Công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hướng tới&nbsp;Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố triển khai Cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c biểu trưng ch&agrave;o mừng Đại hội từ ng&agrave;y 20/10 - 10/11/2021. Vượt qua 32 t&aacute;c phẩm đến từ&nbsp;11 t&aacute;c giả, s&aacute;ng t&aacute;c của t&aacute;c giả&nbsp;Phan Ngọc Lan Chi&nbsp;đ&atilde; được chọn l&agrave;m biểu trưng ch&iacute;nh thức cho Đại hội.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34826/1.png" style="height:976px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Biểu trưng ch&iacute;nh thức của&nbsp;</span>Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Biểu trưng c&oacute; m&agrave;u sắc chủ đạo l&agrave; m&agrave;u xanh thể hiện sự trẻ trung, năng động của tuổi trẻ. Số XI (số La M&atilde;) thể hiện lần tổ chức Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố, được c&aacute;ch điệu th&agrave;nh những h&igrave;nh khối đơn giản nhưng dứt kho&aacute;t, mạnh mẽ. Trong đ&oacute;, chữ X được chia th&agrave;nh 2 phần, phần b&ecirc;n tr&aacute;i tượng trưng cho h&igrave;nh tượng động cơ đang cất c&aacute;nh, phần b&ecirc;n phải tượng trưng cho mũi t&ecirc;n hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n, thể hiện sự ph&aacute;t triển; chữ I tạo h&igrave;nh khối đơn giản, c&oacute; ch&oacute;p nhọn, vừa tạo bệ đỡ vững chắc, vừa thể hiện sự vươn l&ecirc;n. Huy hiệu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh b&ecirc;n tr&ecirc;n c&acirc;n đối, thể hiện h&igrave;nh ảnh của tổ chức lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, đồng thời giữ vai tr&ograve; định hướng, dẫn dắt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổng thể số XI c&ugrave;ng huy hiệu&nbsp;Đo&agrave;n mang đến cảm gi&aacute;c chuyển động vươn l&ecirc;n v&agrave; tiến về ph&iacute;a trước, mang &yacute; nghĩa lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, học hỏi, trau dồi kỹ năng, r&egrave;n luyện phẩm chất, c&ugrave;ng với kh&aacute;t vọng chinh phục những đỉnh cao, vượt qua thử th&aacute;ch, kh&oacute; khăn để ng&agrave;y một tiến xa, v&igrave; một tương lai rộng mở ph&iacute;a trước, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34826/2.png" style="height:851px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34826/3.png" style="height:851px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biểu trưng sẽ được đăng tải ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n trang tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, trang mạng x&atilde; hội Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 27/12/2021 (thứ Hai) v&agrave; sẽ được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n&nbsp;sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền&nbsp;phục vụ cho Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Ch&iacute; Minh lần XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px">Mời c&aacute;c đơn vị tải về biểu trưng&nbsp;<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Whwql61Zkgxx410iXzpSalWwtU46T5Mq">tại đ&acirc;y.</a></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">MINH ĐỨC</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;