Hành trình văn hóa giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Vừa qua, Ban An to&agrave;n Giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố tổ chức chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh Văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại trường Trung học Phổ th&ocirc;ng Ten-lơ-man, Quận 1.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0377.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0339.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Tại Chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; được trang bị một số quy tắc tham gia giao th&ocirc;ng đ&uacute;ng luật v&agrave; an to&agrave;n, tuy&ecirc;n truyền, vận động tham gia giao th&ocirc;ng một c&aacute;ch văn minh, lịch sự qua nhiều h&igrave;nh thức như diễn hoạt cảnh m&ocirc; tả những lỗi thường gặp khi tham gia giao th&ocirc;ng của một số bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n, gặp gỡ v&agrave; trao đổi &yacute; kiến với chiến sỹ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng về kiến thức luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, chạy thử c&aacute;c d&ograve;ng xe dưới 50 ph&acirc;n khối d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho học sinh cấp 3&hellip;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35426/HAR_0444.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>C&aacute;c nội dung sinh hoạt mới lạ, gần gũi đ&atilde; truyền tải đến c&aacute;c em học sinh th&ocirc;ng điệp về việc h&igrave;nh th&agrave;nh &yacute; thức, văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng, đồng thời trang bị cho c&aacute;c em kỹ năng ứng xử trong những t&igrave;nh huống giao th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;