Dân túy là kẻ thù của sự ổn định

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Một số người n&oacute;i rằng Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y giống tựa như &ldquo;Sương m&ugrave;&rdquo;, tựa như &ldquo;Mưa&rdquo; v&agrave; &ldquo;Gi&oacute;&rdquo;. C&oacute; &yacute; kiến cho rằng, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng tiến bộ&rdquo;, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng bảo thủ&rdquo;, đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng c&aacute;nh tả&rdquo; v&agrave; đ&ocirc;i khi n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ cho c&aacute;c &ldquo;lực lượng c&aacute;nh hữu&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Hệ tư tưởng mỏng</strong></p> <p style="text-align:justify">Nhưng d&ugrave; với danh xưng mỹ miều n&agrave;o đi nữa bản chất của Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y (Populism) vẫn l&agrave; &ldquo;KẺ TH&Ugrave; CỦA SỰ ỔN ĐỊNH&rdquo;. D&ugrave; kho&aacute;c dưới lớp &aacute;o n&agrave;o đi nữa, đ&acirc;y chỉ l&agrave; một &ldquo;hệ tư tưởng mỏng&rdquo;, nhằm giải th&iacute;ch thế giới v&agrave; biện minh cho những mục ti&ecirc;u cụ thể; được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n cơ sở đa số người d&acirc;n chống lại tầng lớp tinh hoa quyền lực; kh&ocirc;ng c&oacute; hệ thống gi&aacute; trị cụ thể, m&agrave; chỉ nhấn mạnh sự tương phản giữa đa số nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tầng lớp tinh hoa.</p> <p style="text-align:justify">Nh&igrave;n bề ngo&agrave;i, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y tập trung v&agrave;o người d&acirc;n, nhưng thực tế đ&oacute; l&agrave; hướng v&agrave;o việc tranh gi&agrave;nh l&ograve;ng tin của quần ch&uacute;ng, lợi dụng người d&acirc;n cho mục đ&iacute;ch ri&ecirc;ng với lời hứa su&ocirc;ng v&agrave; thiếu tr&aacute;ch nhiệm. Những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y phản đối ch&iacute;nh quyền đương nhiệm, nhưng họ cũng kh&ocirc;ng dung thứ cho sự chống đối hay thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;người ngo&agrave;i cuộc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y Nga đ&atilde; c&oacute; một c&acirc;u kh&aacute; nổi tiếng: <em>&ldquo;Bất cứ ai kh&ocirc;ng phải với ch&uacute;ng ta đều chống lại ch&uacute;ng ta, ai chống lại ch&uacute;ng ta l&agrave; kẻ th&ugrave; của ch&uacute;ng ta v&agrave; kẻ th&ugrave; n&ecirc;n bị ti&ecirc;u diệt bằng mọi c&aacute;ch&rdquo; </em><sup>(1)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan đ&atilde; kết hợp v&agrave; trở th&agrave;nh &ldquo;cơn thủy triều&rdquo; ở một số nước ph&aacute;t triển phương T&acirc;y. Chẳng hạn như cuộc trưng cầu d&acirc;n &yacute; của Anh &ldquo;Brexit&rdquo;, hay như Mặt trận Quốc gia Ph&aacute;p đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c tuy&ecirc;n bố chống đối người nhập cư, chống người Hồi gi&aacute;o, v&agrave; cả &yacute; tưởng về chủ nghĩa đa văn ho&aacute;. Mới đ&acirc;y, tại Brazil, 46% người d&acirc;n nước n&agrave;y đ&atilde; bỏ phiếu bầu &ocirc;ng Jair Bolsonaro l&agrave;m Tổng thống; điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; gần 50 triệu người d&acirc;n Brazil đ&atilde; ủng hộ một ch&iacute;nh trị gia theo đuổi chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y cực hữu <sup>(2)</sup>. Khu vực Mỹ Latinh đang đối mặt với một l&agrave;n s&oacute;ng c&aacute;c nh&agrave; d&acirc;n t&uacute;y c&aacute;nh hữu. Tất cả đều c&oacute; một đặc điểm kh&aacute;c biệt: ch&uacute;ng xuất hiện dưới dạng chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan. Theo như Gi&aacute;o sư Joseph S. Nye, Jr (Đại học Harvard) đ&atilde; n&oacute;i, ch&uacute;ng l&agrave; &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;</em>y&rdquo; <sup>(3)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc c&oacute; thể v&iacute; như đồng tiền lu&ocirc;n c&oacute; hai mặt kh&aacute;c nhau về họa tiết. Một mặt l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc của m&igrave;nh. Một mặt l&agrave; tinh thần hẹp h&ograve;i, tinh thần quốc gia vị kỷ; chủ nghĩa b&agrave;nh trướng, b&aacute; quyền; sự ngạo mạn v&agrave; chủ nghĩa biệt lập văn h&oacute;a, vấn đề di cư, nhập cư,&hellip; Nếu lời n&oacute;i v&agrave; h&agrave;nh động của một người, đặc biệt l&agrave; nh&acirc;n vật của c&ocirc;ng ch&uacute;ng, chủ yếu thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u của anh ta đối với đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc của anh ta đ&uacute;ng nơi, đ&uacute;ng chỗ, th&igrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ vượt ra ngo&agrave;i sự tr&aacute;ch m&oacute;c m&agrave; c&ograve;n gi&agrave;nh được sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao về đất nước v&agrave; con người anh ta.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, ngược lại nếu nh&acirc;n vật của c&ocirc;ng ch&uacute;ng sử dụng những tuy&ecirc;n bố h&ugrave;ng hồn để &ldquo;đầu cơ ch&iacute;nh trị&rdquo;, tr&aacute;o đổi v&agrave; thay đổi về kh&aacute;i niệm độc lập, tự do, nh&acirc;n quyền, gi&aacute; trị con người của những c&ocirc;ng d&acirc;n để tạo n&ecirc;n được sự t&aacute;c động v&agrave; l&agrave;m lung lay &yacute; nghĩ của mọi người tr&ecirc;n x&atilde; hội, th&igrave; điều đ&oacute; thật đ&aacute;ng quan ngại. N&oacute;i về điều n&agrave;y, nh&agrave; khoa học Albert Einstein đ&atilde; b&igrave;nh luận: &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n tộc l&agrave; một căn bệnh của trẻ con. N&oacute; giống như bệnh l&ecirc;n sởi ở con người&rdquo; </em><sup>(4)</sup>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>T&aacute;c động ti&ecirc;u cực</strong></p> <p style="text-align:justify">Ở một số nước phương T&acirc;y, Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; ph&aacute;t triển v&igrave; nhiều l&yacute; do, m&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n trong đ&oacute; l&agrave; tầng lớp trung lưu bị thu hẹp v&agrave; sự ph&acirc;n biệt gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng l&agrave; những yếu tố ch&iacute;nh. Thống k&ecirc; của C&ocirc;ng ty tư vấn quản l&yacute; nổi tiếng McKinsey cho thấy từ năm 2005 đến 2014, mức thu nhập thực tế của hơn 65% hộ gia đ&igrave;nh ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển đ&atilde; bị đ&igrave;nh trệ hoặc suy giảm. Theo dữ liệu ch&iacute;nh thức của Hoa Kỳ, thu nhập của 20% d&acirc;n số ngh&egrave;o nhất chỉ chiếm 3,1% tổng thu nhập quốc d&acirc;n, trong khi thu nhập của 20% người gi&agrave;u nhất chiếm 51,4%.</p> <p style="text-align:justify">Khi khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng lớn, một số người Hoa Kỳ bắt đầu gh&eacute;t hệ thống kinh tế hiện tại, tin rằng n&oacute; l&agrave;m cho người gi&agrave;u trở n&ecirc;n gi&agrave;u hơn v&agrave; người ngh&egrave;o c&agrave;ng ngh&egrave;o hơn. Trong những trường hợp n&agrave;y, chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; xuất hiện trong x&atilde; hội Hoa Kỳ. Một số người lo lắng rằng những người nhập cư nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc của họ, một số thậm ch&iacute; ủng hộ c&aacute;c biện ph&aacute;p cứng rắn v&agrave; bạo lực chống lại người nhập cư nước ngo&agrave;i,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Sự trỗi dậy của Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y (populist nationalism) ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển phương T&acirc;y đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực lớn. Trong những năm gần đ&acirc;y, số vụ bạo lực do phe c&aacute;nh hữu Đức g&acirc;y ra đ&atilde; tăng l&ecirc;n. Bộ Tư ph&aacute;p Li&ecirc;n bang Đức tuy&ecirc;n bố rằng c&aacute;c tuy&ecirc;n bố ph&acirc;n biệt chủng tộc v&agrave; b&agrave;i ngoại tr&ecirc;n Internet đ&atilde; lan rộng. Số lượng c&aacute;c tổ chức theo chủ nghĩa cực đoan v&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi phạm tội, bạo lực do những nh&oacute;m n&agrave;y g&acirc;y ra đ&atilde; gia tăng đ&aacute;ng kể trong nhiều năm trở lại đ&acirc;y. Năm 2019, giới chức Đức đ&atilde; ph&acirc;n loại 41 đối tượng cực đoan c&aacute;nh hữu v&agrave;o nh&oacute;m những kẻ khủng bố tiềm năng v&agrave; bị đặt dưới sự gi&aacute;m s&aacute;t của Cục Cảnh s&aacute;t H&igrave;nh sự Li&ecirc;n bang Đức. Ngo&agrave;i ra, 112 đối tượng cực đoan kh&aacute;c cũng được đặt trong v&ograve;ng kiểm so&aacute;t do nghi ngờ thực hiện hoạt động hỗ trợ cho c&aacute;c nh&oacute;m cực hữu c&oacute; xu hướng bạo lực <sup>(5)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Một số quốc gia Trung Đ&ocirc;ng, Đ&ocirc;ng &Acirc;u, Mỹ Latinh kh&ocirc;ng thể giải quyết đ&uacute;ng đắn do nhiều vấn đề kinh tế v&agrave; x&atilde; hội. Xu hướng cực hữu đặc trưng của b&agrave;i ngoại đ&atilde; được lặp lại ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều bởi những người b&igrave;nh thường, đặc biệt l&agrave; giới trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc với m&agrave;u sắc d&acirc;n t&uacute;y lấy sự bảo vệ lợi &iacute;ch quốc gia v&agrave; quốc gia l&agrave;m biển hiệu v&agrave; rất dễ nhận được sự chấp thuận của c&ocirc;ng ch&uacute;ng theo biểu ngữ &ldquo;Y&ecirc;u đất nước v&agrave; y&ecirc;u nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. Những người chống đối thường sợ rằng họ s bị đội mũ &ldquo;Phản bội&rdquo; v&agrave; phải &ldquo;Giữ im lặng&rdquo;, ch&iacute;nh quyền nước sở tại cũng thận trọng hơn v&agrave; thậm ch&iacute; ngại h&agrave;nh động khi kiểm so&aacute;t h&agrave;nh vi phi l&yacute; của những người theo chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y c&oacute; thể n&oacute;i phải đối mặt với &ldquo;Chủ nghĩa tự do phi d&acirc;n chủ&rdquo; v&agrave; được đ&aacute;p lại bằng &ldquo;Nền d&acirc;n chủ phi tự do&rdquo;. Kurt Weyland, một nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh trị học ở Đại học Texas, viết trong một b&agrave;i b&aacute;o chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave;o năm 2013: &ldquo;<em>Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y lu&ocirc;n lu&ocirc;n m&acirc;u thuẫn với d&acirc;n chủ</em>&rdquo;. Do đ&oacute;, chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y tất nhi&ecirc;n l&agrave; mặt tối của nền d&acirc;n chủ, nhưng khi nguy cơ đe dọa n&agrave;y xuất hiện, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ n&ecirc;n lo lắng về việc sức mạnh của c&aacute;c nh&acirc;n vật d&acirc;n t&uacute;y hay c&aacute;c tổ chức đang mở rộng, m&agrave; điều đ&aacute;ng lo l&agrave; viễn cảnh khủng hoảng ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội đằng sau n&oacute;.</p> <p style="text-align:justify">Chủ nghĩa d&acirc;n tộc d&acirc;n t&uacute;y rất dễ l&acirc;y lan v&agrave; lan rộng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Hiện nay, t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế rất phức tạp v&agrave; sự cạnh tranh v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi giữa c&aacute;c nước, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c nước lớn, ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n khốc liệt.</p> <p style="text-align:justify">Điển h&igrave;nh ng&agrave;y 28-11-2019, trước diễn biến tại Hồng K&ocirc;ng (Trung Quốc), Tổng thống Hoa Kỳ Donal Trump &ndash; một nh&acirc;n vật được cộng đồng đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; nh&acirc;n vật theo Chủ nghĩa nghĩa d&acirc;n t&uacute;y đ&atilde; k&yacute; dự luật D&acirc;n chủ v&agrave; nh&acirc;n quyền Hồng K&ocirc;ng. Dư luận quốc tế cho rằng đ&acirc;y c&oacute; thể đ&acirc;y l&agrave; &ldquo;tr&ograve; chơi vương quyền&rdquo; của c&aacute;c nước lớn, m&agrave; &ldquo;nạn nh&acirc;n&rdquo; của tr&ograve; chơi n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; người d&acirc;n, những người đang bị cuốn v&agrave;o &ldquo;cơn b&atilde;o t&aacute;p ch&iacute;nh trị&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Ổn định nền tảng cho đất nước ph&aacute;t triển</strong></p> <p style="text-align:justify">Tại Việt Nam hiện nay, mặc d&ugrave; Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở kinh tế, ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội để tồn tại dưới dạng &ldquo;chủ nghĩa&rdquo;, m&agrave; mới chỉ tồn tại với t&iacute;nh c&aacute;ch l&agrave; quan điểm, tư tưởng, kh&ocirc;ng th&agrave;nh hệ thống l&yacute; luận v&agrave; chỉ biểu hiện ở ph&aacute;t ng&ocirc;n, h&agrave;nh động của một số người. V&agrave; cũng chưa trở th&agrave;nh tr&agrave;o lưu điển</p> <p style="text-align:justify">h&igrave;nh v&agrave; chưa chi phối đời sống ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội nhưng s c&oacute; nguy cơ tạo ra những hậu quả ti&ecirc;u cực nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng nhận diện v&agrave; đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời. Mức độ v&agrave; phạm vi ảnh hưởng ti&ecirc;u cực của c&aacute;c quan điểm, tư tưởng v&agrave; h&agrave;nh động của chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y đang c&oacute; nguy cơ tăng l&ecirc;n trong đời sống x&atilde; hội, c&oacute; khả năng lan rộng v&agrave; thấm s&acirc;u - trở th&agrave;nh mảnh đất m&agrave;u mỡ cho những kẻ cơ hội, mị d&acirc;n lợi dụng - n&ecirc;n rất cần nhận diện v&agrave; đấu tranh ph&ograve;ng ngừa, xử l&yacute; kịp thời, c&oacute; hiệu quả.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; thể thấy, sau hơn ba thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử. Việt Nam đ&atilde; tho&aacute;t khỏi t&igrave;nh trạng k&eacute;m ph&aacute;t triển, trở th&agrave;nh nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; thu nhập trung b&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c th&agrave;nh tựu đạt được, giống như nhiều nền kinh tế kh&aacute;c, bất b&igrave;nh đẳng, hay khoảng c&aacute;ch gi&agrave;u ngh&egrave;o đang c&oacute; xu hướng ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n trong x&atilde; hội. Sự ph&acirc;n ho&aacute; gi&agrave;u ngh&egrave;o c&oacute; thể nhận thấy r&otilde; n&eacute;t giữa th&agrave;nh thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n, giữa c&aacute;c nh&oacute;m d&acirc;n tộc chiếm đa số v&agrave; thiểu số, hay giữa c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế.</p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, số người si&ecirc;u gi&agrave;u tại Việt Nam đang tăng l&ecirc;n rất nhanh. Những người si&ecirc;u gi&agrave;u tuy l&agrave; nh&oacute;m chiếm thiểu số nhưng lại nắm giữ phần nhiều của cải vật chất trong x&atilde; hội, đồng thời, khoảng c&aacute;ch về thu nhập của nh&oacute;m thiểu số n&agrave;y với c&aacute;c nh&oacute;m kh&aacute;c trong x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; nh&oacute;m ngh&egrave;o nhất cũng tăng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng <sup>(6)</sup>. Ch&ecirc;nh lệch gi&agrave;u ngh&egrave;o ng&agrave;y c&agrave;ng tăng s tạo ra nhiều t&aacute;c động ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội, m&agrave; hệ quả trực tiếp l&agrave; gia tăng bất b&igrave;nh đẳng, nhất l&agrave; bất b&igrave;nh đẳng cơ hội, từ đ&oacute; ảnh hưởng tới khả năng dịch chuyển x&atilde; hội của người d&acirc;n l&ecirc;n c&aacute;c thang bậc kinh tế cao hơn, tạo n&ecirc;n v&ograve;ng luẩn quẩn của đ&oacute;i ngh&egrave;o, cũng như g&acirc;y t&aacute;c động kh&ocirc;ng tốt tới sự ph&aacute;t triển chung của to&agrave;n x&atilde; hội <sup>(7)</sup>.</p> <p style="text-align:justify">Trong t&igrave;nh huống như vậy, ch&uacute;ng ta phải hết sức cảnh gi&aacute;c chống lại sự &ldquo;hợp lưu&rdquo; của chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; chủ nghĩa d&acirc;n tộc cực đoan v&agrave; những ph&aacute;t ng&ocirc;n, tuy&ecirc;n bố cực đoan nhưng dễ hiểu với đa số mọi người, hứa hẹn về quyền lợi cho số đ&ocirc;ng, thổi b&ugrave;ng &yacute; niệm về sự xung đột lợi &iacute;ch giữa c&aacute;c nh&oacute;m đa số v&agrave; thiểu số.</p> <p style="text-align:justify">Người y&ecirc;u nước ch&acirc;n ch&iacute;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; người cổ s&uacute;y cho chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y, cũng c&agrave;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; người ph&aacute;t ng&ocirc;n theo kiểu &ldquo;n&oacute;i cho sướng miệng&rdquo;. &Ocirc;ng cha ta từng c&oacute; c&acirc;u &ldquo;Lụt th&igrave; l&uacute;n cả l&agrave;ng&rdquo;, do đ&oacute; đấu tranh ngăn ngừa v&agrave; chống chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y x&acirc;m nhập l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n, của những người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước để bảo vệ gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh, v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; sự ph&aacute;t triển ổn định của đất nước.</p> <p style="text-align:right"><strong>HỒNG TIẾN</strong></p> <p style="text-align:right"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="margin-left:0.02in">____</p> <p style="margin-left:0.03in"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></p> <p style="margin-left:0.03in">(1) &ldquo;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y l&agrave; g&igrave;?&rdquo;, dẫn theo http://www.people.com.cn</p> <p>(2) &quot;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y cực hữu s &quot;nhấn ch&igrave;m&quot; Mỹ Latinh?&quot;, B&aacute;o Quốc tế, https://baoquocte.vn/chu-nghia-dan-tuy-cuc-huu-se-nhan-chim-my-latin 80271.html(3) Dẫn theo https://www.project-syndicate.org</p> <p>(4) Dẫn theo http://vietq.vn/nha-vat-ly-hoc-albert-einstein-va-nhung-bai-hoc-cuoc-doi rat-dang-suy-ngam-d130430.html</p> <p>(5) &ldquo;Nguy cơ gia tăng c&aacute;c nh&oacute;m cực đoan, khủng bố tại Đức&rdquo;, B&aacute;o Điện tử VTVC News, https://vtv.vn/the-gioi/nguy-co-gia-tang-cac-nhom-cuc-doan-khung-bo-tai duc-20190817145035406.htm</p> <p>(6) Theo b&aacute;o c&aacute;o của Oxfam, v&agrave;o năm 2014, 210 người si&ecirc;u gi&agrave;u ở Việt Nam (những người c&oacute; gi&aacute; trị t&agrave;i sản tr&ecirc;n 30 triệu USD), c&oacute; tổng t&agrave;i sản khoảng 20 tỷ USD, tương đương với 12% GDP cả nước. Theo ước t&iacute;nh của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, trong một giờ, người gi&agrave;u nhất Việt Nam c&oacute; mức thu nhập cao hơn gần 5.000 lần so với số tiền m&agrave; nh&oacute;m 10% ngh&egrave;o nhất chi ti&ecirc;u h&agrave;ng ng&agrave;y cho c&aacute;c nhu cầu thiết yếu. Số lượng những người si&ecirc;u gi&agrave;u n&agrave;y được dự b&aacute;o s tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể, khoảng hơn 400 người v&agrave;o năm 2025, v&agrave; tiếp tục c&oacute; những ảnh hưởng nhất định tới kinh tế cả nước.</p> <p>(7) &ldquo;Ch&ecirc;nh lệch gi&agrave;u ngh&egrave;o tại Việt Nam c&oacute; xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng&rdquo;, Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin v&agrave; Dự b&aacute;o Kinh tế - X&atilde; hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Quỳnh Anh, http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=21631</p> <p>(*) B&agrave;i viết c&oacute; tham khảo b&agrave;i: &ldquo;Chủ nghĩa d&acirc;n t&uacute;y v&agrave; những cảnh b&aacute;o đối với Việt Nam&rdquo; của đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, ng&agrave;y 14-5-2018.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;