Đội 2 - Đoàn ĐH Khoa học Tự nhiên quán quân bảng B hội thi "Ánh sáng thời đại" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 18/5, tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Bảng B - Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảng B của hội thi&nbsp;d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c học viện,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">trường đại học, cao đẳng.</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sau khi vượt qua hơn 64 đội thi, đội 1 - Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, đội 2 - </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, đội 1 -&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n trường ĐH Kinh tế - Luật -&nbsp;ĐHQG-HCM trở th&agrave;nh ba đội thi xuất sắc v&agrave;o chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="các đội tham gia trả lời các chủ đề do Ban giám khảo đặt ra" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_21499.jpg" style="height:327px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia trả lời c&aacute;c chủ đề do Ban gi&aacute;m khảo đặt ra</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 5 phần thi với những cuộc tranh t&agrave;i&nbsp;g&acirc;y cấn bao gồm: điểm son lịch sử, m&ugrave;a xu&acirc;n to&agrave;n thắng, bản lĩnh nh&agrave; gi&aacute;o trẻ, sắt son niềm tin với Đảng, &aacute;nh s&aacute;ng thời đại v&agrave; phần c&acirc;u hỏi thử th&aacute;ch. Đội 2 - Đo&agrave;n trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM đ&atilde; đăng quang ng&ocirc;i vị Qu&aacute;n qu&acirc;n bảng B đầy thuyết phục.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đội tham gia phần thi Điểm son lịch sử" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2157.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội tham gia phần thi Điểm son lịch sử</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, TS. L&ecirc; Hồng Sơn - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết, so với 9 kỳ tổ chức, Hội thi T&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ 10 c&oacute; nhiều đổi mới v&agrave; mở rộng hơn cả về h&igrave;nh thức lẫn đối tượng dự thi. Việc đổi mới theo hướng ph&ugrave; hợp với đối tượng thanh ni&ecirc;n, ph&aacute;t huy t&iacute;nh tự gi&aacute;c, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, thường xuy&ecirc;n tự học tập, tự nghi&ecirc;n cứu để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave; nghiệp vụ sư phạm, phương ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c của đo&agrave;n vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; đề nghị, Đảng ủy, l&atilde;nh đạo c&aacute;c trường tiếp tục quan t&acirc;m, hỗ trợ, tạo điều kiện mọi mặt cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tham gia tốt Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; c&aacute;c năm tiếp theo. Đồng ch&iacute; mong muốn c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ hết m&igrave;nh trong học tập, nghi&ecirc;n cứu, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tr&iacute; tuệ của tr&iacute; thức trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Lê Hồng Sơn - Thành ủy viên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2126.jpg" style="height:240px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. L&ecirc; Hồng Sơn - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n,&nbsp;Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực Ban&nbsp;Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại cuộc thi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; năm 2022 diễn ra từ ng&agrave;y 17/4 - 10/5/2022 thu h&uacute;t 64 đội từ 47 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, với 425 th&iacute; sinh (bao gồm cả th&iacute; sinh dự bị). Nội dung thi xoay quanh: C&aacute;c nội dung đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị; Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; Kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố, Lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; Hiểu biết về ph&aacute;p luật cơ bản; Vận dụng kiến thức c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh giải quyết c&aacute;c vấn đề thực tiễn&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 236, 196);"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><strong>Trao giải phần thi viết &quot;G&oacute;c nh&igrave;n tri thức trẻ&quot;</strong></span></p> <p>Trong H&ocirc;̣i thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&quot; năm 2022,&nbsp;hướng tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, Ban Tổ chức x&acirc;y dựng phần thi c&aacute; nh&acirc;n viết trực tuyến &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tr&iacute; thức trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Ban thường vụ Thành Đoàn trao giải cho các thí sinh xuất sắc phần thi cá nhân" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/5/35127/IMG_2132.JPG" style="background-color:rgb(255, 236, 196); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; thực hiện b&agrave;i viết tự luận chia sẻ c&aacute;c g&oacute;c nh&igrave;n của người trẻ trước c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n v&agrave; vận dụng hiệu quả chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o việc đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p, hiến kế. Phần thi sẽ l&agrave; diễn đ&agrave;n mở để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố chia sẻ c&aacute;c &yacute; kiến của m&igrave;nh, gợi &yacute; &yacute; tưởng cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</p> <p>Kết quả, giải Nhất được trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Nhật Bằng, Đo&agrave;n Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - ĐHQG-HCM) giải Nh&igrave; được trao cho th&iacute; sinh Nguyễn Văn L&ugrave;ng, Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh; hai giải Ba được trao cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Thị H&agrave;, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; th&iacute; sinh Phạm C&ocirc;ng Nghĩa, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh.</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;