Hội thi tìm hiểu về “Cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 13/5/2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n (Saigontourist), Đảng ủy Trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (STHC) chỉ đạo Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phối hợp với Bộ m&ocirc;n Cơ bản tổ chức Hội thi t&igrave;m hiểu về &ldquo;<strong>Cuộc đời v&agrave; tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh</strong>&rdquo; nh&acirc;n kỷ niệm 132 năm ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 -&nbsp;19/05/2022).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35125/Hoi%20thi%20tim%20hieu%20ve%20Bac%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Hội thi nhằm tăng cường thực hiện cuộc vận động học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh; n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho học sinh; L&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng 132 năm ng&agrave;y sinh của B&aacute;c Hồ (19/05/1890 - 19/05/2022).</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đến dự kh&aacute;n Hội thi c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Mai Ngọc Anh, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o v&agrave; </span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:16px">đồng ch&iacute;</span><span style="font-size:16px"> Văn Ph&uacute; Th&agrave;nh đại di&ecirc;n Ban D&acirc;n vận, Đảng ủy Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n; Về ph&iacute;a nh&agrave; trường c&oacute; sự hiện diện: C&ocirc; V&otilde; Thị Mỹ V&acirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nh&agrave; trường c&ugrave;ng to&agrave;n thể Đảng vi&ecirc;n của Đảng bộ Trường, c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n của Trường v&agrave; cổ động vi&ecirc;n của c&aacute;c Đội dự thi.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ban Gi&aacute;m khảo Hội thi: Thầy Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n v&agrave; thầy Phạm Hữu&nbsp;Anh Nam l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n ch&iacute;nh trị của Trường STHC.</span></p> <p><span style="font-size:16px">C&oacute; 16 đội học sinh đăng k&yacute; tham gia qua c&aacute;c v&ograve;ng thi:</span></p> <p><span style="font-size:16px">+ 16 đội tham gia V&ograve;ng sơ khảo: Trả lời 20 c&acirc;u hỏi trắc&nbsp;nghiệm tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot.</span></p> <p><span style="font-size:16px">+ 10 đội v&agrave;o V&ograve;ng b&aacute;n kết: Hỏi đ&aacute;p nhanh theo 10 c&acirc;u hỏi c&oacute; ảnh minh họa tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-size:16px">+ 3 đội v&agrave;o V&ograve;ng chung kết xếp hạng: Tr&igrave;nh diễn ca kh&uacute;c tự v&agrave; kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35125/Hoi%20thi%20tim%20hieu%20ve%20Bac%202.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Qua 3 v&ograve;ng thi s&ocirc;i nổi của c&aacute;c Đội, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; chọn được 3 đội v&agrave;o chung kết xếp hạng. Đội số 1 của Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ&nbsp;thuật Chế biến M&oacute;n ăn (lớp CA2018.02, năm 2), đ&atilde; đạt giải Nhất gồm c&aacute;c học sinh:</span></p> <p><span style="font-size:16px">1/ Trần Ho&agrave;ng Hải</span></p> <p><span style="font-size:16px">2/ Nguyễn H&agrave; Tường Vy</span></p> <p><span style="font-size:16px">3/ L&ecirc; Nguyễn V&acirc;n Quỳnh</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35125/Hoi%20thi%20tim%20hieu%20ve%20Bac%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Học sinh Trần Ho&agrave;ng Hải với b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh xuất sắc đầy cảm x&uacute;c với chủ đề: &ldquo;Kể&nbsp;chuyện tấm gương B&aacute;c Hồ về tiết kiệm thời gian&rdquo;. Em chia sẻ: &ldquo;Em cảm thấy cuộc thi n&agrave;y rất c&oacute; &yacute; nghĩa, gi&uacute;p cho thế hệ trẻ ch&uacute;ng em hiểu biết th&ecirc;m về vị Chủ tịch nước k&iacute;nh y&ecirc;u của người d&acirc;n Việt Nam. Em cảm ơn trường STHC đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch cho ch&uacute;ng em&hellip;&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size:16px">Hội thi th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham gia t&iacute;ch cực của học sinh v&agrave; cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của Thầy C&ocirc;. Nh&agrave; Xuất bản Trẻ cũng tặng nhiều quyển s&aacute;ch về tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m giải thưởng Hội thi. Hội thi cũng l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường Trung cấp Du lịch v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Saigontourist v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp; H.Đ.N.T.</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;