Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm khát vọng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Diễn đ&agrave;n &ldquo;</strong><strong>Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng</strong><strong>&rdquo; l</strong><strong>&agrave;</strong><strong> một trong năm </strong><strong>diễn đ&agrave;n th&agrave;nh phần về kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, được diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 14/10/2022, tại Hội trường Lầu 01, Trung t&acirc;m Hội nghị 272</strong><strong>, </strong><strong>ngay sau diễn đ&agrave;n ch&iacute;nh &quot;Kh&aacute;t vọng Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; tại Hội trường Th&agrave;nh phố. </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35433/IMG_0190.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n. Ảnh: Phạm Đạt</em></p> <p style="text-align: justify;">Dự Diễn đ&agrave;n c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đặng Văn Thắng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c nội dung của Diễn đ&agrave;n &quot;Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng&quot; đều gắn với th&agrave;nh tố chủ đề &quot;Y&ecirc;u nước&quot; -&nbsp; 01 trong 05 th&agrave;nh tố chủ đề của Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - bởi Diễn đ&agrave;n l&agrave; dịp để mỗi đại biểu tham dự Đại hội, để đại diện Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng tập trung trao đổi, thảo luận những cảm nhận về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ tại diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (b&iacute; danh S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; khẳng định rằng, kh&aacute;t vọng phải gắn liền với y&ecirc;u nước, kh&aacute;t vọng phải đem lại độc lập, tự do hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n cũng như l&agrave; kh&aacute;t vọng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần phải m&atilde;nh liệt để mỗi c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n hướng tới l&ograve;ng y&ecirc;u nước, lu&ocirc;n giữ vững l&ograve;ng y&ecirc;u nước của m&igrave;nh khi đứng trước những kh&oacute; khăn, gian khổ m&agrave; ho&agrave;n cảnh đặt ra.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, kh&aacute;t vọng v&agrave; y&ecirc;u nước trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh, x&acirc;y dựng đất nước kh&aacute;c so với trong điều kiện gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, c&oacute; kẻ th&ugrave; x&acirc;m lược. Đối với đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, những thử th&aacute;ch đối với kh&aacute;t vọng của thanh thiếu nhi trong điều kiện h&ograve;a b&igrave;nh, x&acirc;y dựng đất nước cũng c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng k&eacute;m so với thời kỳ đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc</p> <p style="text-align: justify;">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n cũng đ&atilde; khẳng định, mỗi người ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n so s&aacute;nh c&aacute;c thế hệ n&agrave;o gian khổ hơn, thế hệ n&agrave;o hy sinh nhiều hơn m&agrave; n&ecirc;n so s&aacute;nh l&agrave; thế hệ n&agrave;o l&agrave;m tốt sứ mệnh của m&igrave;nh hơn v&agrave; hế hệ n&agrave;o l&agrave;m tốt sứ mệnh của m&igrave;nh hơn sẽ được c&aacute;c thế hệ kh&aacute;c t&ocirc;n vinh. Theo đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n, thế hệ Gen Z ng&agrave;y nay nếu được tạo điều kiện, c&oacute; sự định hướng l&ograve;ng y&ecirc;u nước đ&uacute;ng đắn th&igrave; thế hệ n&agrave;y sẽ l&agrave; trung t&acirc;m của thời đại, thế hệ n&agrave;y sẽ tạo n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c thế hệ trước phải ngưỡng mộ.</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ tại diễn đ&agrave;n, đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014, được vinh danh trong TOP 30 gương mặt nổi bật của Forbes Việt, đ&atilde; khẳng định rằng, khi n&oacute;i về một từ kh&oacute;a để nhắc đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước th&igrave; đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh nghĩ ngay đến chữ &ldquo;Busmap&rdquo;, một sản phẩm được ch&iacute;nh tay đại biểu thực hiện từ thời đang c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, trải qua một khoảng thời gian rất d&agrave;i, quyết t&acirc;m thực hiện, biến th&agrave;nh mục ti&ecirc;u khởi nghiệp của ch&iacute;nh bản th&acirc;n đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh. Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đến nay tuy &ldquo;Busmap&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức đ&atilde; trở th&agrave;nh mục ti&ecirc;u khởi nghiệp của đại biểu nhưng vẫn c&ograve;n rất nhiều kh&oacute; khăn tuy nhi&ecirc;n chắc chắn sẽ vượt qua được.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đối với c&aacute; nh&acirc;n diễn giả, l&ograve;ng y&ecirc;u nước l&agrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; mội trong những c&aacute;ch tốt nhất để thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; đeo đuổi đam m&ecirc; của m&igrave;nh đến c&ugrave;ng. Theo đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh, đối với mỗi người trẻ, sự đam m&ecirc; l&agrave; rất cần thiết để l&agrave;m sao theo đuổi được ước mơ của m&igrave;nh v&agrave; từ đ&oacute; cố gắng cống hiến, tạo ra được những gi&aacute; trị mới, thay đổi được những c&aacute;i kh&oacute; khăn của đất nước để vươn l&ecirc;n s&aacute;nh vai với những quốc gia kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n theo bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021, Đội vi&ecirc;n Li&ecirc;n Đội THCS H&agrave; Huy Tập (Quận B&igrave;nh Thạnh), l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; một ngọn lửa, được thắp s&aacute;ng từ khi c&ograve;n nhỏ bởi v&igrave; bạn được đi nhiều nơi tr&ecirc;n cả nước, được đến với nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử, được nghe kể về những c&acirc;u chuyện lịch sử v&agrave; đến b&acirc;y giờ, khi đ&atilde; lớn, được tham gia nhiều hoạt động do Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, bạn được đến nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử hơn, được lắng nghe nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử hơn khiến ngọn lửa y&ecirc;u nước trong bạn ng&agrave;y c&agrave;ng được nu&ocirc;i dương v&agrave; thắp s&aacute;ng m&atilde;nh liệt. Ngọc Gi&agrave;u mong muốn rằng, sẽ lan tỏa được ngọn lửa t&igrave;nh y&ecirc;u nước đến c&aacute;c bạn đồng trang lứa đồng thời, Ngọc Gi&agrave;u cũng mong Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều biện ph&aacute;p để gi&uacute;p c&aacute;c bạn thiếu nhi như Ngọc Gi&agrave;u c&oacute; thể nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển ngọn lửa của l&ograve;ng y&ecirc;u nước. Theo Ngọc Gi&agrave;u, khi c&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c bạn thiếu nhi như Ngọc Gi&agrave;u sẽ nỗ lực phấn đấu học tập, c&oacute; thể mai sau c&oacute; thể d&ugrave;ng những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học để gi&uacute;p đỡ cho cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;V&agrave; ở đ&acirc;y c&oacute; những c&aacute;i từ nhỏ như l&agrave; &ldquo;Thắp s&aacute;ng&rdquo;, &ldquo;Lan tỏa&rdquo;, &ldquo;Y&ecirc;u thương&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ph&aacute;t triển&rdquo;, em cũng mong đ&acirc;y sẽ l&agrave; những b&agrave;i học cho em để mai sau em c&oacute; thể sử dụng n&oacute; l&agrave;m h&agrave;nh trang cho tương lai&rdquo;</em> &ndash; Ngọc Gi&agrave;u đ&atilde; khẳng định như vậy</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh những chia sẻ của c&aacute;c diễn giả, c&aacute;c đại biểu, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng c&oacute; những chia sẻ c&aacute; nh&acirc;n về những nội dung của diễn đ&agrave;n th&ocirc;ng qua những ph&aacute;t biểu trực tiếp. V&agrave; tại Diễn đ&agrave;n, đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m 7 lượt tham gia trao đổi, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến &yacute; kiến chia sẻ trực tiếp tại Diễn đ&agrave;n của c&aacute;c đại biểu, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về t&igrave;nh y&ecirc;u nước, c&aacute;c diễn giả, đ&atilde; c&oacute; hơn 50 lượt &yacute; kiến chia sẻ cảm nhận về t&igrave;nh y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay một c&aacute;ch gi&aacute;n tiếp th&ocirc;ng qua những b&agrave;i viết được đăng tải tr&ecirc;n nền tảng Padlet. C&aacute;c &yacute; kiến đều đ&atilde; khắc họa được những suy nghĩ c&aacute; nh&acirc;n về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động đến l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn hiện nay của c&aacute;c đại biểu, của tuổi trẻ tham gia Diễn đ&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35433/IMG_0204.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại biểu ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;