Tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/10/2022, tại Hội trường Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; diễn ra phi&ecirc;n thứ nhất Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;Tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 441&nbsp;đại biểu tham dự đại hội.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n trực tiếp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động diễn ra tại c&aacute;c phi&ecirc;n đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Canh%20toan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ nhất:</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>07g35 - 08g00:</strong>&nbsp;Chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng khai mạc Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g00:</strong>&nbsp;Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch, 05 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute; v&agrave; 09 đồng ch&iacute; trong Ban Thẩm tra Tư c&aacute;ch đại biểu. Đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang -&nbsp;Trưởng Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Doan%20Chu%20tich.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Truong%20Quang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bieu%20quyet.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g05:</strong>&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ X ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chi%20Phuong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%2011.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g15:&nbsp;</strong>C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bảng đồng&nbsp;cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố với nội dung:</span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&ldquo;TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N V&Agrave; PHONG TR&Agrave;O THANH NI&Ecirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n,</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường,</strong></span></p> <p style="margin-left:-5.85pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Xung k&iacute;ch ph&aacute;t huy văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống c&aacute;ch mạng,</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>R&egrave;n luyện đức t&agrave;i, sức khỏe, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BPB%20tang%20hoa].jpg" style="height:314px; text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Trao%20Bang%20Dong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g15:</strong> Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kho&aacute;&nbsp;X tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Hai.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được duy tr&igrave; thực hiện hiệu quả ở c&aacute;c mảng, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh được duy tr&igrave; tốt t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến nhận thức, g&oacute;p phần bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm mới, b&aacute;m s&aacute;t nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của th&agrave;nh phố, địa phương, đơn vị, nhiều phong tr&agrave;o c&oacute; sức lan tỏa, c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng v&agrave; tạo m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện. C&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng kết nạp được tập trung đầu tư. Thực hiện tốt vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị v&agrave; ph&aacute;t huy Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n; h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần tăng tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g30:&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ X tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X (2017 - 2022).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Nguyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">08g35:</span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif"> Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - đại diện Đo&agrave;n Thư k&yacute; tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Toan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g40 - 10g30:</strong>&nbsp;C&aacute;c đại biểu thảo luận tại 10 tổ thảo luận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g30:</strong>&nbsp;Thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch,&nbsp;đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g35: </strong>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X th&ocirc;ng danh s&aacute;ch nh&acirc;n sự ứng cử&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g00:</strong> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2017&nbsp;- 2022 tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Man%20nhiem%20ky%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g06:</strong> Đại hội bầu ra Ban Kiểm phiếu gồm 19 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Kh&oacute;a X l&agrave; trưởng ban.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chi%20Huong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g08: </strong>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Đại diện Đo&agrave;n Chủ tịch Đại hội b&agrave;n giao phong b&igrave; phiếu bầu cho Ban Kiểm phiếu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>11g10:</strong> Ban Kiểm phiếu điều h&agrave;nh phần bầu cử Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif; font-size:14pt"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>11g34:</strong> Đồng ch&iacute; L&ecirc; Hảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận về việc &ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Thanh ni&ecirc;n trong đảm bảo an ninh phi truyền thống, phản b&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-family:times new roman,serif; font-size:14pt"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Le%20Hao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">11g42: </span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Như Ngọc - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh ph&aacute;t biểu tham luận về &ldquo;Thực hiện Chỉ chị số 19 của Th&agrave;nh ủy gắn với x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận B&igrave;nh Thạnh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo đồng ch&iacute; Như Ngọc, cần x&aacute;c định 2 khu vực s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n chảy qua để ch&uacute; trọng thực hiện c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cần tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, đầu tư c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền trực tuyến, tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Binh%20Thanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">11g55:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X điều h&agrave;nh phần thảo luận của đại biểu. C&aacute;c đại biểu tiếp tục&nbsp;tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c &yacute; kiến đối với&nbsp;dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hiến kế, đề xuất c&aacute;c &yacute; tưởng thiết thực, hiệu quả cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Giang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Anh%20Tung.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>12g35:</strong>&nbsp;Ban Kiểm phiếu c&ocirc;ng bố kết quả bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Biểu quyết kết quả bầu cử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>12g40:&nbsp;</strong>Kết th&uacute;c phi&ecirc;n 1. Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI tiến h&agrave;nh Hội nghị lần thứ 1.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Hội nghị lần thứ nhất&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; MinhTP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027:&nbsp;</u></strong>Hội nghị tiến h&agrave;nh bầu Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy&nbsp;ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Hoi%20nghi%201%20XI%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ hai (Chiều ng&agrave;y 15/10/2022):</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">14g45:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif">Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc. Phi&ecirc;n l&agrave;m việc ch&iacute;nh thức bắt đầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">14g50:&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n kho&aacute; X th&ocirc;ng qua Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 v&agrave;&nbsp;danh s&aacute;ch nh&acirc;n sự ứng cử đại biểu ch&iacute;nh thức, đại biểu dự khuyết&nbsp;tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII do Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;kh&oacute;a X chuẩn bị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>15g10:</strong>&nbsp;Ban Kiểm phiếu điều h&agrave;nh phần bầu cử đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc&nbsp;lần thứ&nbsp;XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bo%20phieu.jpg" style="height:435px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">15g30: </span></strong><span style="font-size:16px">Đồng&nbsp;ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Xu&acirc;n Th&acirc;n&nbsp;- B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;tham luận<em> </em>&ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tham gia hiến kế, g&oacute;p &yacute; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Tham%20luan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>15g40:</strong>&nbsp;Đại hội ch&uacute;c mừng kỷ niệm 92 năm Ng&agrave;y truyền thống c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); 66 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022); kỷ niệm 40 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2022) v&agrave; ch&uacute;c mừng sinh nhật c&aacute;c đại biểu c&oacute; sinh nhật v&agrave;o ng&agrave;y 15/10.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chuc%20mung.jpg" style="height:369px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Sinh%20nhat.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>16g05:</strong><em>&nbsp;</em>Ban Kiểm phiếu c&ocirc;ng bố kết quả bầu Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ&nbsp;XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Biểu quyết kết quả bầu cử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>16g20:&nbsp;</strong>Biểu quyết c&aacute;c nội dung văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ XI tr&ecirc;n ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bieu%20quyet%20ND%20VK.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">16g50: </span></strong><span style="font-size:16px">Phi&ecirc;n l&agrave;m việc kết th&uacute;c.&nbsp;Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba (phi&ecirc;n trọng thể) sẽ bắt đầu v&agrave;o l&uacute;c 08g00, ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 10 năm 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ ba (S&aacute;ng ng&agrave;y 16/10/2022):</u></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>08g00:</strong>&nbsp;Tổ kh&uacute;c&nbsp;nghệ thuật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tổ kh&uacute;c sử dụng phương thức s&acirc;n khấu ho&aacute;, kết hợp ứng dụng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ Wrap Led v&agrave; Tracking thể hiện kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, gắn với 03 tuyến nội dung l&agrave; Kh&aacute;t vọng ho&agrave; b&igrave;nh trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc; Kh&aacute;t vọng b&igrave;nh y&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc kiến thiết, x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố, đất nước v&agrave; Kh&aacute;t vọng vươn cao trong ph&aacute;t huy sức trẻ, tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh một đ&ocirc; thị c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe%201.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Van%20nghe%202.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g30: </strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; v&agrave; Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc. Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu dự phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g40: </strong>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kết quả hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>08g50: </strong>Chiếu phim về kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>09g00: </strong>Đại hội theo d&otilde;i phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận chủ đề Phong tr&agrave;o &ldquo;X&acirc;y dựng Khu phố, Ấp An to&agrave;n -&nbsp;Văn minh -&nbsp;Sạch đẹp -&nbsp;Nghĩa t&igrave;nh&rdquo; AST -&nbsp;Sức sống từ Chi đo&agrave;n từ Chi đo&agrave;n Khu phố, Ấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>09g15</strong>: Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c -&nbsp;Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận &ldquo;Tuổi trẻ biết -&nbsp;hiểu -&nbsp;tin -&nbsp;y&ecirc;u lịch sử Việt Nam&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Duong%20Trong%20Phuc.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>09g30:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BTTU%20chi%20dao%20Dai%20hoi%20XI.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố bảng đồng với nội dung:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&ldquo;TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>ĐO&Agrave;N KẾT - BẢN LĨNH - XUNG K&Iacute;CH - S&Aacute;NG TẠO - HỘI NHẬP&nbsp;&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bang%20dong%20Thanh%20uy.jpg" style="height:419px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>10g10:</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bi%20thu%20Huy%20phat%20bieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">10g30:</span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif"> Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu cảm ơn v&agrave; tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g30:</strong> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Thường vụ,&nbsp;Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X t&aacute;i đắc cử B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI. Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải, Trần Thu H&agrave;, Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n v&agrave; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n. Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n được bầu giữ nhiệm vụ&nbsp;Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/BCH%20ra%20mat.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">10g30: </span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif">L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trao hoa ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g35:</strong><span style="font-family:arial,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI đại diện Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Bi%20thu%20Phuong%20nhan%20nhiem%20vu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g40:</strong> Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 ra mắt Đại hội. Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n đại diện đo&agrave;n đại biểu ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Pho%20Bi%20thu%20Nguyen%20phat%20bieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g45:</strong> Tặng qu&agrave; cảm ơn Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X kh&ocirc;ng t&aacute;i cử kể từ đầu nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chia%20tay.jpg" style="height:352px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>10g50:</strong> Trao khen thưởng:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Để ghi nhận v&agrave; biểu dương sự nỗ lực của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố trong thời gian qua, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh ph&acirc;n tặng thưởng Bằng khen cho 08 tập thể v&agrave; 19 c&aacute; nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Khen%20thuong.jpg" style="height:351px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>11g05:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Trưởng Đo&agrave;n Thư k&yacute; tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Nghi%20quyet.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,sans-serif">11g10: </span></strong><span style="font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a XI thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch ph&aacute;t biểu bế mạc Đại hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>11g15:</strong> Nghi thức bế mạc Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/10/35438/Chup%20hinh%20luu%20niem.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -&nbsp;2027 ch&iacute;nh thức kết th&uacute;c.</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>NH&Oacute;M NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ THỰC HIỆN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;