Hội nghị công bố các quyết định nhân sự tại cơ quan chuyên trách Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Căn cứ t&igrave;nh h&igrave;nh đội ngũ c&aacute;n bộ tại cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n, tr&ecirc;n cơ sở thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ Cơ quan năm 2022, đồng thời thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022&nbsp;-&nbsp;2027, chiều&nbsp;16/9/2022, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde;&nbsp;tổ chức Hội nghị trao Quyết định c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại&nbsp;Hội nghị, Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; th&ocirc;ng qua c&aacute;c quyết định&nbsp;kiện to&agrave;n, lu&acirc;n chuyển c&aacute;n bộ cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n, cụ thể như sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n đối với đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Trần Thu H&agrave; -</strong>&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Điều động đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh&nbsp;</strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Điều động đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>La Thanh Tuấn</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận nhiệm vụ tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Điều động&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Phạm Thị Thảo Linh -</strong>&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Trương Tấn Nghiệp -</strong>&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Văn Ho&agrave;ng</strong>&nbsp;<strong>-</strong>&nbsp;C&aacute;n bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Mai Hữu T&acirc;m -</strong>&nbsp;C&aacute;n bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>L&ecirc; Đức Đạt -</strong>&nbsp;C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Lương Sĩ Nh&acirc;n -</strong>&nbsp;C&aacute;n bộ Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Trung T&uacute; -</strong>&nbsp;C&aacute;n bộ Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- &nbsp;Bổ nhiệm đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Đức Trung</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Ph&oacute; Trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>* Một số&nbsp;h&igrave;nh ảnh tại hội nghị:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35388/43e12330ee042a5a7315.jpg" style="height:295px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35388/3c928b1698215c7f0530.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35388/8abc4f608254460a1f45.jpg" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35388/8f255afc97c853960ad9.jpg" style="height:295px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;