34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 23/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, Hội Li&ecirc;n hiệp phụ nữ, Hội N&ocirc;ng d&acirc;n, Hội Cựu chiến binh Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022.</span></strong></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; nhằm thiết thực hưởng ứng c&aacute;c hoạt động giao lưu hữu nghị kỷ niệm 55 năm Ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) v&agrave; 60 năm Ng&agrave;y thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - L&agrave;o (05/9/1962 - 05/9/2022). Đồng thời, tạo m&ocirc;i trường để sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia trải nghiệm đời sống sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của c&aacute;c gia đ&igrave;nh Việt Nam.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b29" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0472.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:375px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiết mục văn nghệ ch&agrave;o mừng.&nbsp;</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, g&oacute;p phần gắn kết t&igrave;nh cảm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia trong thời gian học tập, sinh sống tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&ugrave;ng với đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao hiểu biết sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia về đất nước, con người, văn h&oacute;a, lịch sử, truyền thống v&agrave; mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đo&agrave;n kết đặc biệt v&agrave; hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam với L&agrave;o v&agrave; Campuchia.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b2900" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> </tr> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0467.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:382px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Giao lưu giữa gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia được nhận nu&ocirc;i.&nbsp;</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch sẽ diễn ra từ th&aacute;ng 4/2022 đến th&aacute;ng 12/2022. Chương tr&igrave;nh c&oacute; những hoạt động &yacute; nghĩa như: Ng&agrave;y hội Gia đ&igrave;nh Việt - L&agrave;o - Campuchia, l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm hỏi, động vi&ecirc;n c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i v&agrave; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia tham gia chương tr&igrave;nh, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u)&hellip;</span></div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh Sơn, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhấn mạnh: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh hết sức &yacute; nghĩa, gi&uacute;p tăng cường c&aacute;c hoạt động giao lưu giữa nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước, tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; du học sinh L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại th&agrave;nh phố về đất nước, con người, văn h&oacute;a, lịch sử, truyền thống v&agrave; mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia. Ban tổ chức chương tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, TP. Thủ Đức sẽ phối hợp trong quản l&yacute;, động vi&ecirc;n, tạo điều kiện cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động cộng đồng, bảo đảm c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ, an to&agrave;n&rdquo;.</span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"> <table align="center" border="0" class="imgEditor" id="7a9fc5db-3eb0-4f74-a80c-c005d3493b290" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; font-family:merriweather-regular; font-size:15px; line-height:2; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; text-align:justify"> <tbody> <tr> <td><img alt="34 gia đình Việt nhận nuôi sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2022/04/23/lehungkhoa/lhk_0451.jpg?dpi=150&amp;quality=100&amp;w=870" style="background:0px 0px; border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; height:359px; letter-spacing:0px; line-height:2; list-style:none; margin:0px auto; max-width:100%; overflow-wrap:break-word; padding:0px; vertical-align:baseline; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">&nbsp;C&aacute;c đại biểu ch&uacute;c mừng những gia đ&igrave;nh Việt đ&atilde; nhận nu&ocirc;i sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia.</span></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đ&atilde; diễn ra lễ b&agrave;n giao 50 sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, sinh vi&ecirc;n Campuchia về 34 gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia đ&igrave;nh Việt với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2022.</span></div> <div dir="auto" style="text-align: right;"><strong>Theo H&ugrave;ng Khoa (QĐND)</strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;