Đội 2 - Đoàn ĐH Khoa học Tự nhiên quán quân bảng B hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 18/5, tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Bảng B - Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng B của hội thi&nbsp;d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c học viện,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">trường đại học, cao đẳng.</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sau khi vượt qua hơn 64 đội thi, đội 1 - Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, đội 2 - </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, đội 1 -&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n trường ĐH Kinh tế - Luật -&nbsp;ĐHQG-HCM trở th&agrave;nh ba đội thi xuất sắc v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="các đội tham gia trả lời các chủ đề do Ban giám khảo đặt ra" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_21499.jpg" style="height:327px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia trả lời c&aacute;c chủ đề do Ban gi&aacute;m khảo đặt ra</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi với những cuộc tranh t&agrave;i&nbsp;g&acirc;y cấn bao gồm: điểm son lịch sử, m&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, sắt son niềm tin với Đảng, &aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Đội 2 - Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM đ&atilde; đăng quang ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n bảng B đầy thuyết phục.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đội tham gia phần thi Điểm son lịch sử" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2157.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia phần thi Điểm son lịch sử</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, TS. L&ecirc; Hồng Sơn - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết, so với 9 kỳ tổ chức, Hội thi T&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ 10 c&oacute; nhiều đổi mới v&agrave; mở rộng hơn cả về h&igrave;nh thức lẫn đối tượng dự thi. Việc đổi mới theo hướng ph&ugrave; hợp với đối tượng thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy t&iacute;nh tự gi&aacute;c, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, thường xuy&ecirc;n tự học tập, tự nghi&ecirc;n cứu để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave; nghiệp vụ sư phạm, phương ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c của đo&agrave;n vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; đề nghị, Đảng ủy, l&atilde;nh đạo c&aacute;c trường tiếp tục quan t&acirc;m, hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tham gia tốt Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; c&aacute;c năm tiếp theo. Đồng ch&iacute; mong muốn c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ hết m&igrave;nh trong học tập, nghi&ecirc;n cứu, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tr&iacute; tuệ của tr&iacute; thức trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2126.jpg" style="height:240px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. L&ecirc; Hồng Sơn - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban&nbsp;Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại cuộc thi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; năm 2022 diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 - 10/5/2022 thu h&uacute;t 64 đội từ 47 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 425 th&iacute; sinh (bao gồm cả th&iacute; sinh dự bị). Nội dung thi xoay quanh: C&aacute;c nội dung đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị; Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố, Lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Hiểu biết về ph&aacute;p luật cơ bản; Vận dụng kiến thức c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 236, 196);"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><strong>Trao giải phần thi viết &quot;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&quot;</strong></span></p> <p>Trong H&ocirc;̣i thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; năm 2022,&nbsp;hướng tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, Ban Tổ chức x&acirc;y dựng phần thi c&aacute; nh&acirc;n viết trực tuyến &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tr&iacute; thức trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ban thường vụ Thành Đoàn trao giải cho các thí sinh xuất sắc phần thi cá nhân" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2132.JPG" style="background-color:rgb(255, 236, 196); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thực hiện b&agrave;i viết tự luận chia sẻ c&aacute;c g&oacute;c nh&igrave;n của người trẻ trước c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n v&agrave; vận dụng hiệu quả chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o việc đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, hiến kế. Phần thi sẽ l&agrave; diễn đ&agrave;n mở để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố chia sẻ c&aacute;c &yacute; kiến của m&igrave;nh, gợi &yacute; &yacute; tưởng cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</p> <p>Kết quả, giải Nhất được trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Nhật Bằng, Đo&agrave;n Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - ĐHQG-HCM) giải Nh&igrave; được trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Văn L&ugrave;ng, Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh; hai giải Ba được trao cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Thị H&agrave;, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; th&iacute; sinh Phạm C&ocirc;ng Nghĩa, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh.</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;