Tuổi trẻ Thành phố thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thiết thực kỷ niệm 47 năm</strong> <strong>Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tối ng&agrave;y 28/4, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8551.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/img.jpg" style="height:422px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tại Chương tr&igrave;nh thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/clbTT.jpg" style="height:436px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tham gia Chương tr&igrave;nh thắp nến tri &acirc;n v&agrave;o tối 28/4&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/thap%20nen.jpg" style="height:333px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những ngọn nến tri &acirc;n đ&atilde; được tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thắp l&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh tối 28/4</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, Trung &uacute;y L&ecirc; Hảo - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 chia sẻ: <em>&ldquo;</em><em>Tuổi trẻ </em><em>T</em><em>h&agrave;nh phố hiểu rằng, để l&aacute; cờ đỏ sao v&agrave;ng thi&ecirc;ng li&ecirc;ng tung bay dưới bầu trời h&ograve;a b&igrave;nh, để Nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; được cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, lớp lớp thế hệ cha anh đ&atilde; hiến d&acirc;ng cho Tổ quốc tuổi xu&acirc;n, hạnh ph&uacute;c, ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của c&aacute; nh&acirc;n để c&ugrave;ng chung nhịp qu&acirc;n h&agrave;nh &ldquo;Đ&aacute;p lời s&ocirc;ng n&uacute;i&rdquo;, &ldquo;Ta chưa về khi Tổ quốc chưa y&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Nhằm thẳng qu&acirc;n th&ugrave; m&agrave; bắn&rdquo;,&ldquo;quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;. Lời thề sắt son đ&atilde; khơi dậy sức sống cho tuổi trẻ, kh&ocirc;ng bao giờ l&ugrave;i bước trước mọi hung &aacute;c, bạo t&agrave;n. H&agrave;ng vạn người đ&atilde; ng&atilde; xuống cho &ldquo;đất nước đứng l&ecirc;n&rdquo; l&agrave;m n&ecirc;n bản h&ugrave;ng ca bất diệt Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975, tạc v&agrave;o lịch sử một d&aacute;ng đứng Việt Nam</em><em>&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8519.JPG" style="height:426px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trung &uacute;y L&ecirc; Hảo - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021 thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;</em><em>Bằng tất cả sự tự h&agrave;o với những thế hệ đi trước, tuổi trẻ </em><em>Th&agrave;nh phố</em><em> nguyện tiếp bước c&aacute;c thế hệ cha anh, ph&aacute;t động mạnh mẽ c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng</em><em>, g&oacute;p phần</em><em> trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u; thực hiện </em><em>th&agrave;nh c&ocirc;ng </em><em>sự nghiệp d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh,</em><em> d&acirc;n chủ, </em><em>c&ocirc;ng bằng</em><em>, </em><em>văn minh&quot; </em>- Trung u&yacute; L&ecirc; Hảo thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố hứa trước anh linh c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong tối 28/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn T&acirc;y (Huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nh&agrave; B&egrave; - Quận 7, Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Quận B&igrave;nh T&acirc;n; Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ x&atilde; T&acirc;n Xu&acirc;n (Huyện H&oacute;c M&ocirc;n); Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c (Huyện Cần Giờ) v&agrave; tại Nghĩa trang Liệt sĩ của c&aacute;c Quận - Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;</span>&nbsp;th&agrave;nh k&iacute;nh d&acirc;ng hương v&agrave; thắp l&ecirc;n những ngọn nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ để b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, chiến sĩ, những người con đ&atilde; anh dũng hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh ph&uacute;c, ấm no của Nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; sự nghiệp x&acirc;y dựng Chủ nghĩa x&atilde; hội.</span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/04.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuổi trẻ TP. Hồ Chi Minh d&acirc;ng hương, thắp nến tri &acirc;n Liệt sĩ tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/can%20gio.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuổi trẻ TP. Hồ Chi Minh th&agrave;nh k&iacute;nh thắp l&ecirc;n những&nbsp;ngọn nến tri &acirc;n tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;&nbsp;Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi -&nbsp;Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghĩa trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/Presentation1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy&nbsp;vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh dẫn đo&agrave;n d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại </em><em>Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8397.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D</em><em>&acirc;ng hoa tại Tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi, Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/4/35061/IMG_8431.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></font></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;