Tổ chức Đoàn cần hỗ trợ các cá nhân, đội, nhóm có ý tưởng lan tỏa sử Việt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; một trong những &yacute; kiến được n&ecirc;u trong Tọa đ&agrave;m Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tự h&agrave;o sử Việt được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chiều 15/9 tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%201.png" style="height:338px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chị Tuệ Mẫn, đại diện nh&oacute;m Ngũ H&agrave;nh Games giới thiệu những sản phẩm board game lấy chất liệu từ lịch sử, truyền thống Việt Nam</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ 49 tham luận được gửi về, tạo đ&agrave;m đ&atilde; nghe những chia sẻ, trăn trở của những đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; Sử học, đại diện c&aacute;c dự &aacute;n về lịch sử được thực hiện bởi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong việc ph&aacute;t triển t&igrave;nh y&ecirc;u lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc trong thế hệ trẻ. C&aacute;c &yacute; kiến tham luận x&aacute;c đ&aacute;ng, khai th&aacute;c đa dạng kh&iacute;a cạnh, đưa ra nhiều quan điểm về vấn đề n&agrave;y như: thế hệ sinh những năm 1990, 2000 bị &aacute;p đặt định kiến &iacute;t quan t&acirc;m, quay lưng với lịch sử v&agrave; văn h&oacute;a nước nh&agrave;, nhưng thực tế đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; thế hệ ti&ecirc;n phong trong việc đưa văn h&oacute;a Việt Nam trở lại v&agrave; ph&aacute;t triển hơn trong mắt của quốc tế; tổ chức Đo&agrave;n cần hỗ trợ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đội, nh&oacute;m c&oacute; &yacute; tưởng lan tỏa sử Việt, phải l&agrave; cầu nối để gắn kết c&aacute;c nh&oacute;m bạn trẻ với cơ quan chức năng, đơn vị thẩm quyền, nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n; việc tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội cần kết hợp tương t&aacute;c để tạo n&ecirc;n t&aacute;c phẩm đa phương tiện hấp dẫn, mới mẻ về h&igrave;nh thức lẫn nội dung&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu đề dẫn Tạo đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố khẳng định lịch sử l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; gi&aacute;, gi&uacute;p gi&aacute;o dục chủ nghĩa y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; ch&iacute; phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch cho thanh thiếu nhi. Lịch sử d&acirc;n tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng s&ocirc;i động, hấp dẫn. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng phủ nhận c&oacute; thực tế l&agrave; nhiều bạn trẻ thuộc sử c&aacute;c nước kh&aacute;c hơn cả sử Việt Nam v&agrave; đặt vấn đề l&yacute; do khiến nhiều năm nay m&ocirc;n học lịch sử trong c&aacute;c cấp ở trường học chưa thật sự h&acirc;́p d&acirc;̃n đại đa số học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%203.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu đề dẫn tại Hội nghị</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những &yacute; kiến tại Tọa đ&agrave;m trở th&agrave;nh nguồn gợi mở qu&yacute; gi&aacute; cho việc thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lịch sử, truyền thống v&agrave; ph&aacute;t triển sản phẩm văn h&oacute;a - lịch sử cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; tổng kết Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt năm 2022. Hội thi năm nay thu h&uacute;t hơn 80.000 lượt thi trực tuyến của c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đội vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, tiếp nhận hơn 130 sản phẩm tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hơn 100 hiến kế lan tỏa sử Việt. Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải cho c&aacute;c th&iacute; sinh đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong 3 đợt thi của v&ograve;ng Sơ loại v&agrave; v&ograve;ng thi Hiến kế lan tỏa Sử Việt, đồng thời c&ocirc;ng bố kết quả v&ograve;ng Chung kết xếp hạng Hội thi.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35407/Tong%20ket%20Tu%20hao%20Su%20Viet%204.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đội thi gi&agrave;nh giải Nhất chung cuộc Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt 2022. Ảnh: B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trải qua ba v&ograve;ng thi kịch t&iacute;nh, Đội thi số 1 gồm bốn bạn: Trương Văn Ho&agrave;i Khanh, Đo&agrave;n trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phạm Quang Thắng, Đo&agrave;n khối D&acirc;n Ch&iacute;nh Đảng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Nguyễn Minh Tr&iacute;, Đo&agrave;n trường đại học Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; H&agrave; Thị Kim Kh&aacute;nh, Đo&agrave;n Trường đại học Sư Phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất chung cuộc.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;