Thành Đoàn khai giảng 05 lớp trung cấp lý luận chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Tối ng&agrave;y 27/11/2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố tổ chức lễ khai giảng c&aacute;c lớp trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị H.899, H.900, H.901, H.902 <em>(hệ tập trung)</em> v&agrave; H.903 <em>(hệ kh&ocirc;ng tập trung)</em>.</strong></p> <p>Lễ khai giảng được tổ chức dưới h&igrave;nh thức trực tuyến với sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; đặc biệt l&agrave; <strong>268</strong> học vi&ecirc;n đến từ <strong>45</strong> cơ sở Đo&agrave;n, <strong>13</strong> đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; <strong>Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Tiến sĩ <strong>B&ugrave;i Thị Ngọc Trang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố đ&atilde; đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu khai giảng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34801/Trung%20cap%20chinh%20tri%201.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Trong 05 lớp khai giảng, c&oacute; 04 lớp đ&agrave;o tạo theo h&igrave;nh thức tập trung v&agrave; 01 lớp kh&ocirc;ng tập trung.</em></span></p> <p>Ph&aacute;t biểu tại lễ khai giảng, đồng ch&iacute; <strong>Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đề nghị c&aacute;c học vi&ecirc;n tập trung một số nội dung sau:</p> <p><em>Thứ nhất,</em> mỗi đồng ch&iacute; phải nhận thức việc học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị l&agrave; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị quan trọng h&agrave;ng đầu. Do đ&oacute;, mỗi đồng ch&iacute; phải tập trung to&agrave;n t&acirc;m, to&agrave;n &yacute; cho việc học, chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m t&uacute;c nội quy, quy chế đ&agrave;o tạo, thi cử của Học viện.</p> <p><em>Thứ hai,</em> mỗi đồng ch&iacute; phải chủ động x&acirc;y dựng tinh thần v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm học tập, nghi&ecirc;n cứu; kết hợp nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận với vận dụng s&aacute;ng tạo, ph&ugrave; hợp v&agrave;o điều kiện thực tiễn, cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham gia bảo vệ ch&acirc;n l&yacute; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;-nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch; ph&ograve;ng, chống những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ.</p> <p><em>Thứ ba,</em> mỗi đồng ch&iacute; phải thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c quy định của ng&agrave;nh y tế về ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cho bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng; sắp xếp thời gian, c&ocirc;ng việc, cố gắng vượt qua ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của c&aacute; nh&acirc;n để ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh học.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34801/Trung%20cap%20chinh%20tri%202.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Tiến sĩ&nbsp;B&ugrave;i Thị Ngọc Trang&nbsp;chia sẻ trong buổi lễ.</span></em></p> <p>Với chương tr&igrave;nh học gồm <strong>1.056</strong> tiết trong thời gian <strong>16,5</strong> th&aacute;ng, kết hợp chặt chẽ giữa l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn, c&aacute;c học vi&ecirc;n lớp trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị sẽ được trang bị hệ thống tri thức, l&yacute; luận khoa học về quan điểm, chủ trương, đường lối c&aacute;ch mạng của Đảng để x&acirc;y dựng thế giới quan, phương ph&aacute;p luận khoa học v&agrave; mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p cho học vi&ecirc;n c&oacute; c&ocirc;ng cụ tư duy khoa học để nhận thức, nắm bắt được bản chất, t&iacute;nh tất yếu, quy luật vận động kh&aacute;ch quan của lịch sử c&aacute;ch mạng Việt Nam; quan điểm, chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước đối với c&aacute;c lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội nhằm định hướng nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động thực tiễn cho bản th&acirc;n được đ&uacute;ng đắn, ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh sai lầm, thất bại; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng niềm tin, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, t&iacute;nh nh&acirc;n văn; t&iacute;nh đảng, t&iacute;nh c&aacute;ch mạng v&agrave; khoa học.</p> <p>Trong những năm qua, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n trong to&agrave;n hệ thống Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố với nhiều h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p đa dạng, phong ph&uacute;. Trong năm 2021, mặc d&ugrave; dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, kh&oacute; lường, nhưng với quyết t&acirc;m, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; sự hỗ trợ hiệu quả của Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m đốc Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố,&nbsp;<strong>05</strong>&nbsp;lớp trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đối tượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp trong hệ thống Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; được khai giảng.</p> <p>Việc khai giảng <strong>05</strong> lớp trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng chỉ nhằm n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, nhận thức, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, trang bị th&ecirc;m kỹ năng, nghiệp vụ cho mỗi học vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một bước chuẩn bị quan trọng, đảm bảo cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII sẽ diễn ra v&agrave;o năm 2022.</p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 769px; top: 480.8px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;