Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện hè tại Tiền Giang

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/0.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Th&agrave;nh uỷ v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ T&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; Xanh tại mặt trận Tiền giang , đồng thời dự lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n v&agrave; thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng v&agrave;o s&aacute;ng 30/7 vừa qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gồm đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy; Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đại diện trong đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền địa phương tại Tiền Giang c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Minh - Uỷ vi&ecirc;n BCH Trung Ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư tỉnh Đo&agrave;n Tiền Giang; Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Lu&acirc;n - Ph&oacute; b&iacute; thư Trung Ương Đo&agrave;n Tiền Giang; Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Bằng - Tỉnh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư huyện ủy, chủ tịch HĐND Huyện Cai Lậy C&ugrave;ng sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi đến thăm đội qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương 3 chiến sĩ gang th&eacute;p đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n trận thắng Ấp Bắc tại x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute;, thị x&atilde; Cai Lậy. Đo&agrave;n th&agrave;nh k&iacute;nh mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu t&uacute; của d&acirc;n tộc đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dâng hương tại khu di tích Ấp Bắc. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy d&acirc;ng hương tại khu di t&iacute;ch Ấp Bắc. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiếp đến, đo&agrave;n di chuyển đến d&acirc;ng hương tại bia liệt sĩ x&atilde; Ph&uacute; An, huyện Cai Lậy. Đồng thời, dự Lễ kết nạp 11 Đảng vi&ecirc;n mới l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đang đ&oacute;ng qu&acirc;n v&agrave; thực hiện nhiệm vụ tại địa b&agrave;n. Đồng ch&iacute; Phạm Đức C&ocirc;ng - Nguy&ecirc;n ph&oacute; Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường, đại diện cho Đảng vi&ecirc;n vừa được kết nạp Đảng b&agrave;y tỏ sự quyết t&acirc;m phấn đấu để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu, cống hiến hết m&igrave;nh v&igrave; Đảng, nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; M&ugrave;a h&egrave; xanh đặc biệt, l&agrave; bước ngoặt để Đảng vi&ecirc;n tiếp tục qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn công tác dâng hương tại bia liệt sĩ xã Phú An, huyện Cai Lậy. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;ng hương tại bia liệt sĩ x&atilde; Ph&uacute; An, huyện Cai Lậy. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="Đoàn công tác cùng chính quyền địa phương tham dự lễ kết nạp 11 Đảng viên chiến dịch Mùa hè xanh trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền địa phương tham dự lễ kết nạp 11 Đảng vi&ecirc;n chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Phạm Đức Công – Phó chủ tịch HSV trường, Đội trưởng chiến sĩ Mùa hè xanh tại mặt trận xã Phú An. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Phạm Đức C&ocirc;ng &ndash; Ph&oacute; chủ tịch HSV trường, Đội trưởng chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh tại mặt trận x&atilde; Ph&uacute; An. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="Đọc lời tuyên thệ của các đồng chí được kết nạp Đảng" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đọc lời tuy&ecirc;n thệ của c&aacute;c đồng ch&iacute; được kết nạp Đảng. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="Đại diện thành ủy, Thành Đoàn tặng quà cho Đảng viên. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/7.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><em>Đại diện th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng qu&agrave; cho Đảng vi&ecirc;n. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="TS. Kiều Tuân - Bí thư Đảng ủy thường trực HĐT trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh trao tặng phần quà cho gia đình chính sách xã Phú An. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>TS. Kiều Tu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy thường trực HĐT trường Đại học C&ocirc;ng Nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch x&atilde; Ph&uacute; An. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c điểm đến, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c c&ograve;n thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Tại địa b&agrave;n, đội qu&acirc;n đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p cho địa phương. Nổi bật nhất l&agrave; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n ấp 6, x&atilde; Ph&uacute; An, huyện Cai Lậy; d&agrave;nh tặng 5 suất qu&agrave; đến c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng.... T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n M&ugrave;a h&egrave; xanh Huỳnh Tuyết Ng&acirc;n - sinh vi&ecirc;n năm 4, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Tuy l&agrave; lần đầu tham gia t&igrave;nh nguyện nhưng m&igrave;nh cũng hạnh ph&uacute;c v&igrave; được cống hiến sức trẻ. Gia đ&igrave;nh &ldquo;nh&agrave; xanh&rdquo; với 35 chiến sĩ lu&ocirc;n l&agrave;m việc với một tinh thần thoải m&aacute;i, tr&agrave;n đầy năng lượng, đem lại nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh cho b&agrave; con Tiền Giang. Ngược lại, tụi m&igrave;nh cảm nhận được sự qu&yacute; mến của b&agrave; con Tiền Giang. Mới gắn b&oacute; một th&aacute;ng nhưng đ&acirc;y giống như l&agrave; qu&ecirc; hương thứ hai của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đoàn công tác bàn giao công trình bê tông hóa tuyến đường bê tông nông thôn. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/IMG_5988.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến đường b&ecirc; t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="Đoàn công tác tặng quà cho các chiến sĩ Mùa hè xanh mặt trận Tiền Giang. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/IMG_5996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c tặng qu&agrave; cho c&aacute;c chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh mặt trận Tiền Giang tring kh&ocirc;ng gian bữa ăn ấm c&uacute;ng. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm tại xã Tân Phú. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35323/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Năm tại x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute;. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n c&ograve;n đến thăm mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Năm nh&acirc;n kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe, tặng qu&agrave; v&agrave; d&agrave;nh nhiều thời gian tr&ograve; chuyện, thăm hỏi sức khỏe. Đồng ch&iacute; cũng b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người c&oacute; c&ocirc;ng - những người đ&atilde; kh&ocirc;ng tiếc xương m&aacute;u v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRẦN Đ&Agrave;O</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;