Chương trình Bế mạc Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 14/08/2022, tại Nh&agrave; kh&aacute;ch T78, Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Chương tr&igrave;nh Bế mạc Li&ecirc;n hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2022 với chủ đề &ldquo;Kết nối v&ograve;ng tay b&egrave; bạn&rdquo;.&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh bế mạc&nbsp;c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/c61f1cbf86c943971ad8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn thiếu nhi của đo&agrave;n&nbsp;Việt Nam thể hiện tiết mục văn nghệ tại Chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong 5 ng&agrave;y (từ ng&agrave;y 10/8 đến ng&agrave;y 14/8), c&aacute;c em&nbsp;thiếu nhi&nbsp;ba nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia đ&atilde; c&ugrave;ng sinh hoạt, vui chơi, tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan nhiều địa điểm&nbsp;như: Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Dinh Độc Lập, Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ), Khu di t&iacute;ch lịch sử chiến khu Rừng S&aacute;c Cần Giờ, khu di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Củ Chi v&agrave; trải nghiệm c&agrave;o ngh&ecirc;u tại bờ biển v&agrave; hoạt động chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/1efb614efb383e666729.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng phần qu&agrave; lưu niệm đến c&aacute;c đo&agrave;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/b941a0e83a9effc0a68f.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trao tặng thư cảm ơn đến đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi trong suốt Chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/f9013db5a7c3629d3bd2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trao tặng thư cảm ơn đến đội ngũ phi&ecirc;n dịch vi&ecirc;n&nbsp;trong suốt Chương tr&igrave;nh</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đặc biệt, c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a c&aacute;c nước, sinh hoạt đ&ecirc;m lửa trại đ&atilde; lưu lại những kỉ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n về t&igrave;nh bạn b&egrave; quốc tế giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia; cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c em t&igrave;m hiểu vẻ đẹp, bản sắc văn h&oacute;a lẫn nhau, từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh sự t&ocirc;n trọng lẫn nhau, g&oacute;p phần củng cố t&igrave;nh hữu nghị nh&acirc;n d&acirc;n 3 nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/79c7076a9d1c5842010d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; </span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">tặng qu&agrave; đến c&aacute;c bạn thiếu nhi c&oacute; ng&agrave;y sinh nhật&nbsp;nằm trong thời gian thực hiện Chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35358/267b35d4afa26afc33b3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;t</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">rao tặng qu&agrave; đến c&aacute;c bạn thiếu nhi đạt c&aacute;c giả &quot;kỷ lục&quot; tại Chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết, hữu nghị quốc tế, tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi lẫn nhau cho thiếu nhi của ba nước v&agrave; tin rằng trải qua 5 ng&agrave;y tham gia c&aacute;c hoạt động, c&aacute;c em sẽ lưu giữ được nhiều ấn tượng tốt đẹp về bạn b&egrave; v&agrave; đất nước Việt Nam.</span></span></span></p> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO, HỮU AN</span></span></strong></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;