Hội nhập quốc tế - chủ động và thích ứng - International integration - proactive and adaptive

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Diễn đ&agrave;n &ldquo;Kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; chủ đề &quot;Hội nhập quốc tế - chủ động v&agrave; th&iacute;ch ứng - International integration - proactive and adaptive&quot; đ&atilde; được tổ chức với mục ti&ecirc;u tiếp tục lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực, khơi dậy kh&aacute;t vọng trong thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thế hệ trẻ trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong thời gian tới.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35432/Giao%20luu.jpg" style="height:433px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Giao lưu với đại biểu kh&aacute;ch mời</em></p> <p style="text-align:justify">Với c&aacute;c nh&oacute;m chủ đề &quot;Chủ động - Th&iacute;ch ứng&quot;, &quot;Giữ g&igrave;n bản sắc Việt&quot;&nbsp; v&agrave; &quot;Kh&aacute;t vọng hội nhập - Vươn tầm thế giới&quot;, diễn đ&agrave;n đ&atilde; thật sự trở th&agrave;nh một kh&ocirc;ng gian mở trong việc kết nối v&agrave; khuyến kh&iacute;ch người trẻ n&oacute;i l&ecirc;n những t&acirc;m tư, nguyện vọng của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">Từ c&acirc;u chuyện truyền cảm hứng của chị Nguyễn Ngọc Hương - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Xuất nhập khẩu Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Việt, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, chủ nh&acirc;n của sản phẩm &ldquo;bột rau m&aacute;&rdquo; với H&agrave;nh tr&igrave;nh n&acirc;ng tầm n&ocirc;ng sản Việt, chinh phục trời&nbsp; &Acirc;u, c&acirc;u chuyện về việc &quot;Giữ g&igrave;n bản sắc Việt&quot; của Youtuber/Travel blogger Chan La C&agrave;, chủ nh&acirc;n của k&ecirc;nh youtube &ldquo;Kh&aacute;m ph&aacute; thế giới&rdquo; v&agrave; PGS.TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN, đến những &quot;Kh&aacute;t vọng hội nhập - Vươn tầm thế giới&quot; của anh Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng - CEO Learn with Tom Education and Training Services, Cựu đại biểu Chương tr&igrave;nh T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản, vừa trở về từ Anh Quốc sau chuyến du học 1 năm. Tất cả đ&atilde; mang đến những cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau nhưng đều đọng lại l&agrave; tinh thần kh&aacute;t khao hội nhập quốc tế, th&iacute;ch ứng một c&aacute;ch chủ động với thế giới của thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Việt Nam n&oacute;i chung hiện nay.</p> <p style="text-align:justify">Từ những kinh nghiệm, chia sẻ thực tế của c&aacute;c kh&aacute;ch mời v&agrave; đại biểu, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m nhiều động lực trong việc tiếp tục học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n, để c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n con đường m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chọn v&agrave; mang h&igrave;nh ảnh Việt Nam bay cao tr&ecirc;n trường quốc tế.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35432/Dat%20cau%20hoi%201.jpg" style="height:526px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35432/Dat%20cau%20hoi%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đại biểu đặt c&acirc;u hỏi giao lưu</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35432/Chup%20anh%20luu%20niem.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ban Tổ chức Diễn đ&agrave;n tặng qu&agrave; c&aacute;m ơn kh&aacute;ch mời tham dự chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt">INTERNATIONAL INTEGRATION - PROACTIVE AND ADAPTIVE</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><em>To warmly welcome the 11th Congress of the Ho Chi Minh Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, term 2022 - 2027, the Ho Chi Minh City Youth Aspiration Forum with the theme &quot;International integration - Proactive and Adaptive&quot; was held to spread positive energy and inspire Ho Chi Minh City&#39;s youth; thereby promoting the role of the young generation in the construction and development of Ho Chi Minh City in the future.<br /> With the three sub-topics &quot;Proactive and Adaptive&quot;, &quot;Preserving Vietnamese identities&quot; and &quot;Aspiration for integration - Reach out to the world&quot;, the forum has truly become an open space for connecting and encouraging young people to express their thoughts and aspirations.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>The forum brings to all participants the inspirational story of Ms. Nguyen Ngoc Huong - Director of Thien Nhien Viet Import-Export Company, Outstanding Young Citizen of Ho Chi Minh City in 2019, the owner of the product &quot;pennywort powder&quot; - with the journey of bringing Vietnamese agricultural products to the Europe market; the story of &quot;Preserving Vietnamese identities&quot; with sharing from Youtuber/Travel blogger Chan La Ca, the owner of the youtube channel &quot;Explore the World&quot; and Assoc. Prof. Dr. Phan Thi Hong Xuan - President of the Viet Nam - ASEAN Friendship Association; and the story relating to &quot;Aspirations for Integration - Reach out to the World&quot; of Mr. Hoang Minh Thong - CEO of Learn with Tom Education and Training Services, former delegate of SSEAYP, who has just returned from the United Kingdom after a 1-year Master course. The aforementioned stories brought different emotions, but they all shared a mutual spirit, representing the youth of Ho Chi Minh City in particular and of Viet Nam in general: the desire to make international integration possible, proactively adapting to the new situations of the world.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>From the stories the guest speakers and the delegates brought to the forum, the youth of Ho Chi Minh City has surely been inspired to continue studying and training themselves, so as to attain success and to bring the beautiful image of Viet Nam to international counterparts.&nbsp;</em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Tin: XU&Acirc;N TRỌNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;