Tổ chức Đoàn cần hỗ trợ các cá nhân, đội, nhóm có ý tưởng lan tỏa sử Việt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; một trong những &yacute; kiến được n&ecirc;u trong Tọa đ&agrave;m Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tự h&agrave;o sử Việt được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chiều 15/9 tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%201.png" style="height:338px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chị Tuệ Mẫn, đại diện nh&oacute;m Ngũ H&agrave;nh Games giới thiệu những sản phẩm board game lấy chất liệu từ lịch sử, truyền thống Việt Nam</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ 49 tham luận được gửi về, tạo đ&agrave;m đ&atilde; nghe những chia sẻ, trăn trở của những đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; Sử học, đại diện c&aacute;c dự &aacute;n về lịch sử được thực hiện bởi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong việc ph&aacute;t triển t&igrave;nh y&ecirc;u lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc trong thế hệ trẻ. C&aacute;c &yacute; kiến tham luận x&aacute;c đ&aacute;ng, khai th&aacute;c đa dạng kh&iacute;a cạnh, đưa ra nhiều quan điểm về vấn đề n&agrave;y như: thế hệ sinh những năm 1990, 2000 bị &aacute;p đặt định kiến &iacute;t quan t&acirc;m, quay lưng với lịch sử v&agrave; văn h&oacute;a nước nh&agrave;, nhưng thực tế đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; thế hệ ti&ecirc;n phong trong việc đưa văn h&oacute;a Việt Nam trở lại v&agrave; ph&aacute;t triển hơn trong mắt của quốc tế; tổ chức Đo&agrave;n cần hỗ trợ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đội, nh&oacute;m c&oacute; &yacute; tưởng lan tỏa sử Việt, phải l&agrave; cầu nối để gắn kết c&aacute;c nh&oacute;m bạn trẻ với cơ quan chức năng, đơn vị thẩm quyền, nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n; việc tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cần kết hợp tương t&aacute;c để tạo n&ecirc;n t&aacute;c phẩm đa phương tiện hấp dẫn, mới mẻ về h&igrave;nh thức lẫn nội dung&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu đề dẫn Tạo đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố khẳng định lịch sử l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute;, gi&uacute;p gi&aacute;o dục chủ nghĩa y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; ch&iacute; phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch cho thanh thiếu nhi. Lịch sử d&acirc;n tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động, hấp dẫn. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng phủ nhận c&oacute; thực tế l&agrave; nhiều bạn trẻ thuộc sử c&aacute;c nước kh&aacute;c hơn cả sử Việt Nam v&agrave; đặt vấn đề l&yacute; do khiến nhiều năm nay m&ocirc;n học lịch sử trong c&aacute;c cấp ở trường học chưa thật sự h&acirc;́p d&acirc;̃n đại đa số học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%203.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu đề dẫn tại Hội nghị</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những &yacute; kiến tại Tọa đ&agrave;m trở th&agrave;nh nguồn gợi mở qu&yacute; gi&aacute; cho việc thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống v&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm văn h&oacute;a - lịch sử cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; tổng kết Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt năm 2022. Hội thi năm nay thu h&uacute;t hơn 80.000 lượt thi trực tuyến của c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, tiếp nhận hơn 130 sản phẩm tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hơn 100 hiến kế lan tỏa sử Việt. Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải cho c&aacute;c th&iacute; sinh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong 3 đợt thi của v&ograve;ng Sơ loại v&agrave; v&ograve;ng thi Hiến kế lan tỏa Sử Việt, đồng thời c&ocirc;ng bố kết quả v&ograve;ng Chung kết xếp hạng Hội thi.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%204.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đội thi gi&agrave;nh giải Nhất chung cuộc Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt 2022. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trải qua ba v&ograve;ng thi kịch t&iacute;nh, Đội thi số 1 gồm bốn bạn: Trương Văn Ho&agrave;i Khanh, Đo&agrave;n trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phạm Quang Thắng, Đo&agrave;n khối D&acirc;n Ch&iacute;nh Đảng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Minh Tr&iacute;, Đo&agrave;n trường đại học Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; H&agrave; Thị Kim Kh&aacute;nh, Đo&agrave;n Trường đại học Sư Phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất chung cuộc.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;