Tuyên dương bí thư Đoàn 'hạt nhân phong trào'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan b&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi TP.HCM lần 6 (năm 2022) bắt đầu từ tối 10-6 đến ng&agrave;y 12-6, với sự hội ngộ của 122 b&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35211/Lien%20hoan%20Bi%20thu%20Chi%20doan%20gioi%201.jpg" style="height:525px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những b&iacute; thư chi đo&agrave;n đến từ 60 đơn vị thuộc địa b&agrave;n d&acirc;n cư, lực lượng vũ trang, trường học v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tại TP.HCM.&nbsp;Ngay sau lễ khai mạc, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia g&oacute;p &yacute; cho dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027).</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều &yacute; kiến cho rằng cần ch&uacute; t&acirc;m đến chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n mới kết nạp hơn l&agrave; c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về số lượng v&igrave; thực tế nhiều bạn băn khoăn &quot;V&agrave;o Đo&agrave;n để l&agrave;m g&igrave;?&quot;.&nbsp;&Yacute; kiến kh&aacute;c mong muốn tạo nhiều m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện để thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n muốn v&agrave;o Đảng c&oacute; cơ hội phấn đấu, đặt mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tu dưỡng.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ với đề xuất n&agrave;y, một v&agrave;i đơn vị n&oacute;i về m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động của &quot;Nh&oacute;m trung ki&ecirc;n&quot;, m&ocirc;i trường tốt để tập hợp c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; mong muốn đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng c&ugrave;ng sinh hoạt, phấn đấu. Trong c&aacute;c nh&oacute;m n&agrave;y, c&aacute;c bạn c&ugrave;ng chia sẻ với nhau về l&yacute; tưởng, mục ti&ecirc;u, r&egrave;n luyện trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; bước đầu ti&ecirc;n để được xem x&eacute;t giới thiệu cho Đảng.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến kh&aacute;c mong muốn nhiệm kỳ mới, hoạt động Đo&agrave;n của TP.HCM phải đầu tư nhiều hơn việc đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, từ cấp b&iacute; thư chi đo&agrave;n trở l&ecirc;n, v&igrave; chất lượng c&aacute;n bộ sẽ quyết định nhiều đến chất lượng hoạt động Đo&agrave;n tại cơ sở&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35211/Lien%20hoan%20Bi%20thu%20Chi%20doan%20gioi%202.jpg" style="height:386px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu dự li&ecirc;n hoan đ&atilde; đến d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Bảo tàng H&ocirc;̀ Chí Minh chi nhánh TP.HCM trước khi l&ecirc;n đường đến huyện Cần Giờ để tiếp tục nhiều hoạt động kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ li&ecirc;n hoan, c&aacute;c bạn c&oacute; tọa đ&agrave;m chia sẻ, hi&ecirc;́n k&ecirc;́ v&ecirc;̀ cách thức sinh hoạt chi đoàn theo đặc thù từng khu vực đ&ocirc;́i tượng, viếng nghĩa trang li&ecirc;̣t sĩ Rừng Sác, đ&ocirc;̀ng di&ecirc;̃n chào mừng Đại h&ocirc;̣i Đoàn TP.HCM l&acirc;̀n thứ XI, tặng 30 học b&ocirc;̉ng và quà cho thi&ecirc;́u nhi có hoàn cảnh khó khăn (1,3 triệu đồng/phần).</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối nay (11-6), 57 b&iacute; thư chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu sẽ được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tuy&ecirc;n dương ch&iacute;nh thức trong chương tr&igrave;nh diễn ra tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi TP.HCM (huyện Cần Giờ).</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35211/Lien%20hoan%20Bi%20thu%20Chi%20doan%20gioi%203.jpg" style="height:312px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng ban tổ chức li&ecirc;n hoan Đỗ Phan Như Nguyệt cho biết li&ecirc;n hoan năm nay chọn chủ đề &quot;Xung k&iacute;ch tiến bước dưới cờ Đo&agrave;n&quot; l&agrave; một trong c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Được tổ chức 2 năm/lần, li&ecirc;n hoan b&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi l&agrave; dịp để Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM vinh danh những thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n điển h&igrave;nh, ti&ecirc;u biểu, lu&ocirc;n xung kích đi đ&acirc;̀u trong c&ocirc;ng tác Đoàn và phong trào thanh thi&ecirc;́u nhi tại đơn vị với nhi&ecirc;̀u cách làm hay, hi&ecirc;̣u quả, sáng tạo&quot; - chị Như Nguyệt n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/6/35211/Lien%20hoan%20Bi%20thu%20Chi%20doan%20gioi%204.jpg" style="height:326px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">Q.LINH - B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;