Khai mạc Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh” năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 08/5/2022, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh khai mạc v&agrave; V&ograve;ng loại Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần thứ 6, năm 2022 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/20220508091827_IMG_9629.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức khai mạc Hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thị Hồng Nguyệt - Trưởng Ph&ograve;ng D&acirc;n vận của hệ thống ch&iacute;nh trị, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/IMG_9610.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt 872 th&iacute; sinh tham gia V&ograve;ng loại Hội thi, th&iacute; sinh Vũ H&agrave; V&acirc;n Anh - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết:<em>&nbsp;&ldquo;</em><em>Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; thật sự l&agrave; một ng&agrave;y hội lớn của&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, l&agrave; một dịp qu&yacute; gi&aacute; để tất cả c&aacute;n bộ Hội to&agrave;n th&agrave;nh gặp gỡ, giao lưu v&agrave; kết nối với nhau. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t động, tổ chức tại trường, c&ugrave;ng tham gia học tập v&agrave; thi với c&aacute;c bạn, t&ocirc;i nh&igrave;n nhận bản th&acirc;n m&igrave;nh được trau dồi th&ecirc;m nhiều kiến thức v&agrave; nghiệp vụ hơn. Những kiến thức ấy gi&uacute;p t&ocirc;i vững v&agrave;ng v&agrave; tự tin hơn với vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n tại đơn vị m&igrave;nh. V&agrave;o c&aacute;c v&ograve;ng trong, thể lệ cuộc thi y&ecirc;u cầu nhiều hơn về kiến thức, th&aacute;i độ v&agrave; kỹ năng, t&ocirc;i tin tưởng rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thật sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; nhiều kinh nghiệm hơn sau hội thi.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35111/20220508091636_IMG_9628.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Vũ H&agrave; V&acirc;n Anh - Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đại diện 872 th&iacute; sinh tham gia Hội thi ph&aacute;t biểu hưởng ứng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Chương tr&igrave;nh khai mạc Hội thi, 872 th&iacute; sinh đ&atilde; tham gia V&ograve;ng loại Hội thi với chủ đề &ldquo;Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ song h&agrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;