Lòng yêu nước chính là khởi phát của một tinh thần hội nhập đúng đắn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của PGS. TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n trong diễn đ&agrave;n &quot;Hội nhập quốc tế - Chủ động v&agrave; th&iacute;ch ứng&quot;, một trong 5 diễn đ&agrave;n nh&aacute;nh trong khu&ocirc;n khổ diễn đ&agrave;n&nbsp;&ldquo;Kh&aacute;t vọng Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;, diễn ra v&agrave;o&nbsp;s&aacute;ng 14/10.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/bIA.jpg" style="height:388px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c diễn đ&agrave;n c&ograve;n lại c&oacute; chủ đề: &quot;Chung ngọn cờ hồng, Chung niềm kh&aacute;t vọng&quot;; &quot;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&quot;; &quot;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&quot;; &quot;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại mỗi diễn đ&agrave;n, 200 đại biểu Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu&nbsp;Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;c&aacute;c nh&acirc;n vật truyền cảm hứng đ&atilde; c&oacute; những trao đổi, thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;gắn với nội dung từng chủ đề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n &ldquo;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&rdquo;&nbsp;c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật v&agrave; Trẻ mồ c&ocirc;i TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - Hội vi&ecirc;n Hội nhạc sĩ Việt Nam, UV Hội đồng L&yacute; luận Ph&ecirc; b&igrave;nh Văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; anh Phạm Ph&uacute; Trường - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch HĐTV Tư vấn Kinh doanh Hội nhập to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Trieu%20trai%20tim%202.jpg" style="height:368px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c diễn giả diễn đ&agrave;n khẳng định vai tr&ograve; to lớn của đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, nh&acirc;n d&acirc;n từ trước đến nay, qua bao cuộc đấu tranh vệ quốc từ thời dựng nước. Khẳng định mục ti&ecirc;u, &yacute; ch&iacute;, nhiệm vụ tập hợp, kết nối sức mạnh tập thể của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để ho&agrave;n th&agrave;nh, x&acirc;y dựng sự nghiệp lớn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n chia sẻ về kinh nghiệm chăm lo, đo&agrave;n kết, huy động lực lượng thanh ni&ecirc;n l&agrave; người lao động nhập cư tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, tạo gi&aacute; trị &yacute; nghĩa cho x&atilde; hội: &ldquo;Đối với t&ocirc;i, chăm lo l&agrave; tạo m&ocirc;i trường để mọi người ngồi lại với nhau để lắng nghe c&aacute;c hiến kế, nguyện vọng, t&acirc;m sự, mong muốn của c&aacute;c bạn từ đ&oacute; c&oacute; thể c&oacute; được c&aacute;c hiến kế cho x&atilde; hội cũng như những sự gi&uacute;p đỡ kịp thời cho thanh ni&ecirc;n tại khu vực. Khi c&aacute;c bạn nhận được sự gi&uacute;p đỡ từ x&atilde; hội th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ chủ động mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p. Điển h&igrave;nh như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; huy động c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&oacute; chung sở th&iacute;ch, nguyện vọng để th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ bơm oxy&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Trieu%20trai%20tim%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với ca kh&uacute;c &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo; được Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến s&aacute;ng t&aacute;c ngay trước thềm diễn đ&agrave;n để l&agrave;m qu&agrave; tặng cho Đại hội v&agrave; c&aacute;c đại biểu. To&agrave;n bộ hội trường đ&atilde; đồng thanh ca kh&uacute;c dưới sự dẫn dắt của Nhạc sĩ.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; c&aacute;c kh&aacute;ch mời: đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; anh L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014; bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Chung%20niem%20tin%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng khẳng định rằng, kh&aacute;t vọng phải gắn liền với y&ecirc;u nước, kh&aacute;t vọng phải đem lại độc lập, tự do hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n cũng như l&agrave; kh&aacute;t vọng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần phải m&atilde;nh liệt để mỗi c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n hướng tới l&ograve;ng y&ecirc;u nước, lu&ocirc;n giữ vững l&ograve;ng y&ecirc;u nước của m&igrave;nh khi đứng trước những kh&oacute; khăn, gian khổ m&agrave; ho&agrave;n cảnh đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014 khẳng định rằng l&ograve;ng y&ecirc;u nước l&agrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; đeo đuổi đam m&ecirc; của m&igrave;nh đến c&ugrave;ng. Theo đại biểu, đối với mỗi người trẻ, sự đam m&ecirc; l&agrave; rất cần thiết để theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh v&agrave; từ đ&oacute; cố gắng cống hiến, tạo ra những gi&aacute; trị mới, thay đổi được những c&aacute;i kh&oacute; khăn của đất nước để vươn l&ecirc;n s&aacute;nh vai với những quốc gia kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Chung%20niem%20tin%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n theo bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021, l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; một ngọn lửa, được thắp s&aacute;ng từ khi c&ograve;n nhỏ bởi v&igrave; bạn được đi nhiều nơi tr&ecirc;n cả nước, được đến với nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử, được nghe kể về những c&acirc;u chuyện lịch sử. Đến b&acirc;y giờ, khi đ&atilde; lớn, được tham gia nhiều hoạt động do Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, bạn được đến nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử hơn, được lắng nghe nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử hơn khiến ngọn lửa y&ecirc;u nước trong bạn ng&agrave;y c&agrave;ng được nu&ocirc;i dương v&agrave; thắp s&aacute;ng m&atilde;nh liệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của c&ocirc;&nbsp;Th&aacute;i Thị Hạnh - Nguy&ecirc;n UV BCH Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng đội trưởng Tổng Đội 3 bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Tổng đội TNXP Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố; Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng; Ca sĩ Ngọc Linh v&agrave; MC Ph&ugrave;ng Thế Phi - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Tay%20cam%20co%20do%201.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh chia sẻ điều tạo ra động lực của thế hệ c&ocirc; l&agrave; sự tiếp nối truyền thống Thanh ni&ecirc;n xung phong, từ thế hệ trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mỹ đến thế hệ sau giải ph&oacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; truyền thống xung k&iacute;ch ti&ecirc;n phong, cống hiến sức m&igrave;nh cho x&atilde; hội, cho Nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước v&igrave; một tương lai tươi s&aacute;ng, ph&ocirc;ng vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ H&agrave; Hiếu Trung, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2021, ca sĩ Ngọc Linh, MC Thế Phi c&ugrave;ng chia sẻ về việc thấy được &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n với x&atilde; hội v&agrave; từ đ&oacute; đ&atilde; x&ocirc;ng pha t&igrave;nh nguyện chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Tay%20cam%20co%20do%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng, về kh&aacute;t vọng mang h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; quốc tế. B&aacute;c sĩ gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n: &ldquo;Người trẻ ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh kh&aacute;t vọng, kh&ocirc;ng chỉ cho c&aacute; nh&acirc;n, m&agrave; cho x&atilde; hội l&agrave;m sao đưa nước ta s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn</strong></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trần Đức Sự, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n; ThS. Trần Tuất Đạt, Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng, Nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung TikTok; bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, anh Phan Trường Ph&aacute;t, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n; bạn Nguyễn Phạm Tấn C&ocirc;ng - UV BCH X&atilde; Đo&agrave;n B&igrave;nh Lợi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; anh Phạm Mạnh Đ&igrave;nh - CEO PANDO, cựu sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh; anh Huỳnh C&ocirc;ng Ph&uacute;c - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM (Giải Nhất AI Hackathon 2020; 02 lần đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi khoa học quốc tế MediaEval; Giải Nh&igrave; quốc tế AI City Challenge 2022; đồng t&aacute;c giả 04 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế) chia sẻ: &ldquo;Thế hệ trẻ ở đ&acirc;y, với đủ sự nỗ lực, đam m&ecirc; v&agrave; nhiệt huyết th&igrave; mọi r&agrave;o cản đều c&oacute; thể vượt qua, mọi giới hạn c&oacute; thể ph&aacute; vỡ. Quan trọng nhất l&agrave; m&igrave;nh phải đặt mục ti&ecirc;u tiếp theo cho bản th&acirc;n để tiếp tục ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Lan Anh, Học vi&ecirc;n Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ. Bạn Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. Trong diễn đ&agrave;n h&ocirc;m nay, Lan Anh đem đến diễn đ&agrave;n tiết mục đ&aacute;nh đ&agrave;n piano t&aacute;c phẩm &ldquo;Trống cơm&rdquo; đặc sắc. Ngo&agrave;i ra, Lan Anh c&ograve;n chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, ngo&agrave;i việc tập luyện th&igrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng nghe nhạc để tạo ra tư duy &acirc;m nhạc cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 03 chặng &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; - &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; - &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; đem đến những c&acirc;u chuyện s&aacute;ng tạo nhấn mạnh tinh thần kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để t&igrave;m lối đi ri&ecirc;ng. Diễn đ&agrave;n đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ tham dự đ&uacute;c kết được những th&ocirc;ng điệp của ri&ecirc;ng m&igrave;nh để ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội nhập quốc tế - Chủ động v&agrave; th&iacute;ch ứng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự c&oacute; mặt của PGS. TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN; anh Somkiet Southimanivong - Trưởng Ban tự quản sinh vi&ecirc;n L&agrave;o miền Nam Việt Nam; anh Seng Sambath - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; chị Nguyễn Ngọc Hương - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Xuất nhập khẩu Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Việt, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019; bạn Đỗ Phạm Nguyệt Thanh - Trợ l&yacute; Ph&ograve;ng Khoa học Qu&acirc;n sự - Đ&agrave;o tạo, Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n gắn với 03 nh&oacute;m nội dung trọng t&acirc;m: Chủ động - Th&iacute;ch ứng, Giữ g&igrave;n bản sắc Việt v&agrave; Kh&aacute;t vọng hội nhập - Vươn tầm thế giới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Hoi%20nhap%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nội dung Chủ động - Th&iacute;ch ứng, bạn Đỗ Phạm Nguyệt Thanh - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020 chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục 18 quốc gia, 06 chương tr&igrave;nh giao lưu quốc tế của m&igrave;nh với th&ocirc;ng điệp: &ldquo;L&agrave; người trẻ, quan trọng nhất l&agrave; d&aacute;m thử, d&aacute;m trải nghiệm v&agrave; bước ra cộng đồng để đương đầu với thử th&aacute;ch. Những điều đ&oacute; bắt đầu từ ngay ch&iacute;nh h&ocirc;m nay, khi ch&uacute;ng ta biết chủ động nắm lấy cơ hội bằng c&aacute;ch trau dồi những kỹ năng v&agrave; ngoại ngữ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo luận xung quanh &yacute; thức giữ g&igrave;n bản sắc Việt trong bối cảnh hội nhập s&acirc;u v&agrave; rộng hiện nay, PGS. TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN b&agrave;y tỏ quan điểm: &ldquo;L&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; khởi ph&aacute;t của một tinh thần hội nhập đ&uacute;ng đắn&rdquo;. Với PGS. TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n, hội nhập l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a, hội nhập cho ch&uacute;ng ta cơ hội để bước ra thế giới nhưng cũng l&agrave; dịp để ta nh&igrave;n lại m&igrave;nh thiếu g&igrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua c&aacute;c nội dung thảo luận s&ocirc;i nổi, cả 5 diễn đ&agrave;n&nbsp;đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh &quot;cầu nối&quot;&nbsp;để thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i l&ecirc;n những suy nghĩ về kh&aacute;t vọng&nbsp;của ch&iacute;nh bản th&acirc;n, qua đ&oacute;, hun đ&uacute;c, trui r&egrave;n n&ecirc;n kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong&nbsp;thời đại mới, đ&oacute; l&agrave; một thế hệ thanh ni&ecirc;n &quot;d&aacute;m nghĩ&quot;, &quot;biết l&agrave;m&quot;, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&ocirc;ng ngừng học tập, trau dồi, r&egrave;n luyện,&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p tr&iacute; tuệ, c&ocirc;ng sức, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh một đ&ocirc; thị c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỘI H&Igrave;NH NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;