Thành lập Ban Tuyên giáo - Đối ngoại và Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Từ năm 1975 đến nay, cơ cấu bộ m&aacute;y Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng được ho&agrave;n thiện đ&aacute;p ứng với nhu cầu thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Sự ra đời của c&aacute;c ban</strong></p> <p style="text-align:justify">Sau Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, bộ m&aacute;y v&agrave; hệ thống tổ chức của Th&agrave;nh Đo&agrave;n từng bước được củng cố v&agrave; ho&agrave;n thiện bao gồm c&aacute;c ban: Tổ chức, Tuy&ecirc;n huấn, Sinh vi&ecirc;n (gọi l&agrave; Đo&agrave;n ủy Sinh vi&ecirc;n), Học sinh, Thiếu nhi, Nghi&ecirc;n cứu, Kinh tế kế hoạch, Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, Thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, Cải tạo c&ocirc;ng thương nghiệp, Mặt trận thanh ni&ecirc;n; đ&aacute;p ứng nhu cầu v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ch&iacute;nh trị - kinh tế - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Đến&nbsp;th&aacute;ng 11/2021, sau qu&aacute; tr&igrave;nh sắp xếp c&aacute;c bộ phận đ&aacute;p ứng với y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c của từng giai đoạn, Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 08 &nbsp;ban: C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, Kiểm tra, Tổ chức, Tuy&ecirc;n gi&aacute;o, Thiếu nhi, Thanh ni&ecirc;n Trường học, Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư, Quốc tế, với 77 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, người lao động.</p> <p style="text-align:justify">Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; một trong c&aacute;c ban thuộc Khối X&acirc;y dựng Đo&agrave;n của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập ngay trong thời k&igrave; đầu, c&oacute; thể n&oacute;i c&ugrave;ng thời điểm với cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n (với t&ecirc;n gọi ban đầu l&agrave; Ban Tuy&ecirc;n huấn, sau đ&oacute; đổi t&ecirc;n l&agrave; Ban Tư tưởng - Văn h&oacute;a); c&oacute; chức năng nghi&ecirc;n cứu, tham mưu Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n hoạch định c&aacute;c chủ trương, kế hoạch, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố trong lĩnh vực gi&aacute;o dục, tuy&ecirc;n truyền, c&ocirc;ng t&aacute;c b&aacute;o ch&iacute; - xuất bản,&hellip;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham mưu tổ chức c&aacute;c hoạt động, Ban đ&atilde; vinh dự được nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bằng khen của Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Cờ thi đua của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, tập thể ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; bộ phận chuy&ecirc;n tr&aacute;ch trong cơ quan của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố, chịu sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, hoạt động theo quy chế của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Với c&aacute;c chức năng, nhiệm vụ sau: Thực hiện theo Điều lệ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;n bộ, tổ chức cơ sở v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ. Sau đ&oacute; tham mưu cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;ch tổ chức bộ m&aacute;y cơ quan hợp l&iacute; nhất, đ&uacute;ng người đ&uacute;ng việc nhất, đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất. Ngo&agrave;i ra, c&oacute; một thời gian từ th&aacute;ng 02/1979 đến th&aacute;ng 01/1982, Ban phụ tr&aacute;ch th&ecirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra c&aacute;n bộ, kết quả l&agrave;m việc của c&aacute;n bộ v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n ở c&aacute;c cơ sở. V&igrave; vậy, thời gian đ&oacute; Ban c&oacute; th&ecirc;m bộ phận kiểm tra chuy&ecirc;n tr&aacute;ch trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Sau đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n quyết định th&agrave;nh lập Ban Kiểm tra. Bộ phận kiểm tra t&aacute;ch về Ban Kiểm tra từ đ&oacute;. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Ban đ&atilde; vinh dự được nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bằng khen của Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Cờ thi đua của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, tập thể ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; bộ phận chuy&ecirc;n tr&aacute;ch của Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, hoạt động theo qui chế của Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1982. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Ban đ&atilde; vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tập thể ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; bộ phận chuy&ecirc;n tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế trong cơ quan của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, chịu sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; hoạt động theo qui chế của cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Thời gian đầu sau giải ph&oacute;ng, c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế do Ban Mặt trận quản l&iacute;. L&uacute;c n&agrave;y, Ban c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Ban Mặt trận - Quốc tế. Năm 1987, bộ phận quan hệ quốc tế t&aacute;ch ra khỏi Ban Mặt trận - Quốc tế, nhập v&agrave;o văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n trở th&agrave;nh Ph&ograve;ng quốc tế. Đến năm 1990, Ph&ograve;ng Quốc tế giải thể, nhiệm vụ của ph&ograve;ng giao cho Tổ Nghi&ecirc;n cứu tổng hợp phụ tr&aacute;ch. Trước y&ecirc;u cầu t&igrave;nh h&igrave;nh đổi mới đ&ograve;i hỏi c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n phải được ch&uacute; trọng, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n quyết định th&agrave;nh lập lại Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 01/11/2000. Từ đ&oacute;, c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố do Ban phụ tr&aacute;ch. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham mưu tổ chức c&aacute;c hoạt động, Ban đ&atilde; vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, tập thể ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; thể thấy, để đ&aacute;p ứng t&igrave;nh h&igrave;nh mới với những nhiệm vụ, c&ocirc;ng t&aacute;c mới đặt ra, từ buổi đầu ra c&ocirc;ng khai đến nay, bộ m&aacute;y cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; rất nhiều thay đổi: c&oacute; Ban giải thể do kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiệm vụ lịch sử, c&oacute; Ban được th&agrave;nh lập mới, c&oacute; Ban đổi t&ecirc;n hoặc s&aacute;p nhập để ph&ugrave; hợp với nhiệm vụ mới... Cho n&ecirc;n, cơ cấu bộ m&aacute;y Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y nay c&agrave;ng được sắp xếp khoa học, ho&agrave;n thiện hơn. Ch&iacute;nh v&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thay đổi đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc những nhiệm vụ được giao một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo, năng động, đ&uacute;ng với t&iacute;nh chất của một tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Y&ecirc;u cầu của t&igrave;nh h&igrave;nh mới</strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 02/8/2021, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đ&atilde; ban h&agrave;nh Kết luận số 149-KL/TU ng&agrave;y 02/8/2021 về thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW ng&agrave;y 30/12/2019 của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương quy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ m&aacute;y, bi&ecirc;n chế cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội cấp tỉnh, cấp huyện.</p> <p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện phương &aacute;n sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Từ nghi&ecirc;n cứu quy định, sự b&agrave;n bạc, thảo luận v&agrave; tham khảo m&ocirc; h&igrave;nh bộ m&aacute;y cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của Th&agrave;nh phố, ng&agrave;y 27/12/2021, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định th&agrave;nh lập Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại v&agrave; Ban Tổ chức -&nbsp;Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/2BAN.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức v&agrave; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 03 l&atilde;nh đạo ban v&agrave; 06 c&aacute;n bộ; l&agrave; cơ quan tham mưu, gi&uacute;p việc cho Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thường xuy&ecirc;n, trực tiếp l&agrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c nội dung về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng t&aacute;c truyền thống, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Khối cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n; về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; xử l&yacute; kỷ luật của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời l&agrave; cơ quan thường trực của Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; Đỗ Phan Như Nguyệt - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; bổ nhiệm đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh giữ nhiệm vụ Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/TCKT.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/Do%20Phan%20Nhu%20Nguyet.jpg" style="height:533px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Đỗ Phan Như Nguyệt,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/Pham%20Thi%20Thao%20Linh.jpg" style="height:533px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh, UVBCH, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/Tran%20Tuan.jpg" style="width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Ngọc&nbsp;Tuấn, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Trưởng Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng - Đo&agrave;n thể của Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập tr&ecirc;n cơ sở hợp nhất&nbsp;Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 03 l&atilde;nh đạo ban v&agrave; 04 c&aacute;n bộ; l&agrave; cơ quan tham mưu, gi&uacute;p việc cho Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thường xuy&ecirc;n v&agrave; trực tiếp l&agrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c nội dung về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền&nbsp;v&agrave; c&aacute;c nội dung hoạt động quốc tế thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/TGDN.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/Trinh%20Thi%20Hien%20Tran.jpg" style="height:550px; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/Mai%20Kim%20Tuyen.jpg" style="width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền,&nbsp;Ph&oacute; Trưởng ban&nbsp;Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/12/34839/yen.jpg" style="width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Yến, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; bổ nhiệm đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Yến - Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền - Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ nhiệm vụ Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>H.T</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;