Chiến sĩ tình nguyện cùng hưởng ứng Ngày hội chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ toàn quốc năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng hoạt động Ng&agrave;y hội chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ To&agrave;n quốc năm 2022, s&aacute;ng ng&agrave;y 21.8 đ&atilde; diễn ra c&aacute;c hoạt động hưởng ứng cấp Th&agrave;nh như Trao học bổng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tổ chức thăm gia đ&igrave;nh Ba m&aacute; phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh &quot;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35366/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hơn 350 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng, c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c Quận Đo&agrave;n&nbsp;tham dự ng&agrave;y hội hưởng ứng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh gồm c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Chỉ huy ph&oacute; chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ cấp Th&agrave;nh ; đồng ch&iacute; V&ograve;ng Trong Minh - Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a Thể thao, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Th&agrave;nh; đồng ch&iacute; L&ecirc; Nguyễn T&ocirc;n Tr&iacute; - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 5.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, đại diện Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ cấp Th&agrave;nh đ&atilde; trao 10 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi ham học c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đồng thời Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Th&agrave;nh mong những suất học bổng n&agrave;y sẽ g&oacute;p phần gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; th&ecirc;m trang bị để bước v&agrave;o năm học mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35366/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Ngọc Nhung, đại diện Ban Chỉ huy chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp Th&agrave;nh trao c&aacute;c suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn chiến sĩ Hoa phượng đỏ v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tiếp tục theo d&otilde;i Chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; đ&atilde; hứa hẹn mang lại những phần tr&igrave;nh diễn v&ocirc; c&ugrave;ng đặc sắc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35366/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>M&agrave;n tr&igrave;nh diễn bằng nhạc cụ d&acirc;n tộc của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35366/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh, bạn Tống Lệ Dung, Chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trường THPT Trần Khai Nguy&ecirc;n c&oacute; chia sẻ: &quot;H&ocirc;m nay em rất vinh dự khi được dự chương tr&igrave;nh. Với chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; c&ugrave;ng những giai điệu ng&acirc;n nga mang trọn bản sắc d&acirc;n tộc v&agrave;o buổi biểu diễn, c&aacute;c bạn học sinh đ&atilde;&nbsp; được nghe những gia điệu ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Qua chương tr&igrave;nh, cũng đ&atilde; gi&uacute;p em hiểu r&otilde; hơn về những nhạc cụ d&acirc;n tộc, những giai điệu được &quot;ho&agrave; tấu&quot; từ đ&oacute; m&agrave; bản th&acirc;n c&agrave;ng muốn giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy những bản sắc d&acirc;n tộc Việt Nam&quot;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35366/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chụp ảnh giao lưu sau khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Chiến sĩ Hoa phượng đỏ To&agrave;n quốc đ&atilde; tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh; gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống văn h&oacute;a, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh lớp thanh ni&ecirc;n sống đẹp, c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, c&oacute; sức khỏe, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;