Tuổi trẻ Thành phố thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thiết thực kỷ niệm 47 năm</strong> <strong>Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tối ng&agrave;y 28/4, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8551.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/img.jpg" style="height:422px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tại Chương tr&igrave;nh thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/clbTT.jpg" style="height:436px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham gia Chương tr&igrave;nh thắp nến tri &acirc;n v&agrave;o tối 28/4&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/thap%20nen.jpg" style="height:333px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những ngọn nến tri &acirc;n đ&atilde; được tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thắp l&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh tối 28/4</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Trung &uacute;y L&ecirc; Hảo - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 chia sẻ: <em>&ldquo;</em><em>Tuổi trẻ </em><em>T</em><em>h&agrave;nh phố hiểu rằng, để l&aacute; cờ đỏ sao v&agrave;ng thi&ecirc;ng li&ecirc;ng tung bay dưới bầu trời h&ograve;a b&igrave;nh, để Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; được cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, lớp lớp thế hệ cha anh đ&atilde; hiến d&acirc;ng cho Tổ quốc tuổi xu&acirc;n, hạnh ph&uacute;c, ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của c&aacute; nh&acirc;n để c&ugrave;ng chung nhịp qu&acirc;n h&agrave;nh &ldquo;Đ&aacute;p lời s&ocirc;ng n&uacute;i&rdquo;, &ldquo;Ta chưa về khi Tổ quốc chưa y&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Nhằm thẳng qu&acirc;n th&ugrave; m&agrave; bắn&rdquo;,&ldquo;quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;. Lời thề sắt son đ&atilde; khơi dậy sức sống cho tuổi trẻ, kh&ocirc;ng bao giờ l&ugrave;i bước trước mọi hung &aacute;c, bạo t&agrave;n. H&agrave;ng vạn người đ&atilde; ng&atilde; xuống cho &ldquo;đất nước đứng l&ecirc;n&rdquo; l&agrave;m n&ecirc;n bản h&ugrave;ng ca bất diệt Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975, tạc v&agrave;o lịch sử một d&aacute;ng đứng Việt Nam</em><em>&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8519.JPG" style="height:426px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trung &uacute;y L&ecirc; Hảo - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;</em><em>Bằng tất cả sự tự h&agrave;o với những thế hệ đi trước, tuổi trẻ </em><em>Th&agrave;nh phố</em><em> nguyện tiếp bước c&aacute;c thế hệ cha anh, ph&aacute;t động mạnh mẽ c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng</em><em>, g&oacute;p phần</em><em> trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u; thực hiện </em><em>th&agrave;nh c&ocirc;ng </em><em>sự nghiệp d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh,</em><em> d&acirc;n chủ, </em><em>c&ocirc;ng bằng</em><em>, </em><em>văn minh&quot; </em>- Trung u&yacute; L&ecirc; Hảo thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố hứa trước anh linh c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong tối 28/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn T&acirc;y (Huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nh&agrave; B&egrave; - Quận 7, Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ x&atilde; T&acirc;n Xu&acirc;n (Huyện H&oacute;c M&ocirc;n); Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c (Huyện Cần Giờ) v&agrave; tại Nghĩa trang Liệt sĩ của c&aacute;c Quận - Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;</span>&nbsp;th&agrave;nh k&iacute;nh d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ để b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, chiến sĩ, những người con đ&atilde; anh dũng hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh ph&uacute;c, ấm no của Nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội.</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/04.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuổi trẻ TP. Hồ Chi Minh d&acirc;ng hương, thắp nến tri &acirc;n Liệt sĩ tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/can%20gio.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuổi trẻ TP. Hồ Chi Minh th&agrave;nh k&iacute;nh thắp l&ecirc;n những&nbsp;ngọn nến tri &acirc;n tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;&nbsp;Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi -&nbsp;Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghĩa trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/Presentation1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy&nbsp;vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh dẫn đo&agrave;n d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại </em><em>Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8397.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D</em><em>&acirc;ng hoa tại Tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8431.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></font></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;