Lòng yêu nước chính là khởi phát của một tinh thần hội nhập đúng đắn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của PGS. TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n trong diễn đ&agrave;n &quot;Hội nhập quốc tế - Chủ động v&agrave; th&iacute;ch ứng&quot;, một trong 5 diễn đ&agrave;n nh&aacute;nh trong khu&ocirc;n khổ diễn đ&agrave;n&nbsp;&ldquo;Kh&aacute;t vọng Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;, diễn ra v&agrave;o&nbsp;s&aacute;ng 14/10.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/bIA.jpg" style="height:388px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c diễn đ&agrave;n c&ograve;n lại c&oacute; chủ đề: &quot;Chung ngọn cờ hồng, Chung niềm kh&aacute;t vọng&quot;; &quot;Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n&quot;; &quot;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&quot;; &quot;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại mỗi diễn đ&agrave;n, 200 đại biểu Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu&nbsp;Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;c&aacute;c nh&acirc;n vật truyền cảm hứng đ&atilde; c&oacute; những trao đổi, thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;gắn với nội dung từng chủ đề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n &ldquo;Triệu tr&aacute;i tim, một &yacute; ch&iacute;&rdquo;&nbsp;c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật v&agrave; Trẻ mồ c&ocirc;i TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến - Hội vi&ecirc;n Hội nhạc sĩ Việt Nam, UV Hội đồng L&yacute; luận Ph&ecirc; b&igrave;nh Văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; anh Phạm Ph&uacute; Trường - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Chủ tịch HĐTV Tư vấn Kinh doanh Hội nhập to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Trieu%20trai%20tim%202.jpg" style="height:368px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c diễn giả diễn đ&agrave;n khẳng định vai tr&ograve; to lớn của đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, nh&acirc;n d&acirc;n từ trước đến nay, qua bao cuộc đấu tranh vệ quốc từ thời dựng nước. Khẳng định mục ti&ecirc;u, &yacute; ch&iacute;, nhiệm vụ tập hợp, kết nối sức mạnh tập thể của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để ho&agrave;n th&agrave;nh, x&acirc;y dựng sự nghiệp lớn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n chia sẻ về kinh nghiệm chăm lo, đo&agrave;n kết, huy động lực lượng thanh ni&ecirc;n l&agrave; người lao động nhập cư tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, tạo gi&aacute; trị &yacute; nghĩa cho x&atilde; hội: &ldquo;Đối với t&ocirc;i, chăm lo l&agrave; tạo m&ocirc;i trường để mọi người ngồi lại với nhau để lắng nghe c&aacute;c hiến kế, nguyện vọng, t&acirc;m sự, mong muốn của c&aacute;c bạn từ đ&oacute; c&oacute; thể c&oacute; được c&aacute;c hiến kế cho x&atilde; hội cũng như những sự gi&uacute;p đỡ kịp thời cho thanh ni&ecirc;n tại khu vực. Khi c&aacute;c bạn nhận được sự gi&uacute;p đỡ từ x&atilde; hội th&igrave; c&aacute;c bạn sẽ chủ động mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p. Điển h&igrave;nh như trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; huy động c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&oacute; chung sở th&iacute;ch, nguyện vọng để th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện, hỗ trợ bơm oxy&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Trieu%20trai%20tim%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với ca kh&uacute;c &ldquo;Đo&agrave;n kết&rdquo; được Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến s&aacute;ng t&aacute;c ngay trước thềm diễn đ&agrave;n để l&agrave;m qu&agrave; tặng cho Đại hội v&agrave; c&aacute;c đại biểu. To&agrave;n bộ hội trường đ&atilde; đồng thanh ca kh&uacute;c dưới sự dẫn dắt của Nhạc sĩ.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chung ngọn cờ hồng - Chung niềm kh&aacute;t vọng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; c&aacute;c kh&aacute;ch mời: đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; anh L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014; bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Chung%20niem%20tin%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (S&aacute;u Triều) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng khẳng định rằng, kh&aacute;t vọng phải gắn liền với y&ecirc;u nước, kh&aacute;t vọng phải đem lại độc lập, tự do hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n cũng như l&agrave; kh&aacute;t vọng của mỗi c&aacute; nh&acirc;n cần phải m&atilde;nh liệt để mỗi c&aacute; nh&acirc;n lu&ocirc;n hướng tới l&ograve;ng y&ecirc;u nước, lu&ocirc;n giữ vững l&ograve;ng y&ecirc;u nước của m&igrave;nh khi đứng trước những kh&oacute; khăn, gian khổ m&agrave; ho&agrave;n cảnh đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2015, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2014 khẳng định rằng l&ograve;ng y&ecirc;u nước l&agrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; đeo đuổi đam m&ecirc; của m&igrave;nh đến c&ugrave;ng. Theo đại biểu, đối với mỗi người trẻ, sự đam m&ecirc; l&agrave; rất cần thiết để theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh v&agrave; từ đ&oacute; cố gắng cống hiến, tạo ra những gi&aacute; trị mới, thay đổi được những c&aacute;i kh&oacute; khăn của đất nước để vươn l&ecirc;n s&aacute;nh vai với những quốc gia kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Chung%20niem%20tin%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n theo bạn Nguyễn V&otilde; Ngọc Gi&agrave;u - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2021, l&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; một ngọn lửa, được thắp s&aacute;ng từ khi c&ograve;n nhỏ bởi v&igrave; bạn được đi nhiều nơi tr&ecirc;n cả nước, được đến với nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử, được nghe kể về những c&acirc;u chuyện lịch sử. Đến b&acirc;y giờ, khi đ&atilde; lớn, được tham gia nhiều hoạt động do Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, bạn được đến nhiều khu di t&iacute;ch lịch sử hơn, được lắng nghe nhiều c&acirc;u chuyện lịch sử hơn khiến ngọn lửa y&ecirc;u nước trong bạn ng&agrave;y c&agrave;ng được nu&ocirc;i dương v&agrave; thắp s&aacute;ng m&atilde;nh liệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tay cầm cờ đỏ sao v&agrave;ng tiến l&ecirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của c&ocirc;&nbsp;Th&aacute;i Thị Hạnh - Nguy&ecirc;n UV BCH Trung ương Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng đội trưởng Tổng Đội 3 bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam Tổng đội TNXP Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố; Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n bệnh viện d&atilde; chiến cấp 2 số 3, Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng; Ca sĩ Ngọc Linh v&agrave; MC Ph&ugrave;ng Thế Phi - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n Nghệ sĩ ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Tay%20cam%20co%20do%201.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Th&aacute;i Thị Hạnh chia sẻ điều tạo ra động lực của thế hệ c&ocirc; l&agrave; sự tiếp nối truyền thống Thanh ni&ecirc;n xung phong, từ thế hệ trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mỹ đến thế hệ sau giải ph&oacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; truyền thống xung k&iacute;ch ti&ecirc;n phong, cống hiến sức m&igrave;nh cho x&atilde; hội, cho Nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước v&igrave; một tương lai tươi s&aacute;ng, ph&ocirc;ng vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ H&agrave; Hiếu Trung, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2021, ca sĩ Ngọc Linh, MC Thế Phi c&ugrave;ng chia sẻ về việc thấy được &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n với x&atilde; hội v&agrave; từ đ&oacute; đ&atilde; x&ocirc;ng pha t&igrave;nh nguyện chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Tay%20cam%20co%20do%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thượng &uacute;y, B&aacute;c sĩ Tống V&acirc;n Anh chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia Ph&aacute;i bộ G&igrave;n giữ H&ograve;a b&igrave;nh Li&ecirc;n hiệp quốc tại Cộng h&ograve;a Nam Xu - đăng, về kh&aacute;t vọng mang h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn b&egrave; quốc tế. B&aacute;c sĩ gửi gắm đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n: &ldquo;Người trẻ ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n giữ cho m&igrave;nh kh&aacute;t vọng, kh&ocirc;ng chỉ cho c&aacute; nh&acirc;n, m&agrave; cho x&atilde; hội l&agrave;m sao đưa nước ta s&aacute;nh vai với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u như B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn</strong></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Trần Đức Sự, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n; ThS. Trần Tuất Đạt, Giảng vi&ecirc;n trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng, Nh&agrave; s&aacute;ng tạo nội dung TikTok; bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM, anh Phan Trường Ph&aacute;t, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n; bạn Nguyễn Phạm Tấn C&ocirc;ng - UV BCH X&atilde; Đo&agrave;n B&igrave;nh Lợi, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh; anh Phạm Mạnh Đ&igrave;nh - CEO PANDO, cựu sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh; anh Huỳnh C&ocirc;ng Ph&uacute;c - Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Phạm Minh Kh&ocirc;i, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM (Giải Nhất AI Hackathon 2020; 02 lần đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi khoa học quốc tế MediaEval; Giải Nh&igrave; quốc tế AI City Challenge 2022; đồng t&aacute;c giả 04 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế) chia sẻ: &ldquo;Thế hệ trẻ ở đ&acirc;y, với đủ sự nỗ lực, đam m&ecirc; v&agrave; nhiệt huyết th&igrave; mọi r&agrave;o cản đều c&oacute; thể vượt qua, mọi giới hạn c&oacute; thể ph&aacute; vỡ. Quan trọng nhất l&agrave; m&igrave;nh phải đặt mục ti&ecirc;u tiếp theo cho bản th&acirc;n để tiếp tục ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Lan Anh, Học vi&ecirc;n Nhạc viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ. Bạn Lan Anh kh&ocirc;ng chỉ để lại dấu ấn ở c&aacute;c s&acirc;n chơi trong nước m&agrave; c&ocirc; g&aacute;i &ldquo;Thần đồng &acirc;m nhạc&rdquo; c&ograve;n quảng b&aacute; &acirc;m nhạc Việt Nam ra c&aacute;c đấu trường quốc tế. Trong diễn đ&agrave;n h&ocirc;m nay, Lan Anh đem đến diễn đ&agrave;n tiết mục đ&aacute;nh đ&agrave;n piano t&aacute;c phẩm &ldquo;Trống cơm&rdquo; đặc sắc. Ngo&agrave;i ra, Lan Anh c&ograve;n chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, ngo&agrave;i việc tập luyện th&igrave; c&ograve;n ch&uacute; trọng nghe nhạc để tạo ra tư duy &acirc;m nhạc cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 03 chặng &ldquo;S&aacute;ng tư duy&rdquo; - &ldquo;Tạo &yacute; tưởng&rdquo; - &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Ph&aacute; vỡ mọi giới hạn&rdquo; đem đến những c&acirc;u chuyện s&aacute;ng tạo nhấn mạnh tinh thần kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn để t&igrave;m lối đi ri&ecirc;ng. Diễn đ&agrave;n đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ tham dự đ&uacute;c kết được những th&ocirc;ng điệp của ri&ecirc;ng m&igrave;nh để ph&aacute;t huy sự s&aacute;ng tạo, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội nhập quốc tế - Chủ động v&agrave; th&iacute;ch ứng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự diễn đ&agrave;n c&oacute; sự c&oacute; mặt của PGS. TS. Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN; anh Somkiet Southimanivong - Trưởng Ban tự quản sinh vi&ecirc;n L&agrave;o miền Nam Việt Nam; anh Seng Sambath - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; chị Nguyễn Ngọc Hương - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Xuất nhập khẩu Thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Việt, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019; bạn Đỗ Phạm Nguyệt Thanh - Trợ l&yacute; Ph&ograve;ng Khoa học Qu&acirc;n sự - Đ&agrave;o tạo, Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n gắn với 03 nh&oacute;m nội dung trọng t&acirc;m: Chủ động - Th&iacute;ch ứng, Giữ g&igrave;n bản sắc Việt v&agrave; Kh&aacute;t vọng hội nhập - Vươn tầm thế giới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35437/Hoi%20nhap%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nội dung Chủ động - Th&iacute;ch ứng, bạn Đỗ Phạm Nguyệt Thanh - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020 chia sẻ về h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục 18 quốc gia, 06 chương tr&igrave;nh giao lưu quốc tế của m&igrave;nh với th&ocirc;ng điệp: &ldquo;L&agrave; người trẻ, quan trọng nhất l&agrave; d&aacute;m thử, d&aacute;m trải nghiệm v&agrave; bước ra cộng đồng để đương đầu với thử th&aacute;ch. Những điều đ&oacute; bắt đầu từ ngay ch&iacute;nh h&ocirc;m nay, khi ch&uacute;ng ta biết chủ động nắm lấy cơ hội bằng c&aacute;ch trau dồi những kỹ năng v&agrave; ngoại ngữ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo luận xung quanh &yacute; thức giữ g&igrave;n bản sắc Việt trong bối cảnh hội nhập s&acirc;u v&agrave; rộng hiện nay, PGS. TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN b&agrave;y tỏ quan điểm: &ldquo;L&ograve;ng y&ecirc;u nước ch&iacute;nh l&agrave; khởi ph&aacute;t của một tinh thần hội nhập đ&uacute;ng đắn&rdquo;. Với PGS. TS Phan Thị Hồng Xu&acirc;n, hội nhập l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a, hội nhập cho ch&uacute;ng ta cơ hội để bước ra thế giới nhưng cũng l&agrave; dịp để ta nh&igrave;n lại m&igrave;nh thiếu g&igrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua c&aacute;c nội dung thảo luận s&ocirc;i nổi, cả 5 diễn đ&agrave;n&nbsp;đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh &quot;cầu nối&quot;&nbsp;để thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i l&ecirc;n những suy nghĩ về kh&aacute;t vọng&nbsp;của ch&iacute;nh bản th&acirc;n, qua đ&oacute;, hun đ&uacute;c, trui r&egrave;n n&ecirc;n kh&aacute;t vọng của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong&nbsp;thời đại mới, đ&oacute; l&agrave; một thế hệ thanh ni&ecirc;n &quot;d&aacute;m nghĩ&quot;, &quot;biết l&agrave;m&quot;, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&ocirc;ng ngừng học tập, trau dồi, r&egrave;n luyện,&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p tr&iacute; tuệ, c&ocirc;ng sức, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh một đ&ocirc; thị c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỘI H&Igrave;NH NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;