Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm khát vọng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Diễn đ&agrave;n &ldquo;</strong><strong>Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng</strong><strong>&rdquo; l</strong><strong>&agrave;</strong><strong> một trong năm </strong><strong>diễn đ&agrave;n th&agrave;nh phần về kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, được diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2022, tại Hội trường Lầu 01, Trung t&acirc;m Hội nghị 272</strong><strong>, </strong><strong>ngay sau diễn đ&agrave;n ch&iacute;nh &quot;Kh&aacute;t vọng Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; tại Hội trường Th&agrave;nh phố. </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35433/IMG_0190.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n. Ảnh: Phạm Đạt</em></p> <p style="text-align: justify;">Dự Diễn đ&agrave;n c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đặng Văn Thắng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nội dung của Diễn đ&agrave;n &quot;Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng&quot; đều gắn với th&agrave;nh tố chủ đề &quot;Y&ecirc;u nước&quot; -&nbsp; 01 trong 05 th&agrave;nh tố chủ đề của Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - bởi Diễn đ&agrave;n l&agrave; dịp để mỗi đại biểu tham dự Đại hội, để đại diện Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng tập trung trao đổi, thảo luận những cảm nhận về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ tại diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (b&iacute; danh S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; khẳng định rằng, kh&aacute;t vọng phải gắn liền với y&ecirc;u nước, kh&aacute;t vọng phải đem lại độc lập, tự do hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n cũng như l&agrave; kh&aacute;t vọng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần phải m&atilde;nh liệt để mỗi c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n hướng tới l&ograve;ng y&ecirc;u nước, lu&ocirc;n giữ vững l&ograve;ng y&ecirc;u nước của m&igrave;nh khi đứng trước những kh&oacute; khăn, gian khổ m&agrave; ho&agrave;n cảnh đặt ra.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, kh&aacute;t vọng v&agrave; y&ecirc;u nước trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh, x&acirc;y dựng đất nước kh&aacute;c so với trong điều kiện gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, c&oacute; kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược. Đối với đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, những thử th&aacute;ch đối với kh&aacute;t vọng của thanh thiếu nhi trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh, x&acirc;y dựng đất nước cũng c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng k&eacute;m so với thời kỳ đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc</p> <p style="text-align: justify;">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n cũng đ&atilde; khẳng định, mỗi người ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n so s&aacute;nh c&aacute;c thế hệ n&agrave;o gian khổ hơn, thế hệ n&agrave;o hy sinh nhiều hơn m&agrave; n&ecirc;n so s&aacute;nh l&agrave; thế hệ n&agrave;o l&agrave;m tốt sứ mệnh của m&igrave;nh hơn v&agrave; hế hệ n&agrave;o l&agrave;m tốt sứ mệnh của m&igrave;nh hơn sẽ được c&aacute;c thế hệ kh&aacute;c t&ocirc;n vinh. Theo đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, thế hệ Gen Z ng&agrave;y nay nếu được tạo điều kiện, c&oacute; sự định hướng l&ograve;ng y&ecirc;u nước đ&uacute;ng đắn th&igrave; thế hệ n&agrave;y sẽ l&agrave; trung t&acirc;m của thời đại, thế hệ n&agrave;y sẽ tạo n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c thế hệ trước phải ngưỡng mộ.</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ tại diễn đ&agrave;n, đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014, được vinh danh trong TOP 30 gương mặt nổi bật của Forbes Việt, đ&atilde; khẳng định rằng, khi n&oacute;i về một từ kh&oacute;a để nhắc đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước th&igrave; đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh nghĩ ngay đến chữ &ldquo;Busmap&rdquo;, một sản phẩm được ch&iacute;nh tay đại biểu thực hiện từ thời đang c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, trải qua một khoảng thời gian rất d&agrave;i, quyết t&acirc;m thực hiện, biến th&agrave;nh mục ti&ecirc;u khởi nghiệp của ch&iacute;nh bản th&acirc;n đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh. Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đến nay tuy &ldquo;Busmap&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức đ&atilde; trở th&agrave;nh mục ti&ecirc;u khởi nghiệp của đại biểu nhưng vẫn c&ograve;n rất nhiều kh&oacute; khăn tuy nhi&ecirc;n chắc chắn sẽ vượt qua được.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đối với c&aacute; nh&acirc;n diễn giả, l&ograve;ng y&ecirc;u nước l&agrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; mội trong những c&aacute;ch tốt nhất để thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; đeo đuổi đam m&ecirc; của m&igrave;nh đến c&ugrave;ng. Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đối với mỗi người trẻ, sự đam m&ecirc; l&agrave; rất cần thiết để l&agrave;m sao theo đuổi được ước mơ của m&igrave;nh v&agrave; từ đ&oacute; cố gắng cống hiến, tạo ra được những gi&aacute; trị mới, thay đổi được những c&aacute;i kh&oacute; khăn của đất nước để vươn l&ecirc;n s&aacute;nh vai với những quốc gia kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n theo bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021, Đội vi&ecirc;n Li&ecirc;n Đội THCS H&agrave; Huy Tập (Quận B&igrave;nh Thạnh), l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; một ngọn lửa, được thắp s&aacute;ng từ khi c&ograve;n nhỏ bởi v&igrave; bạn được đi nhiều nơi tr&ecirc;n cả nước, được đến với nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử, được nghe kể về những c&acirc;u chuyện lịch sử v&agrave; đến b&acirc;y giờ, khi đ&atilde; lớn, được tham gia nhiều hoạt động do Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, bạn được đến nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử hơn, được lắng nghe nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử hơn khiến ngọn lửa y&ecirc;u nước trong bạn ng&agrave;y c&agrave;ng được nu&ocirc;i dương v&agrave; thắp s&aacute;ng m&atilde;nh liệt. Ngọc Gi&agrave;u mong muốn rằng, sẽ lan tỏa được ngọn lửa t&igrave;nh y&ecirc;u nước đến c&aacute;c bạn đồng trang lứa đồng thời, Ngọc Gi&agrave;u cũng mong Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều biện ph&aacute;p để gi&uacute;p c&aacute;c bạn thiếu nhi như Ngọc Gi&agrave;u c&oacute; thể nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển ngọn lửa của l&ograve;ng y&ecirc;u nước. Theo Ngọc Gi&agrave;u, khi c&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c bạn thiếu nhi như Ngọc Gi&agrave;u sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, c&oacute; thể mai sau c&oacute; thể d&ugrave;ng những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học để gi&uacute;p đỡ cho cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;V&agrave; ở đ&acirc;y c&oacute; những c&aacute;i từ nhỏ như l&agrave; &ldquo;Thắp s&aacute;ng&rdquo;, &ldquo;Lan tỏa&rdquo;, &ldquo;Y&ecirc;u thương&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ph&aacute;t triển&rdquo;, em cũng mong đ&acirc;y sẽ l&agrave; những b&agrave;i học cho em để mai sau em c&oacute; thể sử dụng n&oacute; l&agrave;m h&agrave;nh trang cho tương lai&rdquo;</em> &ndash; Ngọc Gi&agrave;u đ&atilde; khẳng định như vậy</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh những chia sẻ của c&aacute;c diễn giả, c&aacute;c đại biểu, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng c&oacute; những chia sẻ c&aacute; nh&acirc;n về những nội dung của diễn đ&agrave;n th&ocirc;ng qua những ph&aacute;t biểu trực tiếp. V&agrave; tại Diễn đ&agrave;n, đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m 7 lượt tham gia trao đổi, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến &yacute; kiến chia sẻ trực tiếp tại Diễn đ&agrave;n của c&aacute;c đại biểu, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về t&igrave;nh y&ecirc;u nước, c&aacute;c diễn giả, đ&atilde; c&oacute; hơn 50 lượt &yacute; kiến chia sẻ cảm nhận về t&igrave;nh y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay một c&aacute;ch gi&aacute;n tiếp th&ocirc;ng qua những b&agrave;i viết được đăng tải tr&ecirc;n nền tảng Padlet. C&aacute;c &yacute; kiến đều đ&atilde; khắc họa được những suy nghĩ c&aacute; nh&acirc;n về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay của c&aacute;c đại biểu, của tuổi trẻ tham gia Diễn đ&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35433/IMG_0204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;