Tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/10/2022, tại Hội trường Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; diễn ra phi&ecirc;n thứ nhất Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;Tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 441&nbsp;đại biểu tham dự đại hội.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n trực tiếp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động diễn ra tại c&aacute;c phi&ecirc;n đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Canh%20toan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ nhất:</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>07g35 - 08g00:</strong>&nbsp;Chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng khai mạc Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g00:</strong>&nbsp;Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch, 05 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute; v&agrave; 09 đồng ch&iacute; trong Ban Thẩm tra Tư c&aacute;ch đại biểu. Đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang -&nbsp;Trưởng Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Doan%20Chu%20tich.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Truong%20Quang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bieu%20quyet.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g05:</strong>&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ X ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chi%20Phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%2011.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g15:&nbsp;</strong>C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bảng đồng&nbsp;cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với nội dung:</span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&ldquo;TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N V&Agrave; PHONG TR&Agrave;O THANH NI&Ecirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n,</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường,</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch ph&aacute;t huy văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống c&aacute;ch mạng,</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>R&egrave;n luyện đức t&agrave;i, sức khỏe, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%20tang%20hoa].jpg" style="height:314px; text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Trao%20Bang%20Dong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g15:</strong> Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kho&aacute;&nbsp;X tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Hai.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được duy tr&igrave; thực hiện hiệu quả ở c&aacute;c mảng, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh được duy tr&igrave; tốt t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến nhận thức, g&oacute;p phần bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm mới, b&aacute;m s&aacute;t nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của th&agrave;nh phố, địa phương, đơn vị, nhiều phong tr&agrave;o c&oacute; sức lan tỏa, c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện. C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng kết nạp được tập trung đầu tư. Thực hiện tốt vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị v&agrave; ph&aacute;t huy Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần tăng tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g30:&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ X tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X (2017 - 2022).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Nguyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">08g35:</span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif"> Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - đại diện Đo&agrave;n Thư k&yacute; tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Toan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g40 - 10g30:</strong>&nbsp;C&aacute;c đại biểu thảo luận tại 10 tổ thảo luận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g30:</strong>&nbsp;Thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g35: </strong>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X th&ocirc;ng danh s&aacute;ch nh&acirc;n sự ứng cử&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g00:</strong> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2017&nbsp;- 2022 tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Man%20nhiem%20ky%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g06:</strong> Đại hội bầu ra Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Kh&oacute;a X l&agrave; trưởng ban.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chi%20Huong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g08: </strong>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Đại diện Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội b&agrave;n giao phong b&igrave; phiếu bầu cho Ban Kiểm phiếu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g10:</strong> Ban Kiểm phiếu điều h&agrave;nh phần bầu cử Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif; font-size:14pt"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>11g34:</strong> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Hảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận về việc &ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Thanh ni&ecirc;n trong đảm bảo an ninh phi truyền thống, phản b&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif; font-size:14pt"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Le%20Hao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">11g42: </span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Như Ngọc - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh ph&aacute;t biểu tham luận về &ldquo;Thực hiện Chỉ chị số 19 của Th&agrave;nh ủy gắn với x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận B&igrave;nh Thạnh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đồng ch&iacute; Như Ngọc, cần x&aacute;c định 2 khu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n chảy qua để ch&uacute; trọng thực hiện c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, đầu tư c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực tuyến, tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Binh%20Thanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">11g55:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X điều h&agrave;nh phần thảo luận của đại biểu. C&aacute;c đại biểu tiếp tục&nbsp;tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c &yacute; kiến đối với&nbsp;dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hiến kế, đề xuất c&aacute;c &yacute; tưởng thiết thực, hiệu quả cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Giang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Tung.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>12g35:</strong>&nbsp;Ban Kiểm phiếu c&ocirc;ng bố kết quả bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Biểu quyết kết quả bầu cử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>12g40:&nbsp;</strong>Kết th&uacute;c phi&ecirc;n 1. Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI tiến h&agrave;nh Hội nghị lần thứ 1.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Hội nghị lần thứ nhất&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; MinhTP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027:&nbsp;</u></strong>Hội nghị tiến h&agrave;nh bầu Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy&nbsp;ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ hai (Chiều ng&agrave;y 15/10/2022):</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">14g45:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif">Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc. Phi&ecirc;n l&agrave;m việc ch&iacute;nh thức bắt đầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">14g50:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n kho&aacute; X th&ocirc;ng qua Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 v&agrave;&nbsp;danh s&aacute;ch nh&acirc;n sự ứng cử đại biểu ch&iacute;nh thức, đại biểu dự khuyết&nbsp;tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII do Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;kh&oacute;a X chuẩn bị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>15g10:</strong>&nbsp;Ban Kiểm phiếu điều h&agrave;nh phần bầu cử đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc&nbsp;lần thứ&nbsp;XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu.jpg" style="height:435px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">15g30: </span></strong><span style="font-size:16px">Đồng&nbsp;ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Xu&acirc;n Th&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;tham luận<em> </em>&ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tham gia hiến kế, g&oacute;p &yacute; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Tham%20luan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>15g40:</strong>&nbsp;Đại hội ch&uacute;c mừng kỷ niệm 92 năm Ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); 66 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); kỷ niệm 40 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2022) v&agrave; ch&uacute;c mừng sinh nhật c&aacute;c đại biểu c&oacute; sinh nhật v&agrave;o ng&agrave;y 15/10.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chuc%20mung.jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Sinh%20nhat.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>16g05:</strong><em>&nbsp;</em>Ban Kiểm phiếu c&ocirc;ng bố kết quả bầu Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ&nbsp;XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Biểu quyết kết quả bầu cử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>16g20:&nbsp;</strong>Biểu quyết c&aacute;c nội dung văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ XI tr&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bieu%20quyet%20ND%20VK.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">16g50: </span></strong><span style="font-size:16px">Phi&ecirc;n l&agrave;m việc kết th&uacute;c.&nbsp;Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba (phi&ecirc;n trọng thể) sẽ bắt đầu v&agrave;o l&uacute;c 08g00, ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 10 năm 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ ba (S&aacute;ng ng&agrave;y 16/10/2022):</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g00:</strong>&nbsp;Tổ kh&uacute;c&nbsp;nghệ thuật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổ kh&uacute;c sử dụng phương thức s&acirc;n khấu ho&aacute;, kết hợp ứng dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ Wrap Led v&agrave; Tracking thể hiện kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, gắn với 03 tuyến nội dung l&agrave; Kh&aacute;t vọng ho&agrave; b&igrave;nh trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc; Kh&aacute;t vọng b&igrave;nh y&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc kiến thiết, x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố, đất nước v&agrave; Kh&aacute;t vọng vươn cao trong ph&aacute;t huy sức trẻ, tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh một đ&ocirc; thị c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe%201.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe%202.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g30: </strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; v&agrave; Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc. Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu dự phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g40: </strong>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kết quả hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g50: </strong>Chiếu phim về kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>09g00: </strong>Đại hội theo d&otilde;i phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận chủ đề Phong tr&agrave;o &ldquo;X&acirc;y dựng Khu phố, Ấp An to&agrave;n -&nbsp;Văn minh -&nbsp;Sạch đẹp -&nbsp;Nghĩa t&igrave;nh&rdquo; AST -&nbsp;Sức sống từ Chi đo&agrave;n từ Chi đo&agrave;n Khu phố, Ấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>09g15</strong>: Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c -&nbsp;Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận &ldquo;Tuổi trẻ biết -&nbsp;hiểu -&nbsp;tin -&nbsp;y&ecirc;u lịch sử Việt Nam&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Duong%20Trong%20Phuc.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>09g30:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BTTU%20chi%20dao%20Dai%20hoi%20XI.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố bảng đồng với nội dung:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&ldquo;TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>ĐO&Agrave;N KẾT - BẢN LĨNH - XUNG K&Iacute;CH - S&Aacute;NG TẠO - HỘI NHẬP&nbsp;&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bang%20dong%20Thanh%20uy.jpg" style="height:419px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>10g10:</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bi%20thu%20Huy%20phat%20bieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">10g30:</span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif"> Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu cảm ơn v&agrave; tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g30:</strong> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Thường vụ,&nbsp;Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải, Trần Thu H&agrave;, Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n v&agrave; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n. Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n được bầu giữ nhiệm vụ&nbsp;Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BCH%20ra%20mat.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">10g30: </span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif">L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trao hoa ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g35:</strong><span style="font-family:arial,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI đại diện Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bi%20thu%20Phuong%20nhan%20nhiem%20vu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g40:</strong> Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 ra mắt Đại hội. Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n đại diện đo&agrave;n đại biểu ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Pho%20Bi%20thu%20Nguyen%20phat%20bieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g45:</strong> Tặng qu&agrave; cảm ơn Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X kh&ocirc;ng t&aacute;i cử kể từ đầu nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chia%20tay.jpg" style="height:352px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g50:</strong> Trao khen thưởng:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Để ghi nhận v&agrave; biểu dương sự nỗ lực của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố trong thời gian qua, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&acirc;n tặng thưởng Bằng khen cho 08 tập thể v&agrave; 19 c&aacute; nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Khen%20thuong.jpg" style="height:351px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>11g05:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Trưởng Đo&agrave;n Thư k&yacute; tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Nghi%20quyet.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">11g10: </span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch ph&aacute;t biểu bế mạc Đại hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>11g15:</strong> Nghi thức bế mạc Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chup%20hinh%20luu%20niem.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 ch&iacute;nh thức kết th&uacute;c.</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ THỰC HIỆN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;