Trao giải thưởng "Ngòi bút Trẻ" năm 2021 cho 36 tác phẩm báo chí tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải thưởng &quot;Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ&quot; d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 v&agrave;o chiều ng&agrave;y 14/01/2022.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, Ban Tổ chức giải thưởng đ&atilde; vinh danh 36 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất từ 260 t&aacute;c phẩm được gửi về thuộc 5 loại h&igrave;nh B&aacute;o in, B&aacute;o điện tử, B&aacute;o h&igrave;nh, B&aacute;o n&oacute;i v&agrave; Ảnh b&aacute;o ch&iacute;, trao 5 giải A, 8 giải B, 10 giải C v&agrave; 13 giải Khuyến kh&iacute;ch. B&aacute;o Tuổi trẻ l&agrave; đơn vị gi&agrave;nh nhiều giải nhất, với 8 t&aacute;c phẩm được trao thưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34850/NBT1.jpg" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm ti&ecirc;u biểu đạt giải thưởng &quot;Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ&quot; d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2021</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5 t&aacute;c phẩm đạt giải A bao gồm: Loạt b&agrave;i <em>Khi người trẻ &ldquo;đề kh&aacute;ng&rdquo; </em><em>trước th&ocirc;ng tin độc hại</em> (B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng - Loại h&igrave;nh B&aacute;o in); Loạt b&agrave;i <em>Đội vi&ecirc;n S&aacute;ng tạo AI</em> (B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Loại h&igrave;nh B&aacute;o điện tử); <em>Chuyện ở Khu điều trị COVID-19:</em><em> &ldquo;Con ở nh&agrave; ngoan, ba mẹ</em><em> đi bắt con COVID rồi về&rdquo;</em> (B&aacute;o Ph&aacute;p Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Loại h&igrave;nh B&aacute;o điện tử); <em>90 m&ugrave;a xu&acirc;n tuổi trẻ </em>(Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Loại h&igrave;nh B&aacute;o h&igrave;nh) v&agrave; Loạt b&agrave;i <em>&ldquo;Trẻ em mồ c&ocirc;i v&igrave; COVID-19 - Giọt nước mắt bấp b&ecirc;nh v&agrave;o đời&rdquo; </em>(Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Loại h&igrave;nh B&aacute;o n&oacute;i).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm 2021, trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, nhiều t&aacute;c phẩm đ&atilde; phản &aacute;nh đa dạng c&aacute;c kh&iacute;a cạnh về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh của ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute;, một số t&aacute;c phẩm đ&atilde; n&ecirc;u bật được vai tr&ograve; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh cũng như cổ vũ, giới thiệu về những gương ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh đến với cộng đồng, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&aacute;c phẩm mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n đề, ph&acirc;n t&iacute;ch, b&igrave;nh luận, phản &aacute;nh về những kết quả nổi bật trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, những điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong tuy&ecirc;n truyền gắn với việc triển khai, học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng v&agrave; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện chủ đề năm 2021 của Th&agrave;nh phố &ldquo;Năm x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị v&agrave; cải thiện m&ocirc;i trường đầu tư&rdquo;; gắn với đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2021); kỷ niệm 65 Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); kỷ niệm 45 Ng&agrave;y Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (02/7/1976 - 02/7/2021; việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Một số t&aacute;c phẩm khai th&aacute;c s&acirc;u về những vấn đề m&agrave; thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đang quan t&acirc;m như văn h&oacute;a, nghệ thuật, khởi nghiệp, lập nghiệp, gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/1/34850/NBT2.jpg" style="height:434px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bằng khen cho c&aacute;c t&aacute;c phẩm ti&ecirc;u biểu&nbsp;đạt giải thưởng &quot;Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ&quot; d&agrave;nh cho t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu viết về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2021</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t Trẻ&rdquo; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai từ năm 2003 nhằm t&ocirc;n vinh những t&aacute;c giả, t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute; ti&ecirc;u biểu, biểu dương, động vi&ecirc;n c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, cộng t&aacute;c vi&ecirc;n của c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; c&oacute; nhiều gắn b&oacute; v&agrave; g&oacute;p phần lan tỏa những gi&aacute; trị t&iacute;ch cực của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 11-6, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch – nơi ghi dấu chiến dịch tình nguyện đầu tiên, đã diễn ra Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đánh dấu 30 năm tuổi xuân tình nguyện của thanh niên Thành phố.

Agile Việt Nam
;