minh c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến dịch bệnh, gồm: C&aacute;c c&ocirc;ng văn số 79-CV/TW ng&agrave;y 30/1/2020, Điện của Thường trực Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng ng&agrave;y 07/3/2020, c&aacute;c Chỉ thị số 05/CT-TTg ng&agrave;y 28/01/2020, 06/CT-TTg ng&agrave;y 31/01/2020, 10/CT-TTg, 11/CT-TTg, 13/CT-TTg ng&agrave;y 11/3/2020, 15/CT-TTg, 16/CT-TTg ng&agrave;y 31/3/2020 v&agrave; c&aacute;c C&ocirc;ng điện số 121/CĐ-TTg, 156/CĐ-TTg c&ugrave;ng với nhiều văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ban chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, như: Quyết định số 878/QĐ-BYT ng&agrave;y 12/3/2020 của Bộ Y tế ban h&agrave;nh &ldquo;Hướng dẫn c&aacute;ch ly y tế tại cơ sở c&aacute;ch ly tập trung ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19&rdquo;; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ng&agrave;y 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban h&agrave;nh &ldquo;Hướng dẫn tạm thời c&aacute;ch ly tập trung tại kh&aacute;ch sạn trong ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 do người được c&aacute;ch ly tự nguyện chi trả&rdquo;; Quyết định số 3468/QĐ-BYT ng&agrave;y 07/8/2020 của Bộ Y tế ban h&agrave;nh &ldquo;Hướng dẫn tạm thời gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; ph&ograve;ng, chống Covid-19&rdquo;&hellip;<br /> Theo đ&oacute;, c&oacute; thể x&aacute;c định chủ trương trong ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 thể hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c kh&iacute;a cạnh như sau:<br /> Một l&agrave;, kiểm so&aacute;t chặt chẽ nguồn l&acirc;y bệnh<br /> Thủ tướng y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, th&agrave;nh phố Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo: Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, ph&aacute;t hiện nhanh v&agrave; kiểm so&aacute;t chặt chẽ nguồn l&acirc;y bệnh (cả ở trong nước v&agrave; x&acirc;m nhập từ nước ngo&agrave;i); tổ chức c&aacute;ch ly hoặc gi&aacute;m s&aacute;t người đ&atilde; tiếp x&uacute;c với người bệnh theo đ&uacute;ng hướng dẫn của Bộ Y tế. Kiểm so&aacute;t chặt chẽ người nhập cảnh. Thực hiện khai b&aacute;o y tế bắt buộc đối với tất cả c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh Việt Nam theo quy định, quản l&yacute; th&ocirc;ng tin khai b&aacute;o chặt chẽ, hiệu quả v&agrave; ph&aacute;t hiện sớm để thực hiện c&aacute;ch ly đối với những trường hợp đến từ hoặc đi qua v&ugrave;ng dịch; hạn chế tối đa c&aacute;c chuyến bay giữa Việt Nam đến c&aacute;c v&ugrave;ng c&oacute; dịch v&agrave; ngược lại (kể cả của c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng nước ngo&agrave;i). Cấp ủy, ch&iacute;nh quyền cơ sở, nhất l&agrave; phường, x&atilde;, th&ocirc;n, bản, tổ d&acirc;n phố... tập trung r&agrave; so&aacute;t ph&aacute;t hiện nhanh nhất c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm bệnh để c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp; vận động người d&acirc;n hạn chế tham gia c&aacute;c hoạt động tập trung đ&ocirc;ng người.<br /> Hai l&agrave;, sẵn s&agrave;ng phương &aacute;n c&aacute;ch ly tr&ecirc;n diện rộng<br /> Thủ tướng y&ecirc;u cầu thực hiện nghi&ecirc;m việc c&aacute;ch ly v&agrave; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng phương &aacute;n c&aacute;ch ly tr&ecirc;n diện rộng. Thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp đối với tất cả c&aacute;c trường hợp nhập cảnh đến từ, đi qua v&ugrave;ng c&oacute; dịch tại c&aacute;c cơ sở c&aacute;ch ly; thực hiện s&agrave;ng lọc v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch ph&ugrave; hợp đối với từng loại trường hợp tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung, kh&ocirc;ng để l&acirc;y ch&eacute;o. Chăm lo bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, kh&ocirc;ng để l&acirc;y nhiễm cho đội ngũ c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, lực lượng vũ trang l&agrave;m việc tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung; UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tổ chức khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly v&agrave; ti&ecirc;u độc khử tr&ugrave;ng ngay đối với những khu vực ph&aacute;t hiện c&oacute; người nhiễm bệnh; kiểm so&aacute;t chặt chẽ người ra v&agrave;o khu vực c&aacute;ch ly. C&aacute;c Bộ: Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Y tế, Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch, Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố đẩy nhanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nh&acirc;n lực để thực hiện việc c&aacute;ch ly; r&agrave; so&aacute;t, cập nhật phương &aacute;n, kế hoạch c&aacute;ch ly tr&ecirc;n diện rộng; c&oacute; phương &aacute;n huy động kh&aacute;ch sạn, cơ sở lưu tr&uacute;&hellip; l&agrave;m nơi c&aacute;ch ly tập trung.<br /> Ba l&agrave;, nghi&ecirc;n cứu phương thức ph&ograve;ng, chống, ph&aacute;c đồ điều trị, vắc xin ph&ograve;ng bệnh COVID-19<br /> Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ chủ tr&igrave;, phối hợp Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo nghi&ecirc;n cứu phương thức ph&ograve;ng, chống, ph&aacute;c đồ điều trị, vắc xin ph&ograve;ng bệnh COVID-19. Bộ Y tế r&agrave; so&aacute;t việc bảo đảm nh&acirc;n lực, phương tiện, vật tư y tế sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; trong trường hợp dịch l&acirc;y lan tr&ecirc;n diện rộng.<br /> Theo Th&ocirc;ng b&aacute;o số 285/TB-VPCP, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Phạm Minh Ch&iacute;nh y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương thực hiện tốt 3 trụ cột trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch để c&aacute;c địa phương ki&ecirc;n định, vững v&agrave;ng chuyển sang trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới&nbsp; ch&iacute;nh l&agrave;: C&aacute;ch ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghi&ecirc;m ngặt nhất c&oacute; thể, c&oacute; mục ti&ecirc;u v&agrave; lộ tr&igrave;nh để c&oacute; giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp, hiệu quả để sớm kết th&uacute;c c&aacute;ch ly, phong tỏa; x&eacute;t nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ l&acirc;y lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp l&yacute;, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; điều trị t&iacute;ch cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, g&oacute;p phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong. C&ugrave;ng với đ&oacute;, ch&uacute;ng ta vẫn duy tr&igrave; thực hiện hiệu quả phương ch&acirc;m 5K + vaccine + điều trị + c&ocirc;ng nghệ + &yacute; thức nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p cần thiết kh&aacute;c.<br /> Bốn l&agrave;, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng, chống dịch bệnh<br /> Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu th&ocirc;ng tin kịp thời, đầy đủ, c&ocirc;ng khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam, về c&aacute;c trường hợp thuộc đối tượng c&aacute;ch ly tập trung hoặc gi&aacute;m s&aacute;t y tế, theo d&otilde;i sức khỏe tại cộng đồng theo đ&uacute;ng quy định; ch&uacute; trọng đưa tin c&oacute; chọn lọc nhằm ổn định x&atilde; hội.<br /> Xử l&yacute; nghi&ecirc;m, kể cả xử l&yacute; theo ph&aacute;p luật h&igrave;nh sự c&aacute;c trường hợp đưa tin kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật, g&acirc;y hoang mang dư luận, mất ổn định x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi găm h&agrave;ng, tăng gi&aacute;, g&acirc;y bất ổn thị trường theo đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật. Bộ Tư ph&aacute;p đề xuất c&aacute;c h&igrave;nh thức xử l&yacute; nghi&ecirc;m khắc, đủ sức răn đe; chủ tr&igrave;, phối hợp với Bộ Y tế đề xuất xử l&yacute; c&aacute;c trường hợp vi phạm về khai b&aacute;o y tế, kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh c&aacute;ch ly.<br /> Năm l&agrave;, tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong chỉ đạo, điều h&agrave;nh, học tập<br /> Người đứng đầu c&aacute;c cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động, tập trung chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch coi đ&acirc;y l&agrave; một nhiệm vụ trọng t&acirc;m; xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c chức tr&aacute;ch, nhiệm vụ trong ph&ograve;ng, chống dịch bệnh. Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện v&agrave; hoạt động tập trung đ&ocirc;ng người; tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong chỉ đạo, điều h&agrave;nh, học tập, khai b&aacute;o điện tử, kiểm so&aacute;t dịch bệnh; hướng dẫn, khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n tăng cường sử dụng c&aacute;c dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến.<br /> S&aacute;u l&agrave;, đảm bảo nguồn cung h&agrave;ng h&oacute;a, nhu yếu phẩm, kịp thời th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh x&atilde; hội<br /> C&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương, Tập đo&agrave;n, Tổng c&ocirc;ng ty nh&agrave; nước theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghi&ecirc;m việc bảo đảm nguồn cung h&agrave;ng h&oacute;a, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng của người d&acirc;n theo đ&uacute;ng chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tại văn bản số 1771/VPCP-KTTH ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 3 năm 2020.<br /> Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương c&ugrave;ng với việc quyết liệt ph&ograve;ng, chống dịch cần t&iacute;ch cực triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch, đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể, hữu hiệu để kịp thời th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh x&atilde; hội theo đ&uacute;ng Chỉ thị số 11/CT-TTg ng&agrave;y 04/3/2020 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.<br /> Đồng thời, tạo điều kiện kh&ocirc;i phục sản xuất, kinh doanh, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, đưa đời sống sinh hoạt của người d&acirc;n dần trở lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới trong giai đoạn &ldquo;Th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19&rdquo;.<br /> Bảy l&agrave;, ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ sức khỏe<br /> Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức, đo&agrave;n thể phối hợp với c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền nhất l&agrave; ch&iacute;nh quyền cơ sở trong việc vận động nh&acirc;n d&acirc;n tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện việc c&aacute;ch ly, gi&aacute;m s&aacute;t y tế, ph&aacute;t hiện kịp thời c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm; ph&aacute;t động to&agrave;n d&acirc;n n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; tăng cường c&aacute;c hoạt động tự bảo vệ sức khỏe.<br /> T&oacute;m lại, dưới sự l&atilde;nh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuy&ecirc;n l&agrave; Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư, của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều h&agrave;nh quyết liệt của Ch&iacute;nh phủ, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương v&agrave; sự đồng t&igrave;nh, ủng hộ, chia sẻ, tham gia t&iacute;ch cực của c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n, cộng đồng doanh nghiệp, ch&uacute;ng ta đ&atilde; đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ trong to&agrave;n hệ thống v&agrave; tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực. Đến nay, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam dần được kiểm so&aacute;t, số ca tử vong v&agrave; ca mắc mới giảm r&otilde; rệt, đặc biệt số ca tử vong xuống c&ograve;n hai con số.[3] Theo Thượng tướng V&otilde; Minh Lương - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng, Tổ trưởng Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đặc biệt của Ch&iacute;nh phủ về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam: &ldquo;T&iacute;nh trung b&igrave;nh, một đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch như ở TP.HCM, c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, kể cả c&aacute;c nước c&oacute; nền y tế ti&ecirc;n tiến, phải tập trung nguồn lực trong thời gian từ 6-9 th&aacute;ng mới dập được dịch. Nhưng chỉ trong v&ograve;ng 4 th&aacute;ng, ch&uacute;ng ta đ&atilde; từng bước l&agrave;m chủ t&igrave;nh h&igrave;nh.&rdquo;[4]<br /> Ng&agrave;y 08/10/2021, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời &ldquo;Th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19&rdquo;, trong đ&oacute; n&ecirc;u r&otilde;, từ thực tiễn t&igrave;nh h&igrave;nh, &yacute; kiến ph&acirc;n t&iacute;ch của c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia, &yacute; kiến của c&aacute;c địa phương v&agrave; Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, Ch&iacute;nh phủ x&aacute;c định mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch vẫn l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, t&iacute;nh mạng của Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;i phục, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an sinh, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội; chuyển hướng chiến lược ph&ograve;ng, chống dịch sang &ldquo;th&iacute;ch ứng an to&agrave;n, linh hoạt, kiểm so&aacute;t hiệu quả dịch COVID-19&rdquo;./.</p> <p style="text-align: justify;">________________________________________<br /> [1] Bộ Y tế (2021), Tin tổng hợp t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh theo ng&agrave;y. Nguồn: Website Bộ Y tế: <a href="http://https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/sang-4-11-con-3-052-benh-nhan-covid-19-nang-ang-ieu-tri-tp-hcm-giam-sat-chat-nguoi-tro-ve-tu-cac-tinh-thanh-khac?inheritRedirect=false&amp;redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.vn%3A443%2Ftin-tong-hop%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_k206Q9qkZOqn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Drow-3-column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2">https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-....</a><br /> (truy cập ng&agrave;y 4/11/2021)<br /> [2] Bộ Y tế (2021), tldd (ch&uacute; th&iacute;ch số 1).<br /> [3] Theo th&ocirc;ng tin tổng hợp của Bộ Y tế: &ldquo;Bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh trong ng&agrave;y 3/11 l&agrave; 8.869 n&acirc;ng tổng số ca được điều trị khỏi: 833.675, Số bệnh nh&acirc;n tử vong Trung b&igrave;nh số tử vong ghi nhận trong 07 ng&agrave;y qua: 61 ca&rdquo;.<br /> [4] B&aacute;o Ph&aacute;p luật online (2021), Phải để d&acirc;n hiểu r&otilde; &ldquo;kh&ocirc;ng c&oacute; Zero COVID&rdquo;, dịch l&uacute;c n&agrave;o cũng sẵn s&agrave;ng quay lại, Nguồn: Website B&aacute;o Ph&aacute;p luật online: https://plo.vn/xa-hoi/phai-de-dan-hieu-ro-khong-co-zero-covid-dich-luc-nao-cung-san-sang-quay-lai-1025478.html (truy cập ng&agrave;y 04/11/2021).</p> <p style="text-align: right;"><strong>ThS. NG&Ocirc; THỊ THUỲ TRANG - KHOA LUẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH S&Aacute;T NH&Acirc;N D&Acirc;N</strong></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 589px; top: 1991.2px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;