Lễ phát động Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông" năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 31/7/2022, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ ph&aacute;t động Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2022 tại s&acirc;n 37, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự Chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Hạnh Ph&uacute;c - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; H&agrave; L&ecirc; &Acirc;n - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Quản l&yacute; Giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng, Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022</span></span>.</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; khẳng định rằng, ng&agrave;y hoạt động cao điểm &quot;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2022 l&agrave; dịp để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong tham gia giữ g&igrave;n trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731080129_IMG_9438.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ</em><em>ồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em><em> ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu hưởng ứng tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Mạnh Tr&iacute; - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 01 năm 2022 đ&atilde; khẳng định rằng: <em>&quot;Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải l&agrave; một tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n t&iacute;ch cực trong gia đ&igrave;nh, cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động bảo đảm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731080535_IMG_9452.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ</em><em>ồng ch&iacute; Trần Mạnh Tr&iacute; - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Quận 01 năm 2022</em><em> ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tặng hoa, qu&agrave; v&agrave; thư cảm ơn cho 08 t&aacute;c giả s&aacute;ng t&aacute;c nhạc phẩm, tiểu phẩm mới về văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng. C&aacute;c nhạc phẩm v&agrave; c&aacute;c tiểu phẩm của c&aacute;c t&aacute;c giả được trao tặng hoa, qu&agrave; v&agrave; thư cảm ơn l&agrave; những t&aacute;c phẩm c&oacute; nội dung s&acirc;u sắc, thiết thực, gi&agrave;u t&iacute;nh nghệ thuật do c&aacute;c nhạc sĩ, c&aacute;c bạn triển y&ecirc;u th&iacute;ch s&aacute;ng t&aacute;c tham gia s&aacute;ng t&aacute;c th&ocirc;ng qua cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai v&agrave;o 06 th&aacute;ng đầu năm 2022. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm mang th&ocirc;ng điệp tuy&ecirc;n truyền về trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng được trao tặng hoa, qu&agrave; v&agrave; thư cảm ơn, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c giả mong muốn sẽ đổi mới, đa dạng h&oacute;a c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, từ đ&oacute; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, &yacute; thức tự gi&aacute;c của người tham gia giao th&ocirc;ng, x&acirc;y dựng nếp sống văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng trong cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731081220_IMG_9458.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tặng hoa, qu&agrave; v&agrave; thư cảm ơn cho 08 t&aacute;c giả s&aacute;ng t&aacute;c nhạc phẩm, tiểu phẩm mới về văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, hệ thống HEAD Tường Nguy&ecirc;n đ&atilde; trao bảng tượng trưng <strong>200</strong> n&oacute;n bảo hiểm v&agrave; <strong>300</strong> &aacute;o mưa cho c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức ra mắt Đội h&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Ca tuần tra kiểu mẫu&rdquo;, &quot;Tổ tuần tra xung k&iacute;ch&quot; cũng như tặng c&aacute;c vật dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho c&aacute;c đội h&igrave;nh &ldquo;Phản ứng nhanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. Đồng thời, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; chiến sĩ c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ra qu&acirc;n diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về luật giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; văn h&oacute;a ứng xử khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731081330_IMG_9461.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện hệ thống HEAD Tường Nguy&ecirc;n đ&atilde; trao bảng tượng trưng qu&agrave; tặng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731081344_IMG_9463.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2022 tặng hoa cảm ơn đại diện hệ thống HEAD Tường Nguy&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731081732_IMG_9472.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> trao vật phẩm cho đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện thực hiện&nbsp;</span>&ldquo;Ca tuần tra kiểu mẫu&rdquo;, &quot;Tổ tuần tra xung k&iacute;ch&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731081836_IMG_9476.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35331/20220731082206_IMG_9503.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ra qu&acirc;n thực hiện đạp xe tuy&ecirc;n truyền an to&agrave;n giao th&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;