Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&nbsp;Điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; sự xuất hiện phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. C&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y sẽ thi viết tự luận với đề b&agrave;i do Ban tổ chức đặt ra.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji">S&aacute;ng 17/4,&nbsp;tại Trường Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing TPHCM đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><a href="https://tienphong.vn/khai-mac-hoi-thi-olympic-toan-quoc-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-va-tu-tuong-ho-chi-minh-post1336979.tpo" style="text-align: justify; font-family: arial, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 18px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;">&ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;</a><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,-apple-system,blinkmacsystemfont,segoe ui,roboto,helvetica neue,arial,sans-serif,apple color emoji,segoe ui emoji,segoe ui symbol,noto color emoji">&nbsp;lần thứ 10 &ndash; năm 2022.</span></span></p> <div class="article__body cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; line-height: 1.5; color: rgb(52, 58, 64); font-family: arial, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đại học Quốc gia TPHCM, Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TPHCM tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n hội thi nhận được sự đồng h&agrave;nh, phối hợp tổ chức của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TPHCM.</span></p> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35017/ASSD1.jpg" style="height:413px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">L&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị thực hiện nghi thức khai mạc hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; năm 2022 - Ảnh: Ng&ocirc; T&ugrave;ng</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 - 10/5, hội thi năm nay thu h&uacute;t 64 đội từ 47 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, với 425 th&iacute; sinh (bao gồm cả th&iacute; sinh dự bị) tham gia tranh t&agrave;i. Nội dung thi xoay quanh c&ocirc;ng t&aacute;c đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố, lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; những nội dung kiểm tra kiến thức cơ bản về ph&aacute;p luật; khả năng vận dụng kiến thức c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn&hellip;</span></p> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1807-1497.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;"><img alt="Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022 ảnh 2" class="cms-photo lazyloaded" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1807-1497.jpg" style="box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle; width:auto" /></a></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Bạn trẻ tham gia phần thi đội tuyển bằng h&igrave;nh thức trực tuyến sau lễ khai mạc.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div id="unibots-video" style="box-sizing: border-box; margin: auto !important; padding-top: 5px;">&nbsp;</div> <table align="center" class="picture" style="border-collapse:collapse; margin-top:2.4rem; max-width:659px; text-align:center; width:659px"> <tbody> <tr> <td><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1813-8626.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;"><img alt="Hơn 400 thí sinh tranh tài hội thi 'Ánh sáng thời đại' 2022 ảnh 3" class="cms-photo lazyloaded" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2022/xqeioxdexq/2022_04_17/img-1813-8626.jpg" style="box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle; width:auto" /></a></span></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px">Bộ c&acirc;u hỏi kiểm tra kiến thức tổng qu&aacute;t tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, phần thi đội tuyển sẽ diễn ra ở hai bảng thi đấu, trong đ&oacute; Bảng A bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối quận - huyện, c&aacute;c trường Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. Bảng B bao gồm c&aacute;c đội tuyển thuộc khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&iacute; sinh tham gia v&ograve;ng loại trong ng&agrave;y 17/4. V&ograve;ng B&aacute;n kết diễn ra từ ng&agrave;y 22/4 đến ng&agrave;y 7/5. V&ograve;ng Chung kết bảng A sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 9/5. V&ograve;ng Chung kết bảng B v&agrave; lễ trao giải hội thi được tổ chức ng&agrave;y 10/5.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ,&nbsp;điểm mới của hội thi năm nay l&agrave; phần thi &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM. C&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y sẽ thi viết tự luận với đề b&agrave;i do Ban tổ chức đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c hội thi, Ban tổ chức sẽ trao tặng bằng khen v&agrave; giải thưởng cho c&aacute;c tập thể đạt giải Nhất, Nh&igrave;, Ba, Khuyến kh&iacute;ch trong phần thi đội tuyển (ở mỗi bảng thi đấu). Đối với phần thi c&aacute; nh&acirc;n, Ban tổ chức sẽ trao tặng bằng khen v&agrave; giải thưởng đối với 6 b&agrave;i viết xuất sắc nhất v&agrave; 2 tập thể c&oacute; số lượng b&agrave;i viết tham gia nhiều nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; được tổ chức từ năm 2004 với h&igrave;nh thức chủ yếu ban đầu l&agrave; thi theo đội tuyển, thu h&uacute;t khoảng 90 đội tuyển đến từ c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua 9 lần tổ chức, hội thi đ&atilde; để lại nhiều dấu ấn trong th&iacute; sinh, x&atilde; hội, trở th&agrave;nh m&ocirc;i trường tạo điều kiện để c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ th&agrave;nh phố nghi&ecirc;n cứu, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c,&nbsp;<a href="https://tienphong.vn/tuoi-tre-tphcm-xong-xao-thuc-hien-nhieu-phan-viec-ngay-doan-vien-2022-post1424528.tpo" style="box-sizing: border-box; color: rgb(165, 10, 2); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.1s ease-in-out 0s;">tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, hiến kế cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục th&agrave;nh phố, đất nước</a>.</span></p> <div class="notebox ncenter cms-note" style="box-sizing: border-box; margin: 1.6rem auto 0px; border-width: 3px; background-color: rgb(238, 246, 248); border-radius: 4px; font-family: noto-serif, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; padding: 3.2rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về h&igrave;nh thức thi ở phần thi đội tuyển, trong v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ thực hiện b&agrave;i kiểm tra trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y vi t&iacute;nh, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của đội tuyển trả lời 50 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh, 5 c&acirc;u hỏi phụ trong thời gian 40 ph&uacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng B&aacute;n kết 1: Bảng A thi 3 trận, chọn 3 đội nhất v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết; Bảng B thi đấu 6 trận, chọn 6 đội xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng B&aacute;n kết 2.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong v&ograve;ng B&aacute;n kết 2, 6 đội Bảng B thi đấu 2 trận, chọn 2 đội nhất v&agrave; 1 đội nh&igrave; c&oacute; điểm số cao nhất v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết. V&ograve;ng Chung kết sẽ l&agrave; cuộc tranh t&agrave;i của c&aacute;c đội thi qua 5 phần thi hấp dẫn: Điểm son lịch sử, M&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, Sắt son niềm tin với Đảng, &Aacute;nh s&aacute;ng thời đại; v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Theo Ng&ocirc; T&ugrave;ng (Tiền Phong)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;