Ra mắt bộ ảnh 'Những người anh hùng trong lòng nhân dân'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Nh&acirc;n 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh ra mắt bộ ảnh &quot;Những người anh h&ugrave;ng trong l&ograve;ng nh&acirc;n d&acirc;n&quot; tr&ecirc;n trang cộng đồng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Bộ ảnh gồm 12 ảnh, đi s&acirc;u v&agrave;o khai th&aacute;c những cặp&nbsp;h&igrave;nh ảnh, hoạt động c&oacute; nhiều tương đồng về mặt h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong thời chiến v&agrave; thời b&igrave;nh, truyền tải th&ocirc;ng điệp: &quot;D&ugrave; thời chiến hay thời b&igrave;nh, chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam vẫn lu&ocirc;n bảo vệ nụ cười nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</p> <p>K&iacute;nh mời bạn đọc c&ugrave;ng xem bộ ảnh:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%201.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%202.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%203.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%204.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%205.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%206.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%207.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%208.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%209.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%2010.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%2011.jpg" style="height:600px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34819/2212%20-%2012.jpg" style="height:600px; width:600px" />​</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong năm 2022 làm sao phải giới thiệu được lực lượng ưu tú, thật sự xung kích, lực lượng dẫn dắt thế hệ thanh niên thành phố giai đoạn mới.

Agile Việt Nam
;