Vòng Bán kết 2 Bảng B hội thi “Ánh sáng thời đại” lần 10

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;u đội thi xuất sắc nhất c&aacute;c&nbsp;trận thuộc B&aacute;n kết 01 Bảng B </strong><strong>Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần 10 năm 2022&nbsp;đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i V&ograve;ng B&aacute;n kết 0</strong><strong>2 </strong><strong>Bảng B Hội thi</strong><strong> v&agrave;o chiều ng&agrave;y 07/5/2022 tại Hội trường A, trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c hai&nbsp;trận thi đấu, ba&nbsp;đội đến từ Đo&agrave;n&nbsp;trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1),&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">trường&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 2),&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">trường&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại học Kinh tế - Luật &ndash;&nbsp; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Đội 1) xuất sắc bước v&agrave;o V&ograve;ng Chung kết Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần 10 năm 2022&nbsp;tham gia tranh t&agrave;i V&ograve;ng B&aacute;n kết 2 Bảng B Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;Ban Gi&aacute;m khảo v&ograve;ng B&aacute;n kết 2</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9167.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>PGS.TS Vũ T&igrave;nh &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em><em> nhận x&eacute;t phần thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại V&ograve;ng B&aacute;n kết 2 Bảng B, s&aacute;u&nbsp;đội dự thi đ&atilde; chia th&agrave;nh hai&nbsp;trận (mỗi trận ba&nbsp;đội) tham gia tranh t&agrave;i với bốn phần thi<strong> </strong>&ldquo;Điểm son lịch sử&rdquo;, &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng&rdquo;, &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo;, &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;. B&ecirc;n cạnh những phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c đội, V&ograve;ng B&aacute;n kết Hội thi năm nay cũng c&oacute; sự tham gia tranh t&agrave;i, giao lưu, tương t&aacute;c tại v&ograve;ng thi &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng&rdquo;, tham gia trả lời c&acirc;u hỏi &ldquo;To&agrave;n thắng&rdquo; trong phần thi &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng&rdquo; v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi từ kh&oacute;a trong phần thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; của lực lượng cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c đội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9154.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi </em><em>&ldquo;Điểm son lịch sử&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần thi &ldquo;Bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9193.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Cổ động vi&ecirc;n, kh&aacute;n giả tham gia giao lưu</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9180.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội 1 - Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9354.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đội 2 - Đo&agrave;n trường</em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35110/IMG_9351.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đội 1 - Đo&agrave;n trường Đ</em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ại học Kinh tế - Luật &ndash;&nbsp; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;