Tổng kết 5 năm tăng cường xây dựng tổ chức đoàn tại các đơn vị ngoài công lập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="l7ghb35v kjdc1dyq kmwttqpk gh25dzvf jikcssrz n3t5jt4f" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; color: rgb(5, 5, 5);"> <div dir="auto" style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương tr&igrave;nh 09-Ctr/TĐTN-BCNLĐ chiều ng&agrave;y 21/9 nhằm lắng nghe những giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở để r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập giai đoạn 2018 - 2022, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện trong giai đoạn tới.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Tấn Nghiệp - Ủy vi&ecirc;n BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tổng kết 05 năm thực hiện Chương tr&igrave;nh 09-Ctr/TĐTN-BCNLĐ</em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giai đoạn 2018 - 2022, c&ocirc;ng t&aacute;c tăng cường x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố hoạt động Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập được triển khai bằng nhiều giải ph&aacute;p cụ thể, thiết thực, từ đ&oacute; đ&atilde; đạt được nhiều kết quả t&iacute;ch cực. C&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&uacute; trọng, duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng chất với nhiều hoạt động hiệu quả như Chuyến xe thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết, chương tr&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể&rdquo;; c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ldquo;Vui Tết c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n xa qu&ecirc;&rdquo;; vận động chủ nh&agrave; trọ trao tặng &ldquo;Căn ph&ograve;ng mơ ước&rdquo;&hellip; với tổng gi&aacute; trị vận động l&ecirc;n đến 48 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 29.600 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc th&agrave;nh lập mới tổ chức Đo&agrave;n trong c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước được Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đẩy mạnh thực hiện. Kh&ocirc;ng gian tiếp cận thanh ni&ecirc;n được mở rộng, kh&ocirc;ng chỉ ngay tại doanh nghiệp m&agrave; c&ograve;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động ngo&agrave;i doanh nghiệp, đặc biệt tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ văn h&oacute;a, đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n cư tr&uacute;. Với nhiều giải ph&aacute;p cụ thể, gần 1200 tổ chức Đo&agrave;n khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước đ&atilde; được th&agrave;nh lập với hơn 16 ng&agrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n được ph&aacute;t triển mới. Trong đ&oacute;, c&oacute; 17 tổ chức Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tập hợp hơn 1.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại nơi ở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị đ&atilde; lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tham luận, &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, cấp Ủy c&aacute;c đơn vị trong việc x&acirc;y dựng Đo&agrave;n khu vực ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập</span></span></em></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng đ&atilde; lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o tham luận về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m ti&ecirc;u biểu gi&uacute;p tăng hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập như <em>M&ocirc; h&igrave;nh x&acirc;y dựng lực lượng v&agrave; hoạt động chăm lo đời sống văn h&oacute;a, tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n; Vai tr&ograve; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n trong ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng lực lượng tại c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố; Vai tr&ograve; của tổ chức Hội trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n, x&acirc;y dựng lực lượng tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước&hellip;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tổng kết Hội nghị</em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tổng kết Hội nghị, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; cao những g&igrave; đ&atilde; l&agrave;m được trong việc ph&aacute;t triển x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n khu vực ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập, chỉ ra những điểm nghẽn của c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y trong thời gian vừa qua, đồng thời gợi mở một số phương thức để ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c trong giai đoạn sắp tới như linh hoạt chuyển sang th&agrave;nh lập tổ chức Hội, c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m tại c&aacute;c đơn vị kh&ocirc;ng thuận lợi cho việc th&agrave;nh lập tổ chức Đo&agrave;n; chủ động đề xuất những nội dung cơ sở quan t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c với khu vực ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập; giải quyết kh&oacute; khăn trước mắt v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i đang gặp phải, trong đ&oacute; ưu ti&ecirc;n kh&oacute; khăn trước mắt về con người để tạo điều kiện cho c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-7.jpg" style="height:387px; width:600px" /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/9/35410/Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Ctr%2009-8.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khen thưởng c&aacute;c đơn vị xuất sắc </span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif">trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập</span></em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Hội nghị cũng đ&atilde; trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;