Đọc hồi ký "Tổ quốc gọi" của tác giả Nguyễn Long Trảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồi k&yacute; &ldquo;Tổ quốc gọi&rdquo; của t&aacute;c giả Nguyễn Long Trảo được chắt lọc, tổng hợp từ hai tập sách k&ecirc;́ ti&ecirc;́p nhau đ&atilde;&nbsp;được t&aacute;c giả ra mắt trước đ&oacute;&nbsp;là&nbsp;&ldquo;Khi T&ocirc;̉ qu&ocirc;́c gọi&rdquo;&nbsp;và&nbsp;&ldquo;21 năm n&ocirc;́i lại đôi bờ&rdquo;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35396/Ảnh%20chụp%20Màn%20hình%202022-09-18%20lúc%2015.56.35.png" style="width:500px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35396/Ảnh%20chụp%20Màn%20hình%202022-09-18%20lúc%2015.56.35.png" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35396/anh1.png" style="height:768px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quyển&nbsp;s&aacute;ch c&oacute; hơn 700 trang, gồm 02 tập, tập 1 l&agrave; &ldquo;Khi Tổ quốc gọi&rdquo; gồm 02 phần &ldquo;Qu&ecirc; hương&rdquo; v&agrave; &ldquo;M&ugrave;a thu rồi ng&agrave;y hăm ba&rdquo;; tập 2 với t&ecirc;n gọi &ldquo;21 năm nối lại đ&ocirc;i bờ&rdquo; gồm s&aacute;u phần &ldquo;Chuyện những người đi tập kết&rdquo;, &ldquo;Chuyện những người đi B&rdquo;, &ldquo;Chuyện những người ở lại&rdquo;, &ldquo;Tấm l&ograve;ng nh&acirc;n d&acirc;n miền Bắc&rdquo;, &ldquo;21 năm nh&igrave;n lại&rdquo; v&agrave; &ldquo;Bắt đầu một trang sử mới&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuốn Hồi k&yacute; đ&atilde; mang đến cho thế hệ trẻ h&ocirc;m nay những c&acirc;u chuyện gần gũi, b&igrave;nh dị, ch&acirc;n thật về những hi&nbsp;sinh gian khổ của một thế hệ anh h&ugrave;ng, bất khuất đ&atilde; d&acirc;ng hiến trọn tuổi thanh xu&acirc;n cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước. Đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng để tuổi trẻ h&ocirc;m nay tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu cống hiến x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp hơn, xứng đ&aacute;ng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c&nbsp;giả Nguyễn Long Trảo đ&atilde; từng chia sẻ về quyển s&aacute;ch của m&igrave;nh như sau:&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Tôi là người từng s&ocirc;́ng trong thời kỳ đ&acirc;́t nước còn bị thực dân Pháp đô hộ, và cũng là người đã tham gia hai cuộc kháng chi&ecirc;́n ch&ocirc;́ng sự tái chi&ecirc;́m của quân Pháp sau khi nước ta đã giành lại được độc lập bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, và sau đó là ch&ocirc;́ng đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c Mỹ xâm lược, kẻ âm mưu chia cắt lâu dài đ&acirc;́t nước ta.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Qua những tháng năm dài của cuộc đời, nay tu&ocirc;̉i g&acirc;̀n 90, nhớ lại quá khứ, tôi mu&ocirc;́n vi&ecirc;́t một tập sách trước tiên là nói v&ecirc;̀ sự trù phú của một vùng đ&ocirc;̀ng quê sông nước, cũng là nơi còn lưu lại nhi&ecirc;̀u kỷ niệm khó quên trong tu&ocirc;̉i &acirc;́u thơ của tôi với đủ đ&acirc;̀y các chiêu trò phá khu&acirc;́y nghịch ngợm, lại được s&ocirc;́ng trong vòng tay yêu thương vô bờ b&ecirc;́n của mẹ cha. Nhưng song song theo đó tôi cũng không bao giờ có th&ecirc;̉ quên không nhắc lại cảnh cơ cực b&acirc;̀n hàn và tình trạng d&ocirc;́t nát th&acirc;́t học mà các t&acirc;̀ng lớp nhân dân lao động quê tôi đã phải gánh chịu do tệ b&ocirc;́c lột cùng với chính sách ngu dân mà ch&ecirc;́ độ thực dân Pháp đã áp đặt trên đ&acirc;́t nước ta.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong ph&acirc;̀n còn lại, cũng là ph&acirc;̀n chính y&ecirc;́u của tập sách, tôi mu&ocirc;́n k&ecirc;̉ lại các sự việc tôi từng chứng ki&ecirc;́n v&ecirc;̀ những hy sinh gian kh&ocirc;̉, anh dũng chi&ecirc;́n đ&acirc;́u của nhi&ecirc;̀u cá nhân, nhi&ecirc;̀u tập th&ecirc;̉ trong su&ocirc;́t hai cuộc kháng chi&ecirc;́n. Đó là minh chứng nói lên sự chung tay góp sức của các t&acirc;̀ng lớp nhân dân Việt Nam đ&ecirc;̉ hoàn thành một sự nghiệp vĩ đại là giành lại được quy&ecirc;̀n độc lập tự chủ cho dân tộc và sự th&ocirc;́ng nh&acirc;́t toàn vẹn cho đ&acirc;́t nước. Còn trước mắt bạn bè th&ecirc;́ giới, nó được coi như t&acirc;́m gương sáng của một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng cả hai đ&ecirc;́ qu&ocirc;́c to là Pháp và Mỹ, đem lại ni&ecirc;̀m tự hào cho đ&acirc;́t nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam. Và cũng có th&ecirc;̉ là không quá lời n&ecirc;́u cho đó là hành trang vào đời trang bị cho th&ecirc;́ hệ trẻ</em><em>&rdquo;.</em></span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:623px"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c giả Nguyễn Long Trảo sinh năm 1932 tại l&agrave;ng Mỹ Tr&agrave;, huyện Cao L&atilde;nh, tỉnh Sa Đ&eacute;c (nay l&agrave; x&atilde; Mỹ Tr&agrave;, TP. Cao L&atilde;nh, Đồng Th&aacute;p) trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống c&aacute;ch mạng. &Ocirc;ng tham gia c&aacute;ch mạng từ năm 1945, tập kết năm 1954. &Ocirc;ng đ&atilde; đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng ph&ograve;ng Tổng hợp UBND tỉnh Đồng Th&aacute;p (năm 1977), Ph&oacute; Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh (năm 1985).&nbsp;</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xem đầy đủ quyển s&aacute;ch&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ohwh9J-sLqd1KnnhDGW9oAeADM3CRB2Z/view?usp=sharing">tại đ&acirc;y.</a></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;